ಹುತ್ತಗಟ್ಟದೆ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕೆತ್ತೀತೇನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಆ ಅಂಥ ರೂಪ-ರೇಖೆ?

12 views
Skip to first unread message

Brinda Rao

unread,
Mar 31, 2015, 6:38:59 AM3/31/15
to sahasp...@googlegroups.com
ನಿಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥರವರ ಲೇಖನ
ಹುತ್ತಗಟ್ಟದೆ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕೆತ್ತೀತೇನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಆ ಅಂಥ ರೂಪ.docx

Rohith Chakrathirtha

unread,
Mar 31, 2015, 11:00:45 PM3/31/15
to sahasp...@googlegroups.com
ಈ ಬರಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬೃಂದಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. :)

- ರೋಹಿತ್ 

On Tue, Mar 31, 2015 at 4:08 PM, Brinda Rao <brind...@gmail.com> wrote:
ನಿಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥರವರ ಲೇಖನ

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ಸಹಸ್ಪಂದನ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sahaspandana...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sahasp...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/sahaspandana.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.--
Rohith Chakrathirtha
Flat # 189, Block 19, Jeevanmitra Apartment, 
9th Cross, I Phase, J.P.Nagar, Bangalore 560 078.

Phone : 91 92428 25259
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages