Fwd: Organic Materials Ordinance Update Virtual Public Workshop

0 views
Skip to first unread message

Laura

unread,
Mar 16, 2022, 2:43:38 PMMar 16
to zerowa...@googlegroups.com
Public Meeting Announcement

See email below

Laura Anthony
Director
Zero Waste San Diego
www.zerowastesandiego.org

April is the month for Repair. Join us at one of our upcoming SD Fixit Clinics by going to http://sdfixitclinics.eventbrite.com
______________________________________________________
Join our *new* Zero Waste San Diego discussion group and receive announcements, upcoming events and zero waste talk. Click here to join Zero Waste San Diego - Google Groups---------- Forwarded message ---------
From: County of San Diego <sdco...@service.govdelivery.com>
Date: Wed, Mar 16, 2022 at 9:06 AM
Subject: Organic Materials Ordinance Update Virtual Public Workshop
To: <lanth...@gmail.com>


topicheader

Dear Interested Stakeholder, 

 

Join us for a virtual community meeting about the Organic Materials Ordinance Update project! Spanish interpretation will be provided.

 

Date & Time: Tuesday, March 29, 2022 at 6 PM 

Zoom registration: https://tinyurl.com/OrganicsPublicWorkshop

 

At this workshop, the County will present the Organic Materials Ordinance Update project. This project will:

 • change the County’s regulations to allow organic material processing or composting to occur in more areas of the unincorporated county;
 • help divert organic materials (such as food scraps, plant materials, and agricultural materials) from landfills;
 • provide more permit options for composting that will vary depending on the size and intensity of the operation; and,
 • ensure the protection of public health and safety by including best management practice requirements to address issues of stormwater runoff, odors, pests, and others.

 

For more information, visit: https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/sustainability/projects/organic-materials-ordinance-update.html

 

If you have any questions, or if you would like to request language services other than English or Spanish for the upcoming workshop, please contact Tyler Farmer at Tyler....@sdcounty.ca.gov or at the following phone number: (619) 517-5102.  

Thank you, and we look forward to seeing you at the community meeting.

*****     

Taller público virtual sobre la actualización de la ordenanza sobre materiales orgánicos

 

Estimada parte interesada, 

 

¡Acompáñenos en una reunión virtual de la comunidad sobre el proyecto de actualización de la ordenanza sobre materiales orgánicos!Se proporcionará interpretación al español.

 

Fecha y hora: martes 29 de marzo de 2022 a las 6 p. m. 

Registro para Zoom: https://tinyurl.com/OrganicsPublicWorkshop

 

En este taller, el Condado presentará el proyecto de actualización de la ordenanza sobre materiales orgánicos. Este proyecto:

 • cambiará la normativa del Condado para permitir el procesamiento de materiales orgánicos o el compostaje en más zonas del condado no incorporado;
 • ayudará a desviar los materiales orgánicos (como restos de comida, materiales vegetales y materiales agrícolas) de los vertederos;
 • proporcionará más opciones de permisos para el compostaje que variarán en función del tamaño y la intensidad de la operación; y
 • garantizará la protección de la salud y la seguridad públicas mediante la inclusión de requisitos de mejores prácticas de gestión para abordar los problemas de escorrentía de aguas pluviales, olores, plagas y otros.

 

Para más información, visite: https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/sustainability/projects/organic-materials-ordinance-update.html

 

Si tiene alguna pregunta, o si desea solicitar servicios lingüísticos distintos del inglés o el español para el próximo taller, póngase en contacto con Tyler Farmer en Tyler....@sdcounty.ca.gov o en el siguiente número de teléfono: (619) 517-5102.  

Gracias, y esperamos verlo en la reunión comunitaria.

*****     

Birtuwal na Pampublikong Workshop sa Pagbabago sa Ordinansa ng mga Organikong Materyales

 

Minamahal na Stakeholder na May Interes,

 

Lumahok sa isang birtual na pulong ng komunidad tungkol sa proyekto ng Pagbabago sa Ordinansa ng mga Organikong Materyales! Ipagkakaloob ang pagsasalin sa wikang Espanyol.

 

Petsa at Oras: Martes, Marso 29, 2022 sa alas 6:00 ng gabi 

Pagpaparehistro sa Zoom: https://tinyurl.com/organicspublicworkshop

 

Sa workshop na ito, ipapakita ng County ang proyektong Pagbabago sa Ordinansa ng Organikong Materyales. Ang proyekto na ito ay:

 • babaguhin ang mga regulasyon ng County upang payagan ang pagpoproseso ng organikong materyales o pagko-kompost sa mas maraming lugar ng hindi ingkorporadong bahagi ng county;
 • tulungan ibahin ang daan ng mga organikong materyales (tulad ng mga tirang pagkain, mga materyales ng halaman, at mga materyales sa agrikultura) mula sa mga tapunan ng basura (landfill);
 • magbigay ng higit pang mga opsyon sa permiso para sa pagko-kompost na mag-iiba depende sa laki at tindi ng operasyon; at,
 • tiyakin ang proteksyon ng pampublikong kalusugan at kaligtasan sa pamamagitan ng pagsasama ng mga kinakailangang kasanayan sa pagsasanay upang matugunan ang mga isyu ng daloy ng tubig-bagyo, mga amoy, mga peste, at iba pa.

 

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang: https://www.sandiegounty.gov/content/sdc/sustainability/projects/organic-materials-ordinance-update.html

 

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, o kung nais mong humiling ng mga serbisyo sa pagsasalin ng wika maliban sa Ingles o Espanyol para sa paparating na workshop, mangyaring makipag-ugnayan kay Tyler Farmer sa Tyler....@sdcounty.ca.gov o sa sumusunod na numero ng telepono: (619) 517 -5102.

Salamat, at umaasa kaming makita ka sa pulong ng komunidad.

*****     

Hội Thảo Cộng Đồng Trực Tuyến về Cập Nhật Sắc Lệnh Chất Hữu Cơ

 

Kính gửi Bên Liên Quan,

 

Hãy cùng chúng tôi tham gia cuộc họp cộng đồng trực tuyến về dự án Cập Nhật Sắc Lệnh Chất Hữu Cơ! Phiên dịch tiếng Tây Ban Nha sẽ được cung cấp.

 

Thời gian: Thứ Ba, ngày 29 tháng 3 năm 2022 lúc 6:00 chiều

Đăng ký Zoom: https://tinyurl.com/OrganicsPublicWorkshop

 

Tại hội thảo này, Quận sẽ trình bày dự án Cập Nhật Sắc Lệnh Chất Hữu Cơ. Dự án này sẽ:

 • thay đổi các quy định của Quận để cho phép việc xử lý hoặc ủ chất hữu cơ diễn ra ở nhiều khu vực chưa hợp nhất của Quận hơn;
 • giúp chuyển hướng các chất hữu cơ (chẳng hạn như thức ăn thừa, cây cối và vật liệu nông nghiệp) từ các bãi chôn lấp;
 • cung cấp thêm các tùy chọn giấy phép về phân ủ sẽ thay đổi tùy thuộc vào quy mô và cường độ của hoạt động; và
 • Đảm bảo việc bảo vệ sức khỏe và an toàn cộng đồng bằng những yêu cầu thực hành quản lý tốt nhất để giải quyết các vấn đề về nước mưa chảy tràn, mùi hôi, dịch hại, và các vấn đề khác.

 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/sustainability/projects/organic-materials-ordinance-update.html

 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc nếu quý vị muốn yêu cầu dịch vụ ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha cho hội thảo sắp tới, vui lòng liên hệ với Tyler Farmer theo địa chỉ Tyler....@sdcounty.ca.gov hoặc theo số điện thoại sau: (619) 517-5102.

Cảm ơn quý vị và chúng tôi mong được gặp quý vị tại buổi họp cộng đồng.

*****     

有機材料條例更新虛擬公眾研討會

 

尊敬的利益相關者,您好!

 

敬請參加有關有機材料條例更新專案的虛擬社區會議!將提供西班牙文口譯服務。

 

日期和時間:2022 3 29 日(週二)晚上 6

Zoom 註冊:https://tinyurl.com/OrganicsPublicWorkshop

 

縣府將在此次研討會上介紹有機材料條例更新專案。該專案將:

 • 更改縣法規,允許在非建制縣的更多地區進行有機材料加工或堆肥;
 • 幫助從垃圾填埋場轉移有機材料(例如,食物殘渣、植物材料和農業材料);
 • 提供更多的堆肥許可證選項,根據運作的規模和強度而有所不同;和,
 • 納入最佳管理實務要求,解決雨水徑流、氣味、害蟲等問題,確保保護公眾健康和安全。

 

有關更多資訊,請造訪:https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/sustainability/projects/organic-materials-ordinance-update.html

 

如有任何疑問,或想為即將舉行的研討會請求英文或西班牙文以外的語言服務,請與 Tyler Farmer 聯絡,電郵:Tyler....@sdcounty.ca.gov,電話:(619) 517-5102

衷心感謝!期待能在社區會議上見到您。

*****

 

ورشة العمل الافتراضية العامة حول تحديث المرسوم الخاص بالمواد العضوية

 

عزيزنا صاحب الشأن المعني، 

 

انضم إلينا إلى اجتماع افتراضي حول مشروع تحديث المرسوم الخاص بالمواد العضوية. سيتم توفير ترجمة باللغة الإسبانية.

 

التاريخ والوقت: الثلاثاء، 29 مارس 2022، عند الساعة 6 مساءً 

التسجيل على زووم (Zoom): https://tinyurl.com/OrganicsPublicWorkshop

 

ستقدم المقاطعة في ورشة العمل هذه مشروع تحديث المرسوم الخاص بالمواد العضوية. سيعمل المشروع على:

 • تغيير لوائح المقاطعة بحيث تسمح بمعالجة المواد العضوية أو التسميد في المزيد من مناطق المقاطعة غير المدمجة؛ و
 • المساعدة في تحويل المواد العضوية (مثل بقايا الطعام والمواد النباتية والمواد الزراعية) من مكبات النفايات؛ و
 • وتوفير المزيد من خيارات التصاريح للتسميد والتي ستختلف حسب حجم وشدة أعمال التشغيل؛ و
 • ضمان حماية الصحة العامة والسلامة من خلال إدراج أفضل متطلبات ممارسات الإدارة لمعالجة مشاكل جريان مياه الأمطار والروائح والآفات وغيرها.

 

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/sustainability/projects/organic-materials-ordinance-update.html

 

إذا كان لديك أي استفسارات، أو إذا كنت ترغب في طلب خدمات لغوية غير الإنجليزية أو الإسبانية لورشة العمل القادمة، يرجى التواصل مع تايلر فارمر (Tyler Farmer) عبر Tyler....@sdcounty.ca.gov أو على الهاتف التالي: (619) 517-5102.  

شكرًا لك ونتطلع لرؤيتك في اجتماع المجتمع.

 

 

*****

Subscribe to notifications, update your subscriptions, modify your password or e-mail address, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Page. You will need to use your e-mail address to log in. If you have questions or problems with the subscription service, please visit subscriberhelp.govdelivery.com.

This service is provided to you at no charge by County of San Diego.

*****

隨時在訂閱者喜好設定頁面上訂閱通知、更新訂閱、修改密碼或電子郵件地址或停止訂閱。需要使用電子郵件地址登入。如對訂閱服務有疑問或問題,請造訪 subscriberhelp.govdelivery.com

這項服務由聖地亞哥縣免費為您提供。

*****

Subscríbase para recibir notificaciones, actualizar sus subscripciones, modificar su contraseña o dirección de correo electrónico en cualquier momento en su página de preferencias del subscriptor. Tendrá que usar su dirección de correo electrónico para iniciar sesión. Si tiene preguntas o problemas con el servicio de subscripción, visite subscriberhelp.govdelivery.com.

El condado de San Diego proporciona este servicio sin costo.

*****

Mag-subscribe sa Mga Abiso, i-update ang iyong mga subskripsyon, baguhin ang iyong password o e-mail address, o itigil ang mga subskripsyon sa anumang oras sa pamamagitan ng link na ito Subscriber Preferences Page. Kakailanganin mong gamitin ang iyong e-mail address upang mag-log in. Kung mayroon kang mga katanungan o problema sa serbisyo ng subskripsyon, mangyaring bisitahin ang subscriberhelp.govdelivery.com.

Ang serbisyong ito ay ibinigay sa iyo nang walang bayad sa pamamagitan ng County ng San Diego.

*****

 اشترك للحصول على إشعارات أو حدّث اشتراكاتك أو عدّل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك أو أوقف الاشتراكات في أي وقت على صفحة تفضيلات المشترك الخاصة بك. سوف تحتاج إلى استخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتسجيل الدخول. إذا كانت لديك أسئلة أو مشاكل مع خدمة الاشتراك، يرجى زيارة subscriberhelp.govdelivery.com. تقدم مقاطعة سان دييغو هذه الخدمة لك مجانًا.

*****

Đăng ký nhận thông báo, cập nhật bản đăng ký, sửa đổi mật khẩu hoặc địa chỉ e-mail, hoặc ngừng đăng ký tại mọi thời điểm trên Trang tham khảo dành cho người đăng ký. Quý vị sẽ cần sử dụng địa chỉ e-mail để đăng nhập. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc có vấn đề với dịch vụ đăng ký, vui lòng truy cập subscriberhelp.govdelivery.com.

Dịch vụ này được cung cấp miễn phí cho quý vị bởi Quận San Diego.


This email was sent to lanth...@gmail.com using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: County of San Diego · 1600 Pacific Highway · San Diego, CA · 858-694-3900 GovDelivery logo
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages