Reminder Notice - July 26 Virtual Regional Decarbonization Framework Public Meeting

1 view
Skip to first unread message

Laura Anthony

unread,
Jul 25, 2022, 4:56:36 PM7/25/22
to zerowa...@googlegroups.com
San Diego County

 

Reminder - Please Join Us on July 26 for a Virtual Public Meeting

The Regional Decarbonization Framework (Framework) team is hosting a public meeting on July 26, 2022, to provide members of the community with a summary of our first phase of the project/outreach efforts and to share the outreach plan for the next phase of the Framework process – identifying implementation pathways.

Need this information in a different language? Please visit our website and select your language using the built-in Google Translate function. 

Workshop Details

When: Tuesday, July 26

Time: 6 – 8 p.m. on Zoom

Please register in advance: https://bit.ly/RDF-PublicMeeting-7-26-22

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

More information on the Framework and materials from previous meetings and workshops can be found on the project website. Additionally, please visit the project engagement portal where you can review and comment on the draft document.

We value your engagement in the Regional Decarbonization effort. If you have questions about the Framework moving forward, please contact the project team at zeroc...@sdcounty.ca.gov.

*****

يستضيف فريق إطار العمل الإقليمي لخفض انبعاثات الكربون اجتماعًا عامًا في 26 يوليو 2022 لتزويد أفراد المجتمع بملخصنا حول المرحلة الأولى لجهود المشروع/ التوعية، ولمشاركة خطة التوعية للمرحلة التالية من عملية الإطار - تحديد تنفيذ المسارات.

هل تحتاج هذه المعلومات بلغة مختلفة؟ يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني واختيار لغتك باستخدام خاصية Google Translate

المتضمنة. 

*****

區域脫碳框架(框架)團隊將於 2022 7 26 日召開一次公開會議,向社區成員提供專案/外展工作第一階段摘要,並分享框架流程的下個階段外展計劃,即確定實施途徑。

是否需要以其他語言收到此資訊?請造訪網站,使用內置的 Google 翻譯功能選擇您的語言 

*****

El equipo del Marco Regional de Descarbonización (Marco) llevará a cabo una reunión el 26 de julio de 2022 para acercarles a los miembros de la comunidad un resumen de la primera fase del proyecto/esfuerzo de divulgación y para compartir el plan de divulgación para la siguiente fase del proceso del Marco: identificación de vías de implementación.

¿Necesita tener esta información en un idioma diferente? Visite nuestro sitio web y seleccione su idioma usando la función integrada de Google Translate. 

*****

Ang koponan ng Regional Decarbonization Framework (Framework) (Balangkas ng Rehiyonal na Dekarbonisasyon (Balangkas) ay magsasagawa ng isang pampublikong pulong sa Hulyo 26, 2022, upang mabigyan ang mga miyembro ng komunidad ng buod ng unang yugto ng aming proyekto/mga pagsisikap sa pag-abot at upang ibahagi ang plano sa pag-abot para sa susunod na yugto ng proseso ng Balangkas – ang pagtukoy sa mga paraan ng pagpapatupad.

Kailangan mo ba ang impormasyong ito sa ibang wika? Mangyaring bisitahin and aming website at piliin ang iyong wika gamit ang Google Translate.

*****

Nhóm Khung Không Carbon Khu Vực (Khung) sẽ tổ chức một cuộc họp công khai vào ngày 26 tháng 7 năm 2022, để cung cấp cho các thành viên cộng đồng một bản tóm tắt về giai đoạn đầu tiên của dự án/nỗ lực tiếp cận và chia sẻ kế hoạch tiếp cận cho giai đoạn tiếp theo của quy trình Khung - xác định các lộ trình thực hiện.

Quý vị cần thông tin này bằng một ngôn ngữ khác? Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi là chọn ngôn ngữ của quý vị bằng chức năng Google Translate tích hợp. 

 
 

 

 


Update your subscriptions, modify your password or e-mail address, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Page. You will need to use your e-mail address to log in. If you have questions or problems with the subscription service, please visit subscriberhelp.govdelivery.com..

This service is provided to you at no charge by County of San Diego.

*****

隨時在訂閱者喜好設定頁面上訂閱通知、更新訂閱、修改密碼或電子郵件地址或停止訂閱。需要使用電子郵件地址登入。如對訂閱服務有疑問或問題,請造訪 subscriberhelp.govdelivery.com

這項服務由聖地亞哥縣免費為您提供。

*****

Subscríbase para recibir notificaciones, actualizar sus subscripciones, modificar su contraseña o dirección de correo electrónico en cualquier momento en su página de preferencias del subscriptor. Tendrá que usar su dirección de correo electrónico para iniciar sesión. Si tiene preguntas o problemas con el servicio de subscripción, visite subscriberhelp.govdelivery.com.

El condado de San Diego proporciona este servicio sin costo.

*****

Mag-subscribe sa Mga Abiso, i-update ang iyong mga subskripsyon, baguhin ang iyong password o e-mail address, o itigil ang mga subskripsyon sa anumang oras sa pamamagitan ng link na ito Subscriber Preferences PageKakailanganin mong gamitin ang iyong e-mail address upang mag-log in. Kung mayroon kang mga katanungan o problema sa serbisyo ng subskripsyon, mangyaring bisitahin ang subscriberhelp.govdelivery.com.

Ang serbisyong ito ay ibinigay sa iyo nang walang bayad sa pamamagitan ng County ng San Diego.

*****

 اشترك للحصول على إشعارات أو حدّث اشتراكاتك أو عدّل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك أو أوقف الاشتراكات في أي وقت على صفحة تفضيلات المشترك الخاصة بك. سوف تحتاج إلى استخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتسجيل الدخول. إذا كانت لديك أسئلة أو مشاكل مع خدمة الاشتراك، يرجى زيارة subscriberhelp.govdelivery.com. تقدم مقاطعة سان دييغو هذه الخدمة لك مجانًا.

*****

Đăng ký nhận thông báo, cập nhật bản đăng ký, sửa đổi mật khẩu hoặc địa chỉ e-mail, hoặc ngừng đăng ký tại mọi thời điểm trên Trang tham khảo dành cho người đăng ký. Quý vị sẽ cần sử dụng địa chỉ e-mail để đăng nhập. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc có vấn đề với dịch vụ đăng ký, vui lòng truy cập subscriberhelp.govdelivery.com.

Dịch vụ này được cung cấp miễn phí cho quý vị bởi Quận San Diego


This email was sent to lanth...@gmail.com using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: County of San Diego · 1600 Pacific Highway · San Diego, CA · 858-694-3900 GovDelivery logo
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages