Upcoming Board Hearing: Organic Materials Ordinance Update

2 views
Skip to first unread message

Laura Anthony

unread,
Aug 17, 2022, 8:03:41 PM8/17/22
to zerowa...@googlegroups.com


topicheader

Dear Interested Stakeholder,

 

The Board of Supervisors of the County of San Diego will conduct a public hearing on an Ordinance Amending the San Diego County Zoning Ordinance and Code of Regulatory Ordinances related to the processing of organic materials in the unincorporated county. The hearing information is as follows:

 

Date: August 31, 2022 and September 14, 2022 

Time: 9:00 a.m.

Location: County Administration Center, 1600 Pacific Highway, Room 310, San Diego, California 92101

 

Public Participation

Those wishing to participate in the meeting and/or comment should visit the Clerk of the Board website at https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/cob/bosa.html. If you have any questions, please contact please contact the Board Operations Unit at (619) 531-5434 or via email to public...@sdcounty.ca.gov.

 

Project Background

The project consists of proposed amendments to the Zoning Ordinance and Code of Regulatory Ordinances related to the processing of organic materials in residential, community, agricultural, and commercial settings in the unincorporated county. The project intends to clarify and modernize the regulation of organic material management and organic material processing operations by expanding allowances and reducing permitting requirements where possible. 

More information regarding the project can be found on the Project Website.

If you have any questions, please contact Claire Moss in your preferred language at Clair...@sdcounty.ca.gov or by phone at the following number: 619-679-4625.

*****     

Próxima audiencia de la Junta: Actualización de la ordenanza sobre materiales orgánicos

 

Estimada parte interesada:

 

La Junta de Supervisores del condado de San Diego celebrará una audiencia pública sobre una ordenanza que modifica la Ordenanza de Zonificación del condado de San Diego y el Código de Ordenanzas Regulatorias relacionado con el procesamiento de materiales orgánicos en el condado no incorporado. Se detalla a continuación la información de la audiencia.

 

Fecha: 31 de agosto de 2022 y 14 de septiembre de 2022 

Hora: 9:00 a. m.

Ubicación: County Administration Center, 1600 Pacific Highway, Room 310, San Diego, California 92101

 

Participación del público

Las personas que deseen participar en la reunión o hacer comentarios deben visitar el sitio web del secretario de la Junta en https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/cob/bosa.html. Si tiene preguntas, comuníquese con la Unidad de Operaciones de la Junta llamando al (619) 531-5434 o envíe un correo electrónico a public...@sdcounty.ca.gov.

 

Antecedentes del proyecto

El proyecto consiste en las enmiendas propuestas a la Ordenanza de Zonificación y al Código de Ordenanzas Regulatorias relacionadas con el procesamiento de materiales orgánicos en entornos residenciales, comunitarios, agrícolas y comerciales en el condado no incorporado. El objetivo del proyecto es aclarar y modernizar la regulación de la administración y las operaciones de procesamiento de materiales orgánicos mediante la ampliación de los permisos y la reducción de los requisitos de autorización cuando sea posible. 

Puede encontrar más información sobre el proyecto en el sitio web del proyecto.

Si tiene preguntas, comuníquese con Claire Moss en su idioma preferido escribiendo a Clair...@sdcounty.ca.gov o llamando al siguiente número telefónico: 619-679-4625.

*****     

Paparating na Pagdinig ng Lupon: Pagsasapanahon ng Ordinansa sa mga Organikong Materyales

 

Minamahal na Stakeholder na may Interes,

 

Ang Lupon ng mga Superbisor ng County ng San Diego ay magsasagawa ng isang pampublikong pagdinig sa isang Ordinansa na Nag-aamyenda sa Ordinansa ng Pagsosona ng County ng San Diego at mga Kodigo ng Regulatoryong mga Ordinansa na may kaugnayan sa pagpoproseso ng mga organikong materyales sa hindi pinagsamang county. Ang impormasyon sa pagdinig ay ang mga sumusunod:

 

Petsa: Agosto 31, 2022 at Setyembre 14, 2022

Oras: alas 9:00 ng umaga

Lokasyon:County Administration Center, 1600 Pacific Highway, Room 310, San Diego, California 92101

 

Pampublikong Pakikilahok

Ang mga nais na makilahok sa pulong at/o magkomento ay dapat bisitahin ang website ng Klerk ng Lupon sa https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/cob/bosa.html. Kung mayroon kang anumang mga tanong, mangyaring makipag-ugnayan sa Yunit ng mga Operasyon ng Lupon sa (619) 531-5434 o sa pamamagitan ng email sa public...@sdcounty.ca.gov.

 

Kasaysayan ng Proyekto

Ang proyekto ay binubuo ng mga iminungkahing susog sa Ordinansa ng Pagsosona at Kodigo ng Regulatoryong mga Ordinansa na may kaugnayan sa pagpoproseso ng mga organikong mga materyales sa residensyal, komunidad, agrikultural, at komersyal na mga lugar sa hindi pinagsamang county. Nilalayon ng proyekto na linawin at gawing makabago ang regulasyon ng pamamahala ng mga organikong materyales at pagpoproseso ng organikong materyales sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga kapahintulutan at pagbabawas ng mga kinakailangan sa pagkuha ng permiso kung saan maaari. 

Ang iba pang impormasyon tungkol sa proyekto ay matatagpuan sa Website ng Proyekto.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, kontakin lamang si Claire Moss sa iyong ginustong wika at sa Clair...@sdcounty.ca.gov o sa pamamagitan ng telepono sa sumusunod na numero: 619-679-4625.

*****     

Phiên Điều Trần Sắp Tới của Hội Đồng: Cập Nhật Sắc Lệnh Chất Hữu Cơ

 

Kính gửi Bên Liên Quan,

 

Hội Đồng Giám Sát Quận San Diego sẽ tiến hành một phiên điều trần công khai về Sửa Đổi Sắc Lệnh Phân Vùng Quận San Diego và Bộ Luật Các Sắc Lệnh Quy Định liên quan đến việc xử lý chất hữu cơ trong khu vực quận chưa hợp nhất. Thông tin phiên điều trần như sau:

 

Ngày:        31 tháng 8 năm 2022 và 14 tháng 9 năm 2022 

Thời gian:  9:00 sáng

Địa điểm:   County Administration Center, 1600 Pacific Highway, Room 310, San Diego, California 92101

 

Sự tham gia của công chúng

Những người muốn tham gia cuộc họp và/hoặc để lại nhận xét, vui lòng truy cập trang web Thư Ký Hội Đồng tại https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/cob/bosa.html. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Ban Vận Hành Hội Đồng theo số (619) 531-5434 hoặc qua email  public...@sdcounty.ca.gov.

 

Cơ sở dự án

Dự án bao gồm các đề xuất sửa đổi đối với Sắc Lệnh Phân Vùng và Bộ Luật Các Sắc Lệnh Quy Định liên quan đến xử lý chất hữu cơ trong các cơ sở dân cư, cộng đồng, nông nghiệp và thương mại ở khu vực quận chưa hợp nhất. Dự án nhằm làm rõ và hiện đại hóa các quy định về quản lý chất hữu cơ và hoạt động xử lý chất hữu cơ bằng cách mở rộng các khoản trợ cấp cũng như giảm các yêu cầu cấp phép nếu có thể 

Thông tin thêm về dự án có thể được tìm thấy trên Trang Web Dự Án.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Claire Moss bằng ngôn ngữ ưa thích của quý vị theo địa chỉ Clair...@sdcounty.ca. gov hoặc qua số điện thoại sau: 619-679-4625.

*****     

위원회 공청회 예고: 유기 재료 조례 업데이트

 

안녕하십니까, 이해관계자 여러분.

 

샌디에이고 카운티 감리위원회는 카운티 직할지의 유기 재료 처리와 관련된 샌디에이고 카운티 구역 조례(Zoning Ordinance) 규제 조례(Code of Regulatory Ordinances) 수정하는 조례(Ordinance Amending) 대한 공청회를 실시합니다. 공청회 정보는 다음과 같습니다.

 

날짜:  2022 8 31 2022 9 14 

시간오전 9

위치: 카운티 행정 센터(County Administration Center), 1600 Pacific Highway, Room 310, San Diego, California 92101

 

대중의 참여

회의에 참여하거나 의견을 제시하려면 위원회 서기 웹사이트(https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/cob/bosa.html) 방문하십시오. 궁금한 점이 있으면 (619) 531-5434 또는 이메일 public...@sdcounty.ca.gov 위원회 운영 부서에 문의하시기 바랍니다.

 

프로젝트 배경

프로젝트는 카운티 직할지의 주거, 지역사회, 농업, 상업 환경에서 유기 재료 처리와 관련된 구역 조례(Zoning Ordinance) 규제 조례(Code of Regulatory Ordinances) 대한 제안된 수정안으로 구성됩니다. 프로젝트에는 가능한 경우 허용량을 확대하고 허가 요구 사항을 축소함으로써 유기물 관리 유기물 처리 작업에 대한 규정을 명확히 하고 현대화하려는 목적이 있습니다

프로젝트에 관한 자세한 내용은 프로젝트 웹사이트에서 확인할 있습니다.

궁금한 점은 선호하는 언어로 클레어 모스(Claire Moss)에게 Clair...@sdcounty.ca.gov 또는 다음 번호로 문의하십시오. 619-679-4625.

 

*****

 

Dhageysiga Guddiga Soo socdo: Cusbooneysiinta Sharciga Walxaha Dabiiciga ah

 

Daneeyayayaasha Qaaliga ah ee Daneynayo,

 

Guddiga Kormeerayaasha Gobolka San Diego waxay sameynayaan dhageysiga dadweynaha ee Wax ka badelka Sharciga ee Sharciyeynta Aaga Gobolka San Diego iyo Xeerka Sharciyada Qaanuunka ee la xiriiro ka baaran dagida walxaha dabiiciga ah ee goblka aan la heyn dowlad deegaan. Warbixinta dhageysiga waa sida xigta:

 

Taariiqda:        Agoosto 31, 2022 iyo Sebteembar 14, 2022 

Saacada:         9:00 a.m.

Goobta: Xarunta Maamulka Gobolka, 1600 Pacific Highway, Qolka 310, San Diego, California 92101

 

Ka qeybqaadashada Dadweynaha

Kuwa rabaan inay ka qeybqaataan kulanka iyo /ama faalada waa inay booqdaan Karaaniga websaydka Guddiga ee https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/cob/bosa.html. Haddii aad qabtid wax su’aalo ah, fadlan kala xiriir Qeybta Guddiga Howlgalada (619) 531-5434 ama i-meel ahaan public...@sdcounty.ca.gov.

 

Taariiqda Mashruuca

 

Mashruuca wuxuu ku saabsanyahay wax ka badelada la soo jeediyay eek u aadan Sharciga Aaga iyo Xeerka Sharciyada Qaanuunka ee la xiriiro ka baaran dagida walxaha dabiiciga ah ee goobaha deegaanka, bulshada, beeraha, iyo ganacsiga ee gobolka aan laheyn dowlada deegaanka. Mashruuca waxaa loogu tallogalay inay cadeeyaan oo ay casriyeeyaan qaanuunka maareynta walxaha dabiiciga ah iyo howlgalada ka baarandagida walxaha dabiiciga ah iyadoo balaarinayo qunooyinka oo yareynayo sharuudaha u ogolaanayo meesha suurtogalka ah. 

 

Warbixin badan ee la xiriiro mashruuca waxaa laga heli karaa Websaydka Mashruuca.

 

Haddii aad qabtid wax su’aalo ah, fadlan la xiriir Claire Moss ee luuqadaad doorbidid ee Clair...@sdcounty.ca.gov ama taleefon ahaan ee lambarka xiggo: 619-679-4625.

*****

即將舉行的監事會聽證會:有機材料條例更新

 

尊敬的利益相關者,您好!

 

聖地亞哥縣監事會將就 修正聖地亞哥縣區劃條例的條例和與非建制縣內有機材料加工相關的監管條例守則舉行一次公開聽證會。聽證會資訊如下:

 

日期: 2022 8 31 日和 2022 9 14  

時間: 上午 9

地點:County Administration Center, 1600 Pacific Highway, Room 310, San Diego, California 92101

 

公眾參與

如欲參加會議及/或發表評議,應造訪監事會書記員網站:https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/cob/bosa.html。如有任何疑問,請致電 (619) 531-5434 或電郵 public...@sdcounty.ca.gov 聯絡監事會運營科。

 

專案背景

這個專案包括對與在非建制縣內住宅、社區、農業和商業環境中處理有機材料相關的《區劃條例》和《管理條例法典》擬議修正。這個專案旨在通過擴大配額和盡可能降低許可證要求來澄清有機材料管理和加工運作的監管並使之現代化。 

專案網站上提供有關該專案的更多資訊。

如有任何疑問,請以您的喜用語言聯絡 Claire Moss,電郵:Clair...@sdcounty.ca.gov,電話:619-679-4625

 

*****

 

جلسه آتی هیئت اداری: اپدیت مقرره مواد ارگانیک

 

ذینفعان عزیز و علاقمند،

 

هیئت ناظران شهرستان سن دیه‌گو یک جلسه استماع عمومی در مورد یک مقرره اصلاح کننده مقرره منطقه بندی شهرستان سن دیه‌گو و طرزالعمل مقررات نظارتی مربوط به فرآوری مواد ارگانیک در شهرستان ثبت نشده برگزار خواهد نمود. معلومات جلسه استماع به شرح ذیل است:

 

تاریخ: 31 آگوست 2022 و 14 سپتمبر 2022

زمان: 9:00 قبل ازچاشت

مکان: County Administration Center, 1600 Pacific Highway, Room 310, San Diego, California 92101

 

مشارکت عمومی

کسانی که خواهان اشتراک در جلسه و/یا اظهار نظر هستند باید به ویب‌سایت منشی هیئت به https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/cob/bosa.html مراجعه کنند. اگر سوالی دارید، لطفاً با بخش عملیات هیئت به نمبر (619) 531-5434 یا از طریق ایمیل به آدرس public...@sdcounty.ca.gov به تماس شوید.

 

پیشینه پروژه

این پروژه بشمول اصلاحیه های پیشنهادی به مقرره منطقه بندی و طرزالعمل مقررات نظارتی مربوط به فرآوری مواد ارگانیک در مناطق مسکونی، اجتماعی، زراعتی و تجاری در شهرستان های ثبت نشده است. این پروژه در نظر دارد مقررات مدیریت مواد ارگانیک و عملیات فرآوری مواد ارگانیک را با گسترش جوازها و کاهش الزامات جواز در صورت امکان، روشن و تجدید نماید.

معلومات بیشتر در مورد پروژه را می توانید در ویب‌سایت پروژه مشاهده نمایید.

اگر سوالی دارید، لطفاً با کلر ماس (Claire Moss) به لسان دلخواه خود به آدرس Clair...@sdcounty.ca.gov یا با نمبر تلیفون 619-679-4625 به تماس شوید.

 

*****

جلسه آتی هیئت مدیره: به روزرسانی مقرره مواد آلی

 

ذینفعان عزیز علاقه مند،

 

هیئت ناظران شهرستان سن دیگو یک جلسه استماع عمومی در مورد یک مقرره اصلاح کننده مقرره منطقه بندی شهرستان سن دیگو و آیین نامه مقررات نظارتی مربوط به فرآوری مواد آلی در شهرستان ثبت نشده برگزار خواهد کرد. اطلاعات جلسه استماع به شرح زیر است:

 

تاریخ: 31 اوت 2022 و 14 سپتامبر 2022

زمان: 9:00 صبح

مکان: County Administration Center, 1600 Pacific Highway, Room 310, San Diego, California 92101

 

مشارکت عمومی

کسانی که مایل به شرکت در جلسه و/یا اظهار نظر هستند باید به وب سایت منشی هیئت به https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/cob/bosa.html مراجعه کنند. اگر سؤالی دارید، لطفاً با واحد عملیات هیئت به شماره (619) 531-5434 یا از طریق ایمیل به آدرس public...@sdcounty.ca.gov تماس بگیرید.

 

پیشینه پروژه

این پروژه شامل اصلاحیه های پیشنهادی به مقرره منطقه بندی و آیین نامه مقررات نظارتی مربوط به فرآوری مواد آلی در مناطق مسکونی، اجتماعی، کشاورزی و تجاری در شهرستان های ثبت نشده است. این پروژه در نظر دارد مقررات مدیریت مواد آلی و عملیات فرآوری مواد آلی را با گسترش مجوزها و کاهش الزامات مجوز در صورت امکان، روشن و تجدید کند.

 

اطلاعات بیشتر در مورد پروژه را می توانید در وب سایت پروژه مشاهده کنید.

اگر سؤالی دارید، لطفاً با کلر ماس (Claire Moss) به زبان دلخواه خود به آدرس Clair...@sdcounty.ca.gov یا با شماره تلفن 619-679-4625 تماس بگیرید.

 *****

 

الجلسة القادمة للمجلس: تحديث المرسوم الخاص بالمواد العضوية

 

عزيزنا صاحب الشأن المعني،

 

سيعقد مجلس المشرفين بمقاطعة سان دييغو جلسة عامة حول مرسوم يعدّل على مرسوم تقسيم مقاطعة سان دييغو وقانون المراسيم التنظيمية فيما يتعلق بمعالجة المواد العضوية في المقاطعة غير المدمجة. فيما يلي المعلومات المتعلقة بالجلسة:

 

التاريخ:   31 أغسطس 2022 و 14 سبتمبر 2022 

الوقت:     9:00 صباحًا

الموقع: مركز إدارة المقاطعة، 1600 Pacific Highway، غرفة 310، سان دييغو، كاليفورنيا 92101

 

المشاركة العامة

ينبغي على من يرغب في المشاركة في الاجتماع و/أو التعليق زيارة الموقع الإلكتروني لكاتب المجلس على الرابط: https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/cob/bosa.html. إذا كان لديك أي استفسارات، يرجى الاتصال بوحدة عمليات المجلس على الرقم (619) 531-5434 أو عبر البريد الإلكتروني public...@sdcounty.ca.gov.

 

معلومات أساسية عن المشروع

يتكوّن المشروع من تعديلات مقترحة على قانون تقسيم المناطق وانون المراسيم التنظيمية المتعلق بمعالجة المواد العضوية في البيئات السكنية والمجتمعية والزراعية والتجارية في المقاطعة غير المدمجة. يهدف المشروع إلى توضيح وتحديث لائحة إدارة المواد العضوية وعمليات معالجة المواد العضوية من خلال توسيع المخصصات وتقليل متطلبات التصاريح حيثما أمكن. 

يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول المشروع من على الموقع الإلكتروني للمشروع.

إذا كان لديك أية استفسارات، يرجى الاتصال بكلير موس (Claire Moss) بلغتك المفضلة عبر Clair...@sdcounty.ca.gov أو عبر رقم الهاتف التالي: 619-679-4625.

 

*****

Subscribe to notifications, update your subscriptions, modify your password or e-mail address, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Page. You will need to use your e-mail address to log in. If you have questions or problems with the subscription service, please visit subscriberhelp.govdelivery.com.

This service is provided to you at no charge by County of San Diego.

*****

隨時在訂閱者喜好設定頁面上訂閱通知、更新訂閱、修改密碼或電子郵件地址或停止訂閱。需要使用電子郵件地址登入。如對訂閱服務有疑問或問題,請造訪 subscriberhelp.govdelivery.com

這項服務由聖地亞哥縣免費為您提供。

*****

Subscríbase para recibir notificaciones, actualizar sus subscripciones, modificar su contraseña o dirección de correo electrónico en cualquier momento en su página de preferencias del subscriptor. Tendrá que usar su dirección de correo electrónico para iniciar sesión. Si tiene preguntas o problemas con el servicio de subscripción, visite subscriberhelp.govdelivery.com.

El condado de San Diego proporciona este servicio sin costo.

*****

Mag-subscribe sa Mga Abiso, i-update ang iyong mga subskripsyon, baguhin ang iyong password o e-mail address, o itigil ang mga subskripsyon sa anumang oras sa pamamagitan ng link na ito Subscriber Preferences Page. Kakailanganin mong gamitin ang iyong e-mail address upang mag-log in. Kung mayroon kang mga katanungan o problema sa serbisyo ng subskripsyon, mangyaring bisitahin ang subscriberhelp.govdelivery.com.

Ang serbisyong ito ay ibinigay sa iyo nang walang bayad sa pamamagitan ng County ng San Diego.

*****

 اشترك للحصول على إشعارات أو حدّث اشتراكاتك أو عدّل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك أو أوقف الاشتراكات في أي وقت على صفحة تفضيلات المشترك الخاصة بك. سوف تحتاج إلى استخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتسجيل الدخول. إذا كانت لديك أسئلة أو مشاكل مع خدمة الاشتراك، يرجى زيارة subscriberhelp.govdelivery.com. تقدم مقاطعة سان دييغو هذه الخدمة لك مجانًا.

*****

Đăng ký nhận thông báo, cập nhật bản đăng ký, sửa đổi mật khẩu hoặc địa chỉ e-mail, hoặc ngừng đăng ký tại mọi thời điểm trên Trang tham khảo dành cho người đăng ký. Quý vị sẽ cần sử dụng địa chỉ e-mail để đăng nhập. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc có vấn đề với dịch vụ đăng ký, vui lòng truy cập subscriberhelp.govdelivery.com.

Dịch vụ này được cung cấp miễn phí cho quý vị bởi Quận San Diego.


This email was sent to lanth...@gmail.com using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: County of San Diego · 1600 Pacific Highway · San Diego, CA · 858-694-3900 GovDelivery logo
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages