లేఖినిలో సున్నా విడిగా రాయడమెలా

23 views
Skip to first unread message

KVN RAO

unread,
Aug 20, 2020, 5:45:18 AM8/20/20
to తెలుగుబ్లాగు
లేఖినిలో సున్నా విడిగా రాయడమెలా

Prasad Charasala

unread,
Aug 20, 2020, 7:55:27 AM8/20/20
to telugublog
సున్నా విడిగా బతకలేదు. లేఖినిలోనే కాదు దేనితోనూ నాకు తెలిసి సున్నా, విసర్గ, ఎత్వం, లాంటివి విడిగా రాయడం కుదరదు.
కేమల m టైపు చేస్తే సున్నా వస్తుంది. కానీ మీరు ఆశించినట్టు వుండదు. 

m = ం

On Thu, Aug 20, 2020 at 5:45 AM KVN RAO <narasimh...@gmail.com> wrote:
లేఖినిలో సున్నా విడిగా రాయడమెలా

--
--
______________________________________________
 
* ప్రతిస్పందనలని పంపేటప్పుడు ఈ కింది భాగాన్ని తొలగించగలరు *
______________________________________________
 
మీరు "తెలుగుబ్లాగు" గుంపులో సభ్యులు కనుక మీకీ సందేశం వచ్చింది.
ఈ గుంపుకు జాబు పంపేందుకు, telug...@googlegroups.com కు మెయిలు పంపండి.
ఈ గుంపు నుండి తప్పుకునేందుకు, telugublog-...@googlegroups.com కు మెయిలు పంపండి.
మరిన్ని చర్చాహారాలు మరియు ఎంపికల కొరకు, http://groups.google.com/group/telugublog వద్ద ఈ గుంపును చూడండి.
______________________________________________
 
బ్లాగుల సంకలినులు: koodali.org | jalleda.com | haaram.com | maalika.org | telugubloggers.com
బ్లాగు పాఠాలు: telugublogtutorial.blogspot.com | nerpu.com

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "తెలుగుబ్లాగు" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to telugublog+...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/telugublog/efb688d4-dbf2-4179-88b4-d63ecdab63d1n%40googlegroups.com.


--
Thanks
Prasad Charasala
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages