ఈ క్రింది అక్షరాన్ని వ్రాయటము ఎలా?

19 views
Skip to first unread message

Yugendra Venkata Durgamruth Kumar Sala

unread,
Aug 15, 2020, 11:15:40 PM8/15/20
to తెలుగుబ్లాగు

WhatsApp Image 2020-08-16 at 07.43.53.jpeg

వీవెన్

unread,
Aug 16, 2020, 1:48:50 AM8/16/20
to తెలుగు బ్లాగు గుంపు
లేఖినిలో అయితే trya అని టైపు చేస్తే త్ర్య అని వస్తుంది. ఇది మీకు కనబడే తీరు మీ వద్దనున్న తెలుగు ఫాంటును బట్టి ఉంటుంది.

చిత్రము.png


16 ఆగ, 2020, ఆదిన 8:45 AMకిన Yugendra Venkata Durgamruth Kumar Sala <yugendr...@gmail.com> వ్రాసినది:

WhatsApp Image 2020-08-16 at 07.43.53.jpeg

--
--
______________________________________________
 
* ప్రతిస్పందనలని పంపేటప్పుడు ఈ కింది భాగాన్ని తొలగించగలరు *
______________________________________________
 
మీరు "తెలుగుబ్లాగు" గుంపులో సభ్యులు కనుక మీకీ సందేశం వచ్చింది.
ఈ గుంపుకు జాబు పంపేందుకు, telug...@googlegroups.com కు మెయిలు పంపండి.
ఈ గుంపు నుండి తప్పుకునేందుకు, telugublog-...@googlegroups.com కు మెయిలు పంపండి.
మరిన్ని చర్చాహారాలు మరియు ఎంపికల కొరకు, http://groups.google.com/group/telugublog వద్ద ఈ గుంపును చూడండి.
______________________________________________
 
బ్లాగుల సంకలినులు: koodali.org | jalleda.com | haaram.com | maalika.org | telugubloggers.com
బ్లాగు పాఠాలు: telugublogtutorial.blogspot.com | nerpu.com

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "తెలుగుబ్లాగు" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to telugublog+...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/telugublog/a38cfa52-7ae0-46f1-9633-1cd9cc7fd7ffn%40googlegroups.com.

Krishna Moorthy Veloori

unread,
Aug 17, 2020, 9:14:08 AM8/17/20
to telug...@googlegroups.com

Pram JDPK

unread,
Aug 17, 2020, 9:14:08 AM8/17/20
to telug...@googlegroups.com
try - 
image.png

Virus-free. www.avg.com

On Sat, Aug 15, 2020 at 11:15 PM Yugendra Venkata Durgamruth Kumar Sala <yugendr...@gmail.com> wrote:

WhatsApp Image 2020-08-16 at 07.43.53.jpeg

--

Chandra Rao

unread,
Aug 17, 2020, 9:14:12 AM8/17/20
to telug...@googlegroups.com
image.png

In web application/page fonts do not depend on your local system resources (fonts, images......etc.)


On Sun, Aug 16, 2020 at 11:18 AM వీవెన్ <vee...@gmail.com> wrote:

Anitha Mamidi

unread,
Aug 18, 2020, 7:40:56 AM8/18/20
to telug...@googlegroups.com
tr^&ya

త్ర్య

On Sun, 16 Aug, 2020, 8:45 AM Yugendra Venkata Durgamruth Kumar Sala, <yugendr...@gmail.com> wrote:

WhatsApp Image 2020-08-16 at 07.43.53.jpeg

--
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages