Re: [VietTUG] Abridged summary of viettug@googlegroups.com - 2 updates in 1 topic

14 views
Skip to first unread message

Phạm Ngọc Tưởng

unread,
Mar 23, 2014, 1:49:49 PM3/23/14
to vie...@googlegroups.com
trong tex có hệ thống vẽ hình ps-tricks rất mạnh, có nghĩa là dư nào ạ ! anh hướng dẫn cụ thể hơn ạ !


Vào 23:42 Ngày 23 tháng 03 năm 2014, <vie...@googlegroups.com> đã viết:

Group: http://groups.google.com/group/viettug/topics

  "Phạm Ngọc Tưởng" <phamngoc...@gmail.com> Mar 22 11:01PM +0700  

  Em giải quyết xong rồi ạ ! Chú ý có thể xuất ra file pdf từ tex luôn mà
  không cần phải qua file dvi :) anh thử xem nhé chất lượng pdf đẹp hơn nhiều ...more

  Back to top

  Nguyen Phuong <nducp...@gmail.com> Mar 23 11:39AM +0700  

  Đúng là có thể dịch thẳng tex -> sang PDF. Tuy nhiên, trong tex có hệ thống
  vẽ hình ps-tricks rất mạnh. Ưu điểm:
  + Vẽ hình chuyên nghiệp
  + Vẽ hàm chính xác, ...more

  Back to top

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20cf3071d138b40b0004f548cd83%40google.com.

Nguyen Phuong

unread,
Mar 24, 2014, 5:59:01 AM3/24/14
to vie...@googlegroups.com

--
Nguyen Duc Phuong (Mr) ::  General Faculty:: Ho Chi Minh University of Industry :: 12 Nguyen Van Bao Street, Ward 4, Go Vap District, Ho Chi Minh City :: 84-90.484.9797 (MB) :: nducp...@gmail.com :: nducphuong.name.vn (W)

Phạm Ngọc Tưởng

unread,
Mar 24, 2014, 11:36:31 PM3/24/14
to vie...@googlegroups.com
thanks you :p


2014-03-24 23:44 GMT+07:00 <vie...@googlegroups.com>:


  trong tex có hệ thống vẽ hình ps-tricks rất mạnh, có nghĩa là dư nào ạ !
  anh hướng dẫn cụ thể hơn ạ !
   
   

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages