fm3074 1.ag14 The Wind.God vAyu's Visit_z28

0 views
Skip to first unread message

jivadas

unread,
Aug 14, 2019, 9:21:58 PM8/14/19
to yoga vasishtha

 

DAILY READINGS th 15 August, 2019

fm3075 1.ag15 sUchI.Pin Regains her Body .z21

https://www.dropbox.com/s/v464a6i0x6ute3j/fm3075%201.ag15%20sUchI.Pin%20Regains%20her%20Body%20.z21%20-.docx?dl=0

fm6030 2.ag14-16 How Consciousness Project:_z109

https://www.dropbox.com/s/67ss4q3ta0g1wjg/fm6030%202.ag14...16%20How%20Consciousness%20Projects%20.z109.docx?dl=0

fm7128 3.ag14..15 What Happened to the Scholar King .z46

https://www.dropbox.com/s/ylgk5z8lorpxhu1/fm7128%203.ag14..15%20What%20Happened%20to%20the%20Scholar%20King%20.z46.docx?dl=0

 

 

 

fm3074 1.ag14 The Wind.God vAyu's Visit_z28

https://www.dropbox.com/s/uvwshpc8ko05ii6/fm3074%201.ag14%20The%20Wind.God%20vAyu%27s%20Visit%20.z28.docx?dl=0

 

 

The Wind.God Waayu visits

 

 

Vasishtha said—

3.74.1

तस्य तत्र_ऊर्ध्व-शृङ्गस्य तस्याम् भुवि महा.अवनौ

tasya tatra_Urdhva-zRGgasya tasyAm bhuvi mahA.avanau |

ददर्श मध्यमाम् सूचीम् प्रोत्थिताम् .शिखाम् इव ॥३।७४।१॥

dadarza madhyamAm sUcIm protthitAm sa.zikhAm iva ||3|74|1||

एकपादम् तपस्यन्तीम् शुष्यन्तीम् शिर.ऊष्मणा ।

ekapAdam tapasyantIm zuSyantIm zira.USmaNA |

सतत.अनशनाम् शुष्क-पिण्डी.भूत.उदर-त्वचम् ॥३।७४।२॥

satata.anazanAm zuSka-piNDI.bhUta.udara-tvacam ||3|74|2||

.

tasya tatra_Urdhva-zRGgasya

tasyAm bhuvi mahA.avanau

dadarza madhyamAm sUcIm

protthitAm sa.zikhAm iva

ekapAdam tapasyantIm  

zuSyantIm zira.USmaNA

satata.anazanAm  

zuSka-piNDI.bhUta.udara-tvacam  

.

she

stood

on one foot,

making Tapas,

hot-headed from the sun above,

her flesh has become withered,

her belly flattened from fasting

.

*vlm.2. She stood upon one leg fixed in her meditation and roasted by the burning sun over her head; she was dried up to a skeleton by her continued fasting, and her belly was contracted to the shrunken skin.

 

03

सकृद्.विकसित.आस्येन गृहीत्वा_इव_आतप.अनिलान् ।

sakRt.vikasita.Asyena gRhItvA_iva_Atapa.anilAn |

पश्चात् त्यजन्तीम् हृदये मे न मान्ति_इति_अनारतम् ॥३।७४।३॥

pazcAt tyajantIm hRdaye me na mAnti_iti_anAratam ||3|74|3||

.

sakRt.vikasita.Asyena

gRhItvA iva Atapa.anilAn   

pazcAt tyajantIm hRdaye  

me na mAnti – "They don't measure.up to me!" -  

ti anAratam  

.

she would open her mouth

wide,

eating the fiery air, breath by breath, releasing each within,

saying

"They cannot fill my Heart!"

*vlm.3. Now and then, she inhaled the hot air with her open mouth, and then breathed it out, as her heart could not contain the repeated influx of air.

x

xx3.74.1 02 03

 

 

04-5

शुष्काम् चण्ड.अंशु-किरणैर् जर्जराम् वन-वायुभिः ।

zuSkAm caNDa.aMzu-kiraNai: jarjarAm vana-vAyubhi: |

अचलन्तीम् निजात् स्थानात् स्नापिताम् इन्दु-रश्मिभिः ॥३।७४।४॥

a.calantIm nijAt sthAnAt snApitAm indu-razmibhi: ||3|74|4||

पूर्वम् र जो णुना_एकेन संविष्ट*च्छन्न-मस्तकाम् ।

pUrvam raja:_aNunA_ekena saMviSTa*channa-mastakAm |

कृतार्थत्वम् कथयतीम् ददता_अन्यस्य न_आस्पदम् ॥३।७४।५॥

kRtArthatvam kathayatIm dadatA_anyasya na_Aspadam ||3|74|5||

.

zuSkAm caNDa.aMzu-kiraNai: jarjarAm vana-vAyubhi:   =  

a.calantIm nijAt sthAnAt snApitAm indu-razmibhi:   =   

pUrvam raja:_aNunA_ekena saMviSTa*channa-mastakAm   =  

kRtArthatvam kathayatIm dadatA_anyasya na_Aspadam  

.

withering under the sun's rays,

lacerated by whirling winds,

yet standing motionless,

stock-still,

bathed by the cool beams of the moon,

she was content to hide her head under a particle of dust,

to show that she was fully satisfied

.

*vlm.5. She was content with covering her head under the particles of dust, and did not like to change her state for a better fortune. (i. e. She preferred her poverty to high dignity).

*AS.The AB commentary explains this. There was a single dust particle which was on her head covering it completely. By not giving enough room for another, she was making her satisfaction (kRtArthatAm) apparent.

.

 

06

अरण्यान्य्_एव दत्त्वा.अर्थम् चिरम् जात-शिखाम् इव ।

araNyAni_eva dattvA.artham ciram jAta-zikhAm iva |

मूर्ध्न्य्_अवस्थापित-प्राण-जटाजूट-वलीम् इव ॥३।७४।६॥

mUrdhni_avasthApita-prANa-jaTAjUTa-valIm iva ||3|74|6||

.

araNyAni_eva dattvA.artham  

ciram jAta-zikhAm iva  

mUrdhni_avasthApita-prANa-jaTAjUTa-valIm iva  

.

she

surrendered her forest to others,

she

lived apart from all

in a crest of hair

.

*sv. She had withdrawn her life-force to the crown of her head and stood as a perfect yogini.

x

xx04 05 06

 

07

ताम् प्रेक्ष्य पवनः सूचीम् विस्मय.आकुल-चेतनः

tAm prekSya pavana: sUcIm vismaya.Akula-cetana: |

प्रणम्य_आलोक्य सुचिरम् भीत-भीत* इव_आगतः ॥३।७४।७॥

praNamya_Alokya suciram bhIta-bhIta* iva_Agata: ||3|74|7||

.

when the wind saw Suuchii,

he was dumfounded

.

he

bowed.down before her

and gazed.up toward her

for a long time

as his thoughts moved

from fear

to fear

.

tAm prekSya – having beheld her =

pavana: sUcIm   

vismaya.Akula-cetana: - he was affected with a crowd of amazements -  

praNamya – having bowed – Alokya – regarding her -

su-.very/good-cira.long\far-m.

bhIta.bhIte iva_Agata:  

.

 

08

महा-तपस्विनी सूची किम् अर्थम् तप्यते तपः ।

mahA-tapasvinI sUcI kim artham tapyate tapa: |

न_इति प्रष्टुम् शशाक_असौ तत् तेजो.राशि-निर्जितः ॥३।७४।८॥

na_iti praSTum zazAka_asau tat teja:rAzi-nirjita: ||3|74|8||

.

"Asceticess Suuchii.Pin, what's your purpose for all this heated Tapas?"

is what he did not dare to ask,

for fear of that fiery Tapas.light

.

mahA-tapasvinI sUcI – "Great Tapasvinii Suuci,

kim artham tapyate tapa:   

na_iti – not so - praSTum – to ask -

was he zazAka.able.to asau -

to tat.that.one- tejas.heat.energy.rAzi.ray/beam-nirjita.xx-:  

.

*vlm.8.

 

09

भगवत्या महासूच्या अहो चित्रम् महातपः

bhagavatyA mahAsUcyA aho citram mahAtapa: |

इत्य्_एव केवलम् ध्यायन् मारुतो गगनम् ययौ ॥३।७४।९॥

iti_eva kevalam dhyAyan mAruta:_gaganam yayau ||3|74|9||

.

bhagavatyA mahAsUcyA  

aho citram mahAtapa:  

iti_eva kevalam dhyAyan   

mAruta: gaganam yayau  

.

"What a wonder is this mighty Tapas of this Lady Greatneedle!"

he merely thought,

and hurried.on

to the Heaven of the Winds

.

x

xx07 08 09

 

10

समुल्लङ्घ्य_अभ्र-मार्गम् तु वात-स्कन्धान् अतीत्य

samullaGghya_abhra-mArgam tu vAta-skandhAn atItya ca |

सिद्ध-वृन्द.अनघः कृत्वा सूर्य-मार्गम् उपेत्य ॥३।७४।१०॥

siddha-vRnda.anagha: kRtvA sUrya-mArgam upetya ca ||3|74|10||

.

samullaGghya_abhra-mArgam tu

vAta-skandhAn atItya ca

siddha-vRnda.anagha: kRtvA  

sUrya-mArgam upetya ca  

.

so

travelling down Cloud Road,

passing the palaces of the four winds,

having got this far,

that pure Siddha.Adept

came to the Highway of the Sun

.

 

11

ऊर्ध्वम् एत्य विमानेभ्यः प्राप शक्र-पुरान्तरे

Urdhvam etya vimAnebhya: prApa zakra-purAntare |

सूची-दर्शन-पूण्यम् तम् .लिलिङ्ग पुरम्.दरः ॥३।७४।११॥

sUcI-darzana-pUNyam tam A.liliGga puram.dara: ||3|74|11||

.

Urdhvam etya vimAnebhya:  =

prApa zakra-purAntare  =

sUcI-darzana-pUNyam tam  =

A.liliGga puram.dara:  

.

upward he went

in his aircar

and came to the Palace of Mighty indra,

made his report

and was embraced

by the God.King

.

 

12

पृष्टश् च कथयाम्.आस दृष्टम् सर्वम् मया_इति_असौ

pRSTa:_ca kathayAm.Asa dRSTam sarvam mayA_iti_asau |

सहदेव-निकायाय शक्राय_आस्थान-वासिने ॥३।७४।१२॥

sahadeva-nikAyAya zakrAya_AsthAna-vAsine ||3|74|12||

.

pRSTa: ca kathayAm.Asa dRSTam sarvam mayA =

iti_asau

sahadeva-nikAyAya zakrAya

AsthAna-vAsine

.

when asked

what was his business,

he replied

"this

is what was seen by me!"

and

he addressed indra.shakra the Mighty

&

the other Gods gathered in the Assembly Hall

.

x

xx10 11 12

 

Waayu the WIND said—

 

13

जम्बूद्वीपे ऽस्ति शैलेन्द्रो हिमवान् नाम सु.उन्नतः

jambUdvIpe_asti zailendra:_himavAn nAma su.unnata: |

जामाता यस्य भगवान् साक्षा च्*छशि-कल.आधरः ॥३।७४।१३॥

jAmAtA yasya bhagavAn sAkSAt*zazi-kala.Adhara: ||3|74|13||

.

In Jambuu.land

is

the High Lord of Mountains,

called himavAn.Snowbound,

whose son-in-law

is

the Lord known as Shiva, who wears the crescent moon

.

jambUdvIpe_asti zailendra:

himavAn nAma su.unnata:  

jAmAtA yasya bhagavAn sAkSAt  

zazi-kala.Adhara:  

.

 

14

तस्य_उत्तरे महाशृङ्ग-पृष्टे परम-रूपिणी

tasya_uttare mahAzRGga-pRSTe parama-rUpiNI |

स्थिता तपस्विनी सूची तपाश् चरति दारुणम् ॥३।७४।१४॥

sthitA tapasvinI sUcI tapa:_carati dAruNam ||3|74|14||

.

tasya_uttare   

mahAzRGga-pRSTe   

parama-rUpiNI   

sthitA tapasvinI sUcI   

tapa:_carati dAruNam  

.

north of it

on a great mountain.peak

there is a first.class Asceticess called Suuchii.Pin,

whose Tapas is terrible indeed

.

 

15

बहुना_अत्र किम् उक्तेन वात.आदि-अशन-शान्तये

bahunA_atra kim uktena vAta.Adi-azana-zAntaye |

यया स्व.उदर-सौषिर्यम् पिण्डी-कृत्वा निवारितम् ॥३।७४।१५॥

yayA sva.udara-sauSiryam piNDI.kRtvA nivAritam ||3|74|15||

.

bahunA atra kim uktena – What use are many words? – How else can I put it? -

vAta.Adi-azana-zAntaye   

yayA - because.of which/whom -f.- -

sva.udara.sauSirya.m  

piNDI.Lump.kRtvA.being/having.done/made-

nivArita.checked/impeded-m  

.

what more can I say

?

she takes no food, she takes no air,

(her gut is a metallic lump)

.

*vlm.15. What more shall I relate of her, than that she has abstained herself even of her sustenance of air, and has made a mess of her entrails coiled up together.

x

xx13 14 15

 

16-17

शान्त-संकोच-सूक्ष्म.अर्थम् विकास्यास्यम् रजोणुना

zAnta-saMkoca-sUkSma.artham vikAsyAsyam raja:aNunA |

तया_अद्य स्थगितम् शीत-वाताशन-निवृत्तये ॥३।७४।१६॥

tayA_adya sthagitam zIta-vAta.azana-nivRttaye ||3|74|16||

तस्यास् तीव्रेण तपसा तुहिनाकरम् उत्सृजन्

tasyA:_tIvreNa tapasA tuhina.akaram utsRjan |

अग्न्य्-आकार.मयोर् गृह्णन् देव दुःसेव्यताम् गतः ॥३।७४।१७॥

agni-AkAra.maya:_gRhNan deva du:sevyatAm gata: ||3|74|17||

.

she's made her mouth

a needle.hole,

and plugged it with a bit of dust

to keep it from receiving even a cold dew-drop as its food

.

the heat of her Tapas

has made the snowy mountain lose its chill and seem to be on.fire

.

zAnta.quiet/calm-saMkoca.xx-sUkSma.subtle/acute-artha.meaning.sense/thing-.m -

vikAsya. Asyam.wasbeing\thm.mouth-

raja:.aNunA - by/with a mote of dust -

tayA.by/with that -f.- - adya.now-

sthagita.xx-m

to the zIta.cool-vAta.wind/blown.azana.eating/food-nivRtti.Introvert-.aye  

tasyA:.@her - by/with tIvra.sharp/fierce-eNa Tapas -    

tuhina.akara.handless-akara.embodiment/formation-

utsRjan.letting.loose/giving.up-   

agni-AkAra.maya:_gRhNan, deva, du:sevyatAm gata:  

.

*VA- to become subtle she compressed her mouth-opening and covered it by dust particle to prevent cool wind bringing food to her. *AS. It is more intense. She prevented even the intake of the cool breeze by the plug of the dust particle.

*sthagita -mfn.- covered , concealed , hidden (sthagitA sarasvatI - "S has hidden herself"' = "I cannot express myself") closed , shut (as a door) • stopped , interrupted BhP. = sthagita

#tuhina -n.- frost , cold , mist , dew , snow Pancat.2.58moonlight Un2. k. ; camphor Npr. • #tuhinA -f.- the tree #zukanAsa +

 

 

18

तद् उत्तिष्ठ_आशु गच्छामः सर्व* एव पितामहम् ।

tat uttiSTha_Azu gacchAma: sarva* eva pitAmaham |

तद् वरार्थम् अनर्थाय विद्धि तत् सु-महत्.तपः ॥३।७४।१८॥

tat_vara-artham anarthAya viddhi tat su-mahat.tapa: ||3|74|18||

.

let us arise and go now,

all of us,

to the GrandFather,

and let him grant her a Boon,

before we're all burned.up

!

.

tat.that.one- uttiSTha.xx- Azu.quickly/at.once\clearly - gacchAma.let's.go.to-:  

sarva* eva – all of us - pitAmaham – to the Grandfather -

tat

vara.artha.m anarthAya  

viddhi tat su-mahat.tapa:  

.

x

xx16 17 18

 

19

इति वातेर् इतः शक्रः सहदेवगणेन सः

iti vAte: ita: zakra: sahadeva-gaNena sa: |

जगाम ब्रह्मणो लोकम् प्रार्थ याम्.आस तम् विभुम् ॥३।७४।१९॥

jagAma brahmaNa:_lokam prArthayAm.Asa tam vibhum ||3|74|19||

.

so

said Waayu the Wind

.

then

mighty Indra

and his gathering of Gods

went to the world of Brahmaa the Immense,

and made petition to that Lord

.

iti vAte: ita: zakra: sahadeva-gaNena sa: |

jagAma brahmaNa:_lokam prArthayAm.Asa tam vibhum

.

* vAyu is the deified *prANa Air.

 

20

सूच्या वरम् अहम् दातुम् गच्छामि हिमवच्*छिरः

sUcyA varam aham dAtum gacchAmi himavat*zira: |

ब्रह्मणा_इति प्रतिज्ञाते शक्रः स्वर्गम् उपाययौ ॥३।७४।२०॥

brahmaNA_iti pratijJAte zakra: svargam upAyayau ||3|74|20||

.

sUcyA varam aham dAtum  

gacchAmi himavat*zira:     

brahmaNA_iti pratijJAte    

zakra: svargam upAyayau  

.

"To deal with Suuchii.Pin's desire,

I'll go myself to the Abode of Snow"

was the Lord's reply

.

so understanding,

they all departed

each for his proper heaven.

 

21

एतावता_अथ कालेन सा बभूव_अति.पावनी

etAvatA_atha kAlena sA babhUva_ati.pAvanI |

सूची निज-तपास्.ताप-तापित.अमर-मन्दिरा ॥३।७४।२१॥

sUcI nija-tapa:.tApa-tApita.amara-mandirA ||3|74|21||

.

etAvatA_atha kAlena      

sA babhUva_ati.pAvanI   

sUcI   

nija-tapa:.tApa-tApita.amara-mandirA  

.

while all of this was going.on,

the sharp Suuchii.Pin got hotter yet

.

her Tapas got so heated that the Gods in heaven had to sweat

!

x

xx19 20 21

 

22

मुख-रन्ध्र-स्थित.अर्क.अंशु-दृशा स्वच्छायया_एव सा ।

mukha-randhra-sthita.arka.aMzu-dRzA svacchAyayA_eva sA |

विकासिन्या विवर्ति.स्था चोदितान्तम् अवेक्षिता ॥३।७४।२२॥

vikAsinyA vivarti.sthA coditAntam avekSitA ||3|74|22||

.

mukha-randhra-sthita.arka.aMzu-dRzA svacchAyayA_eva sA =

vikAsinyA vivarti.sthA coditAntam avekSitA

.

Suuchii.Pin

could quite easily tell the time of day,

for her unmoving mouth could catch the sun

each day,

and this was seen by her shadow's eye

.

*AS. She was observed by her own growing shadow looking at the ray of Sun at the hole on top of her mouth-hole, revolving till the end. This, of course really means that she sensed her own shadow, revolving around her.

 

23

कौशेय-रूपया सूच्या मेरुः स्थैर्येण निर्जितः ।

kauzeya-rUpayA sUcyA meru: sthairyeNa nirjita: |

मज्जनम् न_एति वृद्ध्या_एवम् मुक्तम् आद्यन्तयोर् दिने ॥३।७४।२३॥

majjanam na_eti vRddhyA_evam muktam Adyantayo:_dine ||3|74|23||

.

kauzeya-rUpayA sUcyA  

meru: sthairyeNa nirjita:  

majjanam na_eti vRddhyA_evam   

muktam Adyantayo:_dine  

.

altho her form was delicate as silk,

she was as stable as Mount meru,

no.longer drowned in mud

but free from dawn till dusk

.

*vlm.23. sUchI.Pin though flexible as a bit of thread, had yet attained the firmness of the mountain Meru, by her erect posture.

.AS.23 Thinking that this silk thin needle has defeated Meru in hardness, (the shadow wondering) whether he (the Meru) has decided to drown himself, the shadow grew and ran away (to see) at night time, i.e. at the beginning and the end of the day.

 

24-25

मध्याह्ने ताप-भीत्या_इव विशन्त्या मारुत.अन्तरम् ।

madhyAhne tApa-bhItyA_iva vizantyA mAruta.antaram |

अन्यदा गौरवाद् दृष्ट्वा दूरतः प्रेक्षमानया ॥३।७४।२४॥

anyadA gauravAt_dRSTvA dUrata: prekSamAnayA ||3|74|24||

सा ताम् अवेक्षते क्षरात् तापाद् अङ्गे निमज्जति

sA tAm avekSate kSarAt tApAt_aGge nimajjati |

संकटे विस्मरत्य्_एव जनो गौरव-सत्क्रियाम् ॥३।७४।२५॥

saMkaTe vismarati_eva jana:_gaurava-satkriyAm ||3|74|25||

.

at noon

as.if for fear of the heat entering the air

she is seen by her other,

witnessing at a respectful distance,

underfoot

to avoid burning in that bitter heat

.

*sv.25 Only her own two other forms — her shadow, and the fire of her austerities — were witness to her penance.

.AS. At noon time, afraid of the heat, the shadow saw her by entering her own internal breaths. While otherwise (anyadA) observing with admiration from a distance (gauravAt dUrAt prekSamANayA), the shadow because of the strong heat (kSArAt AtapAt) immerses in her body. Indeed, in difficult times, people forget the actions of respect (gauravasatkriyA)!

x

xx22 23 24 25

 

26

छाया-सूची ताप-सूची यश् च_आत्मा स* तृतीयया ।

chAyA-sUcI tApa-sUcI ya:_ca_AtmA sa tRtIyayA |

त्रिकोणम् तपसा पूतम् वाराणस्या समम् कृतम् ॥३।७४।२६॥

trikoNam tapasApUtam vArANasyAsamam kRtam ||3|74|26||

.

chAyA-sUcI tApa-sUcI ya:_ca_AtmA sa tRtIyayA =

trikoNam

tapasApUtam vArANasyAsamam kRtam

.

a

trinity

Suuchii Shadow and Suuchii Heat and AtmA herSelf for a third

like the meeting of three rivers at vAraNasI.*

*vlm._.. the three rivers (Asi, Varaná and Gangá from three sides), described a triangle in the form of the sacred city of Benares.

 

27

गतास् तेन त्रिकोणेन त्रिवर्ण-परिखावता ।

gatA: tena trikoNena trivarNa-parikhAvatA |

वायवः पांसवो ये पि ते पराम् मुक्तिम् आगताः ॥३।७४।२७॥

vAyava: pAMsava:_ye_api te parAm muktim AgatA: ||3|74|27||

.

gata.A: tena trikoNa.ena   

trivarNa.parikha.Âvata.A    

vAyu.ava: pAMsu.ava: ye api  

they te - to - parAm higher mukti.liberation.m Agata.has.come.to/gone.from.A: - they have come to Affective.Freedom

.

meeting with that trinity

with its confluence of three

the winds blow so pure

they go to perfect Freedom

.

*vlm.27. This union of the three, like the confluence of three rivers of a Trivenì (as Gangá, Yamuna and Sarasvati), purifies the sins of men by the three different hues of their waters, viz. the blue, black and white.

x

xx26 27

 

28

विदित-परम-कारण.आद्य जाता

vidita-parama-kAraNa.Adya jAtA

स्वयम् अनुचेतन-संविदम् विचार्य ।

svayam anucetana-saMvidam vicArya |

स्वमनन-कलना.अनुसार* एकः

svamanana-kalanA.anusAra ekas

त्व्_इह हि गुरुः परमो न राघव_अन्यः ॥३।७४।२८॥

tu_iha hi guru: parama:_na rAghava_anya: ||3|74|28||

.

so

Suuchii.Pin gained

her direct knowledge

of the supreme causeless cause of all

by her own examination of the intelligence within her

.

surely,

direct enquiry into the movements of thought in one's own consciousness

is

the Supreme Guru,

Raaghawa,

and nobody.else

.

vidita.xx-parama.Absolute.kAraNa.express.Cause-Adya.primal/first- jAta.born/happened-A -f.- svayam.Ur/itself

thm anu-after/following-.cetana.Sentience/feeling -

saMvit.Awareness-. am vicArya.hvg.enquired/investigated -

in*the sva.manana.Urself.thinking-kalanA.imagining-anusAra.following\resulting-*

the eka.only/one-: tu.tho iha-here.in.this.world - hi.indeed/for/since- guru.Guru/teacher-: parama.Absolute/highest-: na.is.not- , Raaghawa, anya.any.other-:  

.

*vlm.28. A person becomes acquainted with the unknown cause of all, only by suchana or reasoning in his own mind; and by means of his self consciousness (of the truth or untruth of a thing). It is the cogitation of one's own mind that is best guide in all things or else, O Ráma! there is no other better preceptor for men.

#anusAra -m.- going after , following ; custom , usage ; nature , natural state or condition of anything ; prevalence , currency ; received or established authority , especially of codes of law ; accordance , conformity to usage ; consequence , result +

 

 

 

om

 

सर्ग .७४

वसिष्ठ* उवाच

vasiSTha* uvAca |

तस्य तत्र_ऊर्ध्व-शृङ्गस्य तस्याम् भुवि महा.अवनौ

tasya tatra_Urdhva-zRGgasya tasyAm bhuvi mahA.avanau |

ददर्श मध्यमाम् सूचीम् प्रोत्थिताम् .शिखाम् इव ॥३।७४।१॥

dadarza madhyamAm sUcIm protthitAm sa.zikhAm iva ||3|74|1||

एकपादम् तपस्यन्तीम् शुष्यन्तीम् शिर.ऊष्मणा ।

ekapAdam tapasyantIm zuSyantIm zira.USmaNA |

सतत.अनशनाम् शुष्क-पिण्डी.भूत.उदर-त्वचम् ॥३।७४।२॥

satata.anazanAm zuSka-piNDI.bhUta.udara-tvacam ||3|74|2||

सकृद्.विकसित.आस्येन गृहीत्वा_इव_आतप.अनिलान् ।

sakRt.vikasita.Asyena gRhItvA_iva_Atapa.anilAn |

पश्चात् त्यजन्तीम् हृदये मे न मान्ति_इति_अनारतम् ॥३।७४।३॥

pazcAt tyajantIm hRdaye me na mAnti_iti_anAratam ||3|74|3||

शुष्काम् चण्ड.अंशु-किरणैर् जर्जराम् वन-वायुभिः ।

zuSkAm caNDa.aMzu-kiraNai: jarjarAm vana-vAyubhi: |

अचलन्तीम् निजात् स्थानात् स्नापिताम् इन्दु-रश्मिभिः ॥३।७४।४॥

a.calantIm nijAt sthAnAt snApitAm indu-razmibhi: ||3|74|4||

पूर्वम् र जो णुना_एकेन संविष्ट*च्छन्न-मस्तकाम् ।

pUrvam raja:_aNunA_ekena saMviSTa*channa-mastakAm |

कृतार्थत्वम् कथयतीम् ददता_अन्यस्य न_आस्पदम् ॥३।७४।५॥

kRtArthatvam kathayatIm dadatA_anyasya na_Aspadam ||3|74|5||

अरण्यान्य्_एव दत्त्वा.अर्थम् चिरम् जात-शिखाम् इव ।

araNyAni_eva dattvA.artham ciram jAta-zikhAm iva |

मूर्ध्न्य्_अवस्थापित-प्राण-जटाजूट-वलीम् इव ॥३।७४।६॥

mUrdhni_avasthApita-prANa-jaTAjUTa-valIm iva ||3|74|6||

ताम् प्रेक्ष्य पवनः सूचीम् विस्मय.आकुल-चेतनः

tAm prekSya pavana: sUcIm vismaya.Akula-cetana: |

प्रणम्य_आलोक्य सुचिरम् भीत-भीत* इव_आगतः ॥३।७४।७॥

praNamya_Alokya suciram bhIta-bhIta* iva_Agata: ||3|74|7||

महा-तपस्विनी सूची किम् अर्थम् तप्यते तपः ।

mahA-tapasvinI sUcI kim artham tapyate tapa: |

न_इति प्रष्टुम् शशाक_असौ तत् तेजो.राशि-निर्जितः ॥३।७४।८॥

na_iti praSTum zazAka_asau tat teja:rAzi-nirjita: ||3|74|8||

भगवत्या महासूच्या अहो चित्रम् महातपः

bhagavatyA mahAsUcyA aho citram mahAtapa: |

इत्य्_एव केवलम् ध्यायन् मारुतो गगनम् ययौ ॥३।७४।९॥

iti_eva kevalam dhyAyan mAruta:_gaganam yayau ||3|74|9||

समुल्लङ्घ्य_अभ्र-मार्गम् तु वात-स्कन्धान् अतीत्य

samullaGghya_abhra-mArgam tu vAta-skandhAn atItya ca |

सिद्ध-वृन्द.अनघः कृत्वा सूर्य-मार्गम् उपेत्य ॥३।७४।१०॥

siddha-vRnda.anagha: kRtvA sUrya-mArgam upetya ca ||3|74|10||

ऊर्ध्वम् एत्य विमानेभ्यः प्राप शक्र-पुरान्तरे

Urdhvam etya vimAnebhya: prApa zakra-purAntare |

सूची-दर्शन-पूण्यम् तम् .लिलिङ्ग पुरम्.दरः ॥३।७४।११॥

sUcI-darzana-pUNyam tam A.liliGga puram.dara: ||3|74|11||

पृष्टश् च कथयाम्.आस दृष्टम् सर्वम् मया_इति_असौ

pRSTa:_ca kathayAm.Asa dRSTam sarvam mayA_iti_asau |

सहदेव-निकायाय शक्राय_आस्थान-वासिने ॥३।७४।१२॥

sahadeva-nikAyAya zakrAya_AsthAna-vAsine ||3|74|12||

वायुर् उवा

vAyur uvAca |

जम्बूद्वीपे ऽस्ति शैलेन्द्रो हिमवान् नाम सु.उन्नतः

jambUdvIpe_asti zailendra:_himavAn nAma su.unnata: |

जामाता यस्य भगवान् साक्षा च्*छशि-कल.आधरः ॥३।७४।१३॥

jAmAtA yasya bhagavAn sAkSAt*zazi-kala.Adhara: ||3|74|13||

तस्य_उत्तरे महाशृङ्ग-पृष्टे परम-रूपिणी

tasya_uttare mahAzRGga-pRSTe parama-rUpiNI |

स्थिता तपस्विनी सूची तपाश् चरति दारुणम् ॥३।७४।१४॥

sthitA tapasvinI sUcI tapa:_carati dAruNam ||3|74|14||

बहुना_अत्र किम् उक्तेन वात.आदि-अशन-शान्तये

bahunA_atra kim uktena vAta.Adi-azana-zAntaye |

यया स्व.उदर-सौषिर्यम् पिण्डी-कृत्वा निवारितम् ॥३।७४।१५॥

yayA sva.udara-sauSiryam piNDI.kRtvA nivAritam ||3|74|15||

शान्त-संकोच-सूक्ष्म.अर्थम् विकास्यास्यम् रजोणुना

zAnta-saMkoca-sUkSma.artham vikAsyAsyam raja:aNunA |

तया_अद्य स्थगितम् शीत-वातशन-निवृत्तये ॥३।७४।१६॥

tayA_adya sthagitam zIta-vAtazana-nivRttaye ||3|74|16||

तस्यास् तीव्रेण तपसा तुहिनाकरम् उत्सृजन्

tasyA:_tIvreNa tapasA tuhinAkaram utsRjan |

अग्न्य्-आकार.मयोर् गृह्णन् देव दुःसेव्यताम् गतः ॥३।७४।१७॥

agni-AkAra.maya:_gRhNan deva du:sevyatAm gata: ||3|74|17||

तद् उत्तिष्ठ_आशु गच्छामः सर्व* एव पितामहम् ।

tat uttiSTha_Azu gacchAma: sarva* eva pitAmaham |

तद् वरार्थम् अनर्थाय विद्धि तत् सु-महत्.तपः ॥३।७४।१८॥

tat_vara-artham anarthAya viddhi tat su-mahat.tapa: ||3|74|18||

इति वातेर् इतः शक्रः सहदेवगणेन सः

iti vAte: ita: zakra: sahadeva-gaNena sa: |

जगाम ब्रह्मणो लोकम् प्रार्थ याम्.आस तम् विभुम् ॥३।७४।१९॥

jagAma brahmaNa:_lokam prArthayAm.Asa tam vibhum ||3|74|19||

सूच्या वरम् अहम् दातुम् गच्छामि हिमवच्*छिरः

sUcyA varam aham dAtum gacchAmi himavat*zira: |

ब्रह्मणा_इति प्रतिज्ञाते शक्रः स्वर्गम् उपाययौ ॥३।७४।२०॥

brahmaNA_iti pratijJAte zakra: svargam upAyayau ||3|74|20||

एतावता_अथ कालेन सा बभूव_अति.पावनी

etAvatA_atha kAlena sA babhUva_ati.pAvanI |

सूची निज-तपास्.ताप-तापित.अमर-मन्दिरा ॥३।७४।२१॥

sUcI nija-tapa:.tApa-tApita.amara-mandirA ||3|74|21||

मुख-रन्ध्र-स्थित.अर्क.अंशु-दृशा स्वच्छायया_एव सा ।

mukha-randhra-sthita.arka.aMzu-dRzA svacchAyayA_eva sA |

विकासिन्या विवर्ति.स्था चोदितान्तम् अवेक्षिता ॥३।७४।२२॥

vikAsinyA vivarti.sthA coditAntam avekSitA ||3|74|22||

कौशेय-रूपया सूच्या मेरुः स्थैर्येण निर्जितः ।

kauzeya-rUpayA sUcyA meru: sthairyeNa nirjita: |

मज्जनम् न_एति वृद्ध्या_एवम् मुक्तम् आद्यन्तयोर् दिने ॥३।७४।२३॥

majjanam na_eti vRddhyA_evam muktam Adyantayo:_dine ||3|74|23||

मध्याह्ने ताप-भीत्या_इव विशन्त्या मारुत.अन्तरम् ।

madhyAhne tApa-bhItyA_iva vizantyA mAruta.antaram |

अन्यदा गौरवाद् दृष्ट्वा दूरतः प्रेक्षमानया ॥३।७४।२४॥

anyadA gauravAt_dRSTvA dUrata: prekSamAnayA ||3|74|24||

सा ताम् अवेक्षते क्षरात् तापाद् अङ्गे निमज्जति

sA tAm avekSate kSarAt tApAt_aGge nimajjati |

संकटे विस्मरत्य्_एव जनो गौरव-सत्क्रियाम् ॥३।७४।२५॥

saMkaTe vismarati_eva jana:_gaurava-satkriyAm ||3|74|25||

छाया-सूची ताप-सूची यश् च_आत्मा स* तृतीयया ।

chAyA-sUcI tApa-sUcI ya:_ca_AtmA sa tRtIyayA |

त्रिकोणम् तपसा पूतम् वाराणस्या समम् कृतम् ॥३।७४।२६॥

trikoNam tapasApUtam vArANasyAsamam kRtam ||3|74|26||

गतास् तेन त्रिकोणेन त्रिवर्ण-परिखावता ।

gatA: tena trikoNena trivarNa-parikhAvatA |

वायवः पांसवो ये पि ते पराम् मुक्तिम् आगताः ॥३।७४।२७॥

vAyava: pAMsava:_ye_api te parAm muktim AgatA: ||3|74|27||

विदित-परम-कारण.आद्य जाता

vidita-parama-kAraNa.Adya jAtA

स्वयम् अनुचेतन-संविदम् विचार्य ।

svayam anucetana-saMvidam vicArya |

स्वमनन-कलना.अनुसार* एकः

svamanana-kalanA.anusAra ekas

त्व्_इह हि गुरुः परमो न राघव_अन्यः ॥३।७४।२८॥

tu_iha hi guru: parama:_na rAghava_anya: ||3|74|28||

३०७५

fm3075 1.ag15 sUchI.Pin Regains her Body .z21

https://www.dropbox.com/s/v464a6i0x6ute3j/fm3075%201.ag15%20sUchI.Pin%20Regains%20her%20Body%20.z21%20-.docx?dl=0

 

+++

 

FM.Canto 3.74

Vasishtha said—

3.74.1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 

+++

 

01|08|02|04|05|06|23|07|08|09|18|10|11|13|14|15|28|17|18|19|25|20|21|22|08|24|25|03|26|05|27|01|02|03|18|12|04|05|06|07|09|10|16|11|25|12|13|14|23|15|16|17|19|20|03|21|22|23|28|24|12|26|27|28|16|

 

 

 

fm3074 1.ag14 The Wind.God vAyu's Visit .z28.docx

Jiva Das

unread,
Feb 1, 2021, 12:27:36 PMFeb 1
to yoga vasishtha

 

FM3074 THE WIND.GOD VAYU'S VISIT 1.AG14 .z28

https://www.dropbox.com/s/uvwshpc8ko05ii6/fm3074%201.ag14%20The%20Wind.God%20vAyu%27s%20Visit%20.z28.docx?dl=0

FM.3.50-FM.3.99

https://www.dropbox.com/s/vu9chd079ro6pck/fm3050%201.jl01-02%20FALL%20OF%20A%20KING%20.z50.docx?dl=0

 

FM3074 THE WIND.GOD VAYU'S VISIT 1.AG14

सर्ग . 

sarga 3.74

वसिष्ठ उवाच ।

vasiSTha uvAca |

तस्य तत्र_ऊर्ध्व.शृङ्गस्य तस्याम् भुवि महा.अवनौ

tasya tatra_Urdhva.zRGgasya tasyAm bhuvi mahA.avanau |

ददर्श मध्यमाम् सूचीम् प्रोत्थिताम् .शिखाम् इव ॥३।७४।१॥

dadarza madhyamAm sUcIm protthitAm sa.zikhAm iva ||3|74|1||

एकपादम् तपस्यन्तीम् शुष्यन्तीम् शिर.ऊष्मणा

ekapAdam tapasyantIm zuSyantIm zira.USmaNA |

सतत.अनशनाम् शुष्क.पिण्डी.भूत.उदर.त्वचम् ॥३।७४।२॥

satata.anazanAm zuSka.piNDI.bhUta.udara.tvacam ||3|74|2||

सकृद्.विकसित.आस्येन गृहीत्वा_इव_आतप.अनिलान्

sakRt.vikasita.Asyena gRhItvA_iva_Atapa.anilAn |

पश्चात् त्यजन्तीम् हृदये मे मान्ति_इति_अनारतम् ॥३।७४।३॥

pazcAt tyajantIm hRdaye me na mAnti_iti_anAratam ||3|74|3||

शुष्काम् चण्ड.अंशु.किरणैर् जर्जराम् वन.वायुभिः

zuSkAm caNDa.aMzu.kiraNai: jarjarAm vana.vAyubhi: |

अचलन्तीम् निजात् स्थानात् स्नापिताम् इन्दु.रश्मिभिः ॥३।७४।४॥

a.calantIm nijAt sthAnAt snApitAm indu.razmibhi: ||3|74|4||

पूर्वम् जो ऽणुना_एकेन संविष्ट*च्छन्न.मस्तकाम्

pUrvam raja:_aNunA_ekena saMviSTa*channa.mastakAm |

कृतार्थत्वम् कथयतीम् ददता_अन्यस्य _आस्पदम् ॥३।७४।५॥

kRtArthatvam kathayatIm dadatA_anyasya na_Aspadam ||3|74|5||

अरण्यान्य्_एव दत्त्वा.अर्थम् चिरम् जात.शिखाम् इव

araNyAni_eva dattvA.artham ciram jAta.zikhAm iva |

मूर्ध्न्य्_अवस्थापित.प्राण.जटाजूट.वलीम् इव ॥३।७४।६॥

mUrdhni_avasthApita.prANa.jaTAjUTa.valIm iva ||3|74|6||

ताम् प्रेक्ष्य पवनः सूचीम् विस्मय.आकुल.चेतनः

tAm prekSya pavana: sUcIm vismaya.Akula.cetana: |

प्रणम्य_आलोक्य सुचिरम् भीत.भीत* इव_आगतः ॥३।७४।७॥

praNamya_Alokya suciram bhIta.bhIta* iva_Agata: ||3|74|7||

महा.तपस्विनी सूची किम् अर्थम् तप्यते तपः

mahA.tapasvinI sUcI kim artham tapyate tapa: |

_इति प्रष्टुम् शशाक_असौ तत् तेजो.राशि.निर्जितः ॥३।७४।८॥

na_iti praSTum zazAka_asau tat teja:rAzi.nirjita: ||3|74|8||

भगवत्या महासूच्या अहो चित्रम् महातपः

bhagavatyA mahAsUcyA aho citram mahAtapa: |

इत्य्_एव केवलम् ध्यायन् मारुतो गगनम् ययौ ॥३।७४।९॥

iti_eva kevalam dhyAyan mAruta:_gaganam yayau ||3|74|9||

समुल्लङ्घ्य_अभ्र.मार्गम् तु वात.स्कन्धान् अतीत्य

samullaGghya_abhra.mArgam tu vAta.skandhAn atItya ca |

सिद्ध.वृन्द.अनघः कृत्वा सूर्य.मार्गम् उपेत्य ॥३।७४।१०॥

siddha.vRnda.anagha: kRtvA sUrya.mArgam upetya ca ||3|74|10||

ऊर्ध्वम् एत्य विमानेभ्यः प्राप शक्र.पुरान्तरे

Urdhvam etya vimAnebhya: prApa zakra.purAntare |

सूची.दर्शन.पूण्यम् तम् .लिलिङ्ग पुरम्.दरः ॥३।७४।११॥

sUcI.darzana.pUNyam tam A.liliGga puram.dara: ||3|74|11||

पृष्टश् कथयाम्.आस दृष्टम् सर्वम् मया_इति_असौ

pRSTa:_ca kathayAm.Asa dRSTam sarvam mayA_iti_asau |

सहदेव.निकायाय शक्राय_आस्थान.वासिने ॥३।७४।१२॥

sahadeva.nikAyAya zakrAya_AsthAna.vAsine ||3|74|12||

वायुर् उवाच

vAyur uvAca |

जम्बूद्वीपे ऽस्ति शैलेन्द्रो हिमवान् नाम सु.उन्नतः

jambUdvIpe_asti zailendra:_himavAn nAma su.unnata: |

जामाता यस्य भगवान् साक्षा च्*छशि.कल.आधरः ॥३।७४।१३॥

jAmAtA yasya bhagavAn sAkSAt*zazi.kala.Adhara: ||3|74|13||

तस्य_उत्तरे महाशृङ्ग.पृष्टे परम.रूपिणी

tasya_uttare mahAzRGga.pRSTe parama.rUpiNI |

स्थिता तपस्विनी सूची तपाश् चरति दारुणम् ॥३।७४।१४॥

sthitA tapasvinI sUcI tapa:_carati dAruNam ||3|74|14||

बहुना_अत्र किम् उक्तेन वात.आदि.अशन.शान्तये

bahunA_atra kim uktena vAta.Adi.azana.zAntaye |

यया स्व.उदर.सौषिर्यम् पिण्डी.कृत्वा निवारितम् ॥३।७४।१५॥

yayA sva.udara.sauSiryam piNDI.kRtvA nivAritam ||3|74|15||

शान्त.संकोच.सूक्ष्म.अर्थम् विकास्यास्यम् रजोऽणुना

zAnta.saMkoca.sUkSma.artham vikAsyAsyam raja:aNunA |

तया_अद्य स्थगितम् शीत.वातशन.निवृत्तये ॥३।७४।१६॥

tayA_adya sthagitam zIta.vAtazana.nivRttaye ||3|74|16||

तस्यास् तीव्रेण तपसा तुहिनाकरम् उत्सृजन्

tasyA:_tIvreNa tapasA tuhinAkaram utsRjan |

अग्न्य्.आकार.मयोर् गृह्णन् देव दुःसेव्यताम् गतः ॥३।७४।१७॥

agni.AkAra.maya:_gRhNan deva du:sevyatAm gata: ||3|74|17||

तद् उत्तिष्ठ_आशु गच्छामः सर्व* एव पितामहम्

tat uttiSTha_Azu gacchAma: sarva* eva pitAmaham |

तद् वरार्थम् अनर्थाय विद्धि तत् सु.महत्.तपः ॥३।७४।१८॥

tat_vara.artham anarthAya viddhi tat su.mahat.tapa: ||3|74|18||

इति वातेर् इतः शक्रः सहदेवगणेन सः

iti vAte: ita: zakra: sahadeva.gaNena sa: |

जगाम ब्रह्मणो लोकम् प्रार्थ याम्.आस तम् विभुम् ॥३।७४।१९॥

jagAma brahmaNa:_lokam prArthayAm.Asa tam vibhum ||3|74|19||

सूच्या वरम् अहम् दातुम् गच्छामि हिमवच्*छिरः

sUcyA varam aham dAtum gacchAmi himavat*zira: |

ब्रह्मणा_इति प्रतिज्ञाते शक्रः स्वर्गम् उपाययौ ॥३।७४।२०॥

brahmaNA_iti pratijJAte zakra: svargam upAyayau ||3|74|20||

एतावता_अथ कालेन सा बभूव_अति.पावनी

etAvatA_atha kAlena sA babhUva_ati.pAvanI |

सूची निज.तपास्.ताप.तापित.अमर.मन्दिरा ॥३।७४।२१॥

sUcI nija.tapa:.tApa.tApita.amara.mandirA ||3|74|21||

मुख.रन्ध्र.स्थित.अर्क.अंशु.दृशा स्वच्छायया_एव सा

mukha.randhra.sthita.arka.aMzu.dRzA svacchAyayA_eva sA |

विकासिन्या विवर्ति.स्था चोदितान्तम् अवेक्षिता ॥३।७४।२२॥

vikAsinyA vivarti.sthA coditAntam avekSitA ||3|74|22||

कौशेय.रूपया सूच्या मेरुः स्थैर्येण निर्जितः

kauzeya.rUpayA sUcyA meru: sthairyeNa nirjita: |

मज्जनम् _एति वृद्ध्या_एवम् मुक्तम् आद्यन्तयोर् दिने ॥३।७४।२३॥

majjanam na_eti vRddhyA_evam muktam Adyantayo:_dine ||3|74|23||

मध्याह्ने ताप.भीत्या_इव विशन्त्या मारुत.अन्तरम्

madhyAhne tApa.bhItyA_iva vizantyA mAruta.antaram |

अन्यदा गौरवाद् दृष्ट्वा दूरतः प्रेक्षमानया ॥३।७४।२४॥

anyadA gauravAt_dRSTvA dUrata: prekSamAnayA ||3|74|24||

सा ताम् अवेक्षते क्षरात् तापाद् अङ्गे निमज्जति

sA tAm avekSate kSarAt tApAt_aGge nimajjati |

संकटे विस्मरत्य्_एव जनो गौरव.सत्क्रियाम् ॥३।७४।२५॥

saMkaTe vismarati_eva jana:_gaurava.satkriyAm ||3|74|25||

छाया.सूची ताप.सूची यश् _आत्मा * तृतीयया

chAyA.sUcI tApa.sUcI ya:_ca_AtmA sa tRtIyayA |

त्रिकोणम् तपसा पूतम् वाराणस्या समम् कृतम् ॥३।७४।२६॥

trikoNam tapasApUtam vArANasyAsamam kRtam ||3|74|26||

गतास् तेन त्रिकोणेन त्रिवर्ण.परिखावता

gatA: tena trikoNena trivarNa.parikhAvatA |

वायवः पांसवो ये ऽपि ते पराम् मुक्तिम् आगताः ॥३।७४।२७॥

vAyava: pAMsava:_ye_api te parAm muktim AgatA: ||3|74|27||

विदित.परम.कारण.आद्य जाता

vidita.parama.kAraNa.Adya jAtA

स्वयम् अनुचेतन.संविदम् विचार्य

svayam anucetana.saMvidam vicArya |

स्वमनन.कलना.अनुसार* एकः

svamanana.kalanA.anusAra ekas

त्व्_इह हि गुरुः परमो राघव_अन्यः ॥३।७४।२८॥

tu_iha hi guru: parama:_na rAghava_anya: ||3|74|28||

 

 

om

 

FM.3.74

 

THE WIND.GOD VÂYU'S VISIT

 

VASISHTHA said—

 

तस्य तत्र_ऊर्ध्व.शृङ्गस्य तस्याम् भुवि महा.अवनौ

tasya tatra_Urdhva.zRGgasya tasyAm bhuvi mahA.avanau |

ददर्श मध्यमाम् सूचीम् प्रोत्थिताम् .शिखाम् इव ॥३।७४।१॥

dadarza madhyamAm sUcIm protthitAm sa.zikhAm iva ||3|74|1||

एकपादम् तपस्यन्तीम् शुष्यन्तीम् शिर.ऊष्मणा

ekapAdam tapasyantIm zuSyantIm zira.USmaNA |

सतत.अनशनाम् शुष्क.पिण्डी.भूत.उदर.त्वचम् ॥३।७४।२॥

satata.anazanAm zuSka.piNDI.bhUta.udara.tvacam ||3|74|2||

.

she

stood

on one foot,

making Tapas,

hot.headed from the sun above,

her flesh has become withered,

her belly flattened from fasting

.

tasya.his/its/of.that tatra.there Urdhva.above.zRGga.sya tasyAm. bhuvi.on.earth mahA.great.avani.au dadarza madhyama.Am sucI.needle.m protthita.Am sa.with.zikha.Am iva.like/as.if ekapAda.m tapasyanti.Im zuSyanta.Im zira.head.USma.NA satata.anazana.Am zuSka.dry\hard(speech)/useless, vain.piNDa.I.bhUta.being.udara.tvaca.skin.m

.

*vlm.p.1. The god of the winds saw Suchi standing erect, like a crest on the summit of the mountain, amidst that vast tract of desert all around.

*vlm.2. She stood upon one leg fixed in her meditation and roasted by the burning sun over her head; she was dried up to a skeleton by her continued fasting, and her belly was contracted to the shrunken skin.

 

सकृद्.विकसित.आस्येन गृहीत्वा_इव_आतप.अनिलान्

sakRt.vikasita.Asyena gRhItvA_iva_Atapa.anilAn |

पश्चात् त्यजन्तीम् हृदये मे मान्ति_इति_अनारतम् ॥३।७४।३॥

pazcAt tyajantIm hRdaye me na mAnti_iti_anAratam ||3|74|3||

.

by/with sakRt.once.vikasita.opened/expanded/blossomed.Asya.mouth/face.ena gRhItvA.having.grasped iva.like/as.if Atapa.heat.anila.wind/air.s.An pazcAt.after\western tyajantI.abandoning.m whin hRdaya.e

me na mAnti – "They don't measure.up to me!" . iti.so/"thus" anAratam.constantly

.

she would open her mouth

wide,

eating the fiery air, breath by breath, releasing each within,

saying

"They cannot fill my Heart!"

*vlm.3. Now and then, she inhaled the hot air with her open mouth, and then breathed it out, as her heart could not contain the repeated influx of air.

 

शुष्काम् चण्ड.अंशु.किरणैर् जर्जराम् वन.वायुभिः

zuSkAm caNDa.aMzu.kiraNai: jarjarAm vana.vAyubhi: |

अचलन्तीम् निजात् स्थानात् स्नापिताम् इन्दु.रश्मिभिः ॥३।७४।४॥

a.calantIm nijAt sthAnAt snApitAm indu.razmibhi: ||3|74|4||

पूर्वम् जो ऽणुना_एकेन संविष्ट*च्छन्न.मस्तकाम्

pUrvam raja:_aNunA_ekena saMviSTa*channa.mastakAm |

कृतार्थत्वम् कथयतीम् ददता_अन्यस्य _आस्पदम् ॥३।७४।५॥

kRtArthatvam kathayatIm dadatA_anyasya na_Aspadam ||3|74|5||

.

withering under the sun's rays,

lacerated by whirling winds,

yet standing motionless,

stock.still,

bathed by the cool beams of the moon,

she was content to hide her head under a particle of dust,

to show that she was fully satisfied

.

zuSka.dry\hard(speech)/useless, vain.Am by/with caNDa.xx.aMzu./strand/ray/bit.kiraNa.xx.i: jarjara.xx.Am by/with  vana.forest/woods.vAyu.wind/air.bhi: a.calantI.m from/thru nija.natural/inborn.At sthAna.base/focus/home.At snApita.xx.Am by/with indu.moon.razmi.xx.s.bhi: pUrvam.xx rajas.dust by/with aNu.Atom.nA eka.only/one.ena saMviSTa.xx.channa.covered/hidden.mastaka.head.Am kRtArtha.success.ful  tva.condition/.ity.m kathayatI.xx.m dadatA.by/with.giving anyasya.of.another na.not Aspada. place/abode 

.

*vlm.5. She was content with covering her head under the particles of dust, and did not like to change her state for a better fortune. (i. e. She preferred her poverty to high dignity).

*AS.The AB commentary explains this. There was a single dust particle which was on her head covering it completely. By not giving enough room for another, she was making her satisfaction (kRtArthatAm) apparent.

 

अरण्यान्य्_एव दत्त्वा.अर्थम् चिरम् जात.शिखाम् इव

araNyAni_eva dattvA.artham ciram jAta.zikhAm iva |

मूर्ध्न्य्_अवस्थापित.प्राण.जटाजूट.वलीम् इव ॥३।७४।६॥

mUrdhni_avasthApita.prANa.jaTAjUTa.valIm iva ||3|74|6||

.

she

surrendered her forest to others,

she

lived apart from all

in a crest of hair

.

araNya.forest.s..Ani eva.indeed\only/very dattvA.xx artham.for.the.purpose ciram.for.long jAta.born.zikhA.tuft/crest.m iva.like/as.if mUrdhni.on.the.head avasthApita.fixed.prANa.Praana.Air.jaTAjUTa.twisted.hair.valI.wrinkle/line.m iva.like/as.if

.

*sv. She had withdrawn her life.force to the crown of her head and stood as a perfect yogini.

 

ताम् प्रेक्ष्य पवनः सूचीम् विस्मय.आकुल.चेतनः

tAm prekSya pavana: sUcIm vismaya.Akula.cetana: |

प्रणम्य_आलोक्य सुचिरम् भीत.भीत* इव_आगतः ॥३।७४।७॥

praNamya_Alokya suciram bhIta.bhIta* iva_Agata: ||3|74|7||

.

when the wind saw Suuchii,

he was dumfounded

.

he

bowed.down before her

and gazed.up toward her

for a long time

as his thoughts moved

from fear

to fear

.

tAm prekSya – having beheld her =

pavana: sUcIm

vismaya.Akula.cetana: . he was affected with a crowd of amazements .

praNamya – having bowed – Alokya – regarding her .

su..very/good.cira.long\far.m.

bhIta.bhIte iva_Agata:

 

महा.तपस्विनी सूची किम् अर्थम् तप्यते तपः

mahA.tapasvinI sUcI kim artham tapyate tapa: |

_इति प्रष्टुम् शशाक_असौ तत् तेजो.राशि.निर्जितः ॥३।७४।८॥

na_iti praSTum zazAka_asau tat teja:rAzi.nirjita: ||3|74|8||

.

"Asceticess Suuchii.Pin, what's your purpose for all this heated Tapas?"

is what he did not dare to ask,

for fear of that fiery Tapas.light

.

mahA.tapasvinI sUcI – "Great Tapasvinii Suuci, kim.!? artham.for.the.purpose tapyate.is.pained tapas.asceticism na_iti – not so . praSTum – to ask .

was he zazAka.able.to asau .to tat.that.one. tejas.heat.energy.rAzi.ray/beam.nirjita.vanquished:

.

*vlm.p.8 He was so overawed by the blaze of her body that he dared not ask her anything, such as, "O saintly Suchi, why do you undertake these austerities"?

 

भगवत्या महासूच्या अहो चित्रम् महातपः

bhagavatyA mahAsUcyA aho citram mahAtapa: |

इत्य्_एव केवलम् ध्यायन् मारुतो गगनम् ययौ ॥३।७४।९॥

iti_eva kevalam dhyAyan mAruta:_gaganam yayau ||3|74|9||

.

"What a wonder is this mighty Tapas of this Lady Greatneedle!"

he merely thought, then hurried.on to the Heaven of the Winds

.

*vlm.p.8 9 He only exclaimed, "O holy Suchi, how wonderful is the sight of your tapas!"Impressed with veneration for her holiness, the god made his departure to heaven from where he had come.

* by/with the bhagavatI.Lady.A mahAsUcI. Greatneedle.A aho.O.yes! citram.wonderful mahAtapas.great.tapas.asceticism iti.so/"thus" eva.indeed\only/very kevalam.only/wholly dhyAyan.meditating mAruta.wind/air.s.a: to gagana.sky.m yayau.went

 

समुल्लङ्घ्य_अभ्र.मार्गम् तु वात.स्कन्धान् अतीत्य

samullaGghya_abhra.mArgam tu vAta.skandhAn atItya ca |

सिद्ध.वृन्द.अनघः कृत्वा सूर्य.मार्गम् उपेत्य ॥३।७४।१०॥

siddha.vRnda.anagha: kRtvA sUrya.mArgam upetya ca ||3|74|10||

.

so

travelling down Cloud Road,

passing the palaces of the four Winds,

having got this far,

that pure Siddha.Adept

came to the Highway of the Sun

.

samullaGghya.passed.well.beyond abhra.raincloud.mArga.road/way.m tu.but/tho/however, them vAta.wind.skandha.shoulder.s.An atItya.going.beyond ca.and/also siddha.Adept/accomplished.vRnda.multitude/swarm/many.anagha.sinless\dear.boy.: kRtvA.having.done/made sUrya.Sun.mArga.road/way.m upetya.having.approached/commenced  ca.and/also

.

*vlm.p.10 He passed the region of the clouds and reached the sphere of the still air (sthira vayu). Then leaving the realm of the spiritual masters behind him, he arrived at the ecliptic path of the sun.

 

ऊर्ध्वम् एत्य विमानेभ्यः प्राप शक्र.पुरान्तरे

Urdhvam etya vimAnebhya: prApa zakra.purAntare |

सूची.दर्शन.पूण्यम् तम् .लिलिङ्ग पुरम्.दरः ॥३।७४।११॥

sUcI.darzana.pUNyam tam A.liliGga puram.dara: ||3|74|11||

.

upward he went in his aircar

&

came to the Palace of Mighty indra,

made his report

and

was embraced by the God.King

.

Urdhvam.upward etya.having.gone by/with vimAna.aircars.s.ebhya: prApa.got.to/reached/arrived whin zakra.Shakra.pura.city.Antara.within.e sucI.needle.darzana.presence.pUNya.sacred/holy.m tAm.that.her AliliGga.embraced puraMdara.the City.feller indra.:

.

*vlm.p.11 Then rising higher in his airy car, he arrived at the city of indra where he was cordially embraced by the lord of gods for the merit of his sight of Suchi.

.

 

पृष्टश् कथयाम्.आस दृष्टम् सर्वम् मया_इति_असौ

pRSTa:_ca kathayAm.Asa dRSTam sarvam mayA_iti_asau |

सहदेव.निकायाय शक्राय_आस्थान.वासिने ॥३।७४।१२॥

sahadeva.nikAyAya zakrAya_AsthAna.vAsine ||3|74|12||

.

when asked

what was his business,

he replied

"This is what was seen by me!"

and

he addressed Indra.Shakra the Mighty

&

the other Gods gathered in the Assembly Hall

.

pRSTa.asked.: ca.and/also kathayA.told.m.Asa.he.has the dRSTa.seen/known/object/Percept.m sarvam.entirely/everything mayA.by/with.me ti.so/"thus" asau.this.one to sahadeva.God.gathering.nikAya.group/class.Aya zakra.Shakra.Aya AsthAna.xx.vAsi.xx.ne

.

*vlm.p.12 Being asked what he saw, he related all that he had seen to the assembled gods in the court of indra.

 

VÂYU sai the WIND said—

 

जम्बूद्वीपे ऽस्ति शैलेन्द्रो हिमवान् नाम सु.उन्नतः

jambUdvIpe_asti zailendra:_himavAn nAma su.unnata: |

जामाता यस्य भगवान् साक्षा च्*छशि.कल.आधरः ॥३।७४।१३॥

jAmAtA yasya bhagavAn sAkSAt*zazi.kala.Adhara: ||3|74|13||

.

In Jambuu.land

is

the High Lord of Mountains,

called himavAn.Snowbound,

whose son.in.law

is

the Lord known as Shiva, who wears the crescent moon

.

jambUdvIpe_asti zailendra:

himavAn nAma su.unnata:

jAmAtA yasya bhagavAn sAkSAt

zazi.kala.Adhara:

.

*vlm.p.13. Pavana, the wind god, said, "There is a king of mountains in the high Himalayas situated in the midst of Jambudwipa (Asia). It has Lord Shiva, who bears the crescent of the moon on his forehead, for his son.in.law.

 

तस्य_उत्तरे महाशृङ्ग.पृष्टे परम.रूपिणी

tasya_uttare mahAzRGga.pRSTe parama.rUpiNI |

स्थिता तपस्विनी सूची तपाश् चरति दारुणम् ॥३।७४।१४॥

sthitA tapasvinI sUcI tapa:_carati dAruNam ||3|74|14||

.

tasya_uttare

mahAzRGga.pRSTe

parama.rUpiNI

sthitA tapasvinI sUcI

tapa:_carati dAruNam

.

north of it

on a great mountain.peak

there is a first.class Asceticess called Suuchii.Pin,

whose Tapas is terrible indeed

.

*vlm.p.14 North of it is a great peak with a plain land above it. That is where the holy Suchi holds her hermitage and performs her rigorous tapas."

 

बहुना_अत्र किम् उक्तेन वात.आदि.अशन.शान्तये

bahunA_atra kim uktena vAta.Adi.azana.zAntaye |

यया स्व.उदर.सौषिर्यम् पिण्डी.कृत्वा निवारितम् ॥३।७४।१५॥

yayA sva.udara.sauSiryam piNDI.kRtvA nivAritam ||3|74|15||

.

bahunA atra kim uktena – What use are many words? – How else can I put it? .

vAta.Adi.azana.zAntaye

yayA . because.of which/whom .f.. .

sva.udara.sauSirya.m

piNDI.Lump.kRtvA.being/having.done/made.

nivArita.checked/impeded.m

.

what more can I say

?

she takes no food, she takes no air,

(her gut is a metallic lump)

.

*vlm.15. What more shall I relate of her, than that she has abstained herself even of her sustenance of air, and has made a mess of her entrails coiled up together.

 

शान्त.संकोच.सूक्ष्म.अर्थम् विकास्यास्यम् रजोऽणुना

zAnta.saMkoca.sUkSma.artham vikAsyAsyam raja:aNunA |

तया_अद्य स्थगितम् शीत.वाताशन.निवृत्तये ॥३।७४।१६॥

tayA_adya sthagitam zIta.vAta.azana.nivRttaye ||3|74|16||

तस्यास् तीव्रेण तपसा तुहिनाकरम् उत्सृजन्

tasyA:_tIvreNa tapasA tuhina.akaram utsRjan |

अग्न्य्.आकार.मयोर् गृह्णन् देव दुःसेव्यताम् गतः ॥३।७४।१७॥

agni.AkAra.maya:_gRhNan deva du:sevyatAm gata: ||3|74|17||

.

she's made her mouth

a needle.hole,

and plugged it with a bit of dust

to keep it from receiving even a cold dew.drop as its food

.

the heat of her Tapas

has made the snowy mountain lose its chill and seem to be on.fire

.

zAnta.quiet/calm.saMkoca.xx.sUkSma.subtle/acute.artha.meaning.sense/thing..m .

vikAsya. Asyam.wasbeing\thm.mouth.

raja:.aNunA . by/with a mote of dust .

tayA.by/with that .f.. . adya.now.

sthagita.xx.m

to the zIta.cool.vAta.wind/blown.azana.eating/food.nivRtti.Introvert..aye

tasyA:.@her . by/with tIvra.sharp/fierce.eNa Tapas .

tuhina.akara.handless.akara.embodiment/formation.

utsRjan.letting.loose/giving.up.

agni.AkAra.maya:_gRhNan, deva, du:sevyatAm gata:

.

*VA. to become subtle she compressed her mouth.opening and covered it by dust particle to prevent cool wind bringing food to her. *AS. It is more intense. She prevented even the intake of the cool breeze by the plug of the dust particle.

*sthagita .mfn.. covered , concealed , hidden (sthagitA sarasvatI . "S has hidden herself"' = "I cannot express myself") • closed , shut (as a door) • stopped , interrupted BhP. = sthagita

#tuhina .n.. frost , cold , mist , dew , snow Pancat.2.58 • moonlight Un2. k. ; camphor Npr. • #tuhinA .f.. the tree #zukanAsa +

 

तद् उत्तिष्ठ_आशु गच्छामः सर्व* एव पितामहम्

tat uttiSTha_Azu gacchAma: sarva* eva pitAmaham |

तद् वरार्थम् अनर्थाय विद्धि तत् सु.महत्.तपः ॥३।७४।१८॥

tat_vara.artham anarthAya viddhi tat su.mahat.tapa: ||3|74|18||

.

let us arise and go now,

all of us,

to the GrandFather,

and let him grant her a Boon,

before we're all burned.up

!

.

tat.that.one. uttiSTha.xx. Azu.quickly/at.once\clearly . gacchAma.let's.go.to.:

sarva* eva – all of us . pitAmaham – to the Grandfather .

tat

vara.artha.m anarthAya

viddhi tat su.mahat.tapa:

 

इति वातेर् इतः शक्रः सहदेवगणेन सः

iti vAte: ita: zakra: sahadeva.gaNena sa: |

जगाम ब्रह्मणो लोकम् प्रार्थ याम्.आस तम् विभुम् ॥३।७४।१९॥

jagAma brahmaNa:_lokam prArthayAm.Asa tam vibhum ||3|74|19||

.

so

said VÂYU sai the Wind

.

then

mighty Indra

and his gathering of Gods

went to the world of Brahmaa the Immense,

and made petition to that Lord

.

iti vAte: ita: zakra: sahadeva.gaNena sa: |

jagAma brahmaNa:_lokam prArthayAm.Asa tam vibhum

.

* vAyu is the deified *prANa Air.

 

सूच्या वरम् अहम् दातुम् गच्छामि हिमवच्*छिरः

sUcyA varam aham dAtum gacchAmi himavat*zira: |

ब्रह्मणा_इति प्रतिज्ञाते शक्रः स्वर्गम् उपाययौ ॥३।७४।२०॥

brahmaNA_iti pratijJAte zakra: svargam upAyayau ||3|74|20||

.

"To deal with Suuchii.Pin's desire,

I'll go myself to the Abode of Snow"

was the Lord's reply

.

so understanding,

they all departed

each for his proper heaven

.

by/with sucI.needle.A vara.xx.m aham.I dAtum.to.give gacchAmi.I.go himavat.snowy.zira.head\peak: by/with brahmaNA.xx iti.so/"thus" pratijJAte.xx./pratijJAta.xx.e zakra.Shakra: svarga.heaven.m upAyayau.xx.

.

*vlm.p.20 brahma answered, "I am going even now to the summit of the snowy Himalaya to give Suchi her desired boon."Upon this assurance of brahma, the gods all returned to their celestial abodes.

 

एतावता_अथ कालेन सा बभूव_अति.पावनी

etAvatA_atha kAlena sA babhUva_ati.pAvanI |

सूची निज.तपास्.ताप.तापित.अमर.मन्दिरा ॥३।७४।२१॥

sUcI nija.tapa:.tApa.tApita.amara.mandirA ||3|74|21||

.

while all of this was going.on,

the sharp Suuchii.Pin got hotter yet

.

her Tapas got so heated that the Gods in heaven had to sweat

!

etAvatA.by/with.this.much atha.next/then kAla.time.ena sA.she/that.f.  babhUva.became ati.very/beyond.pAvana.xx.I sucI.needle nija.natural/inborn.tapas.asceticism.tApa.xx.tApita.xx.amara.xx.mandirA.xx 

.

*vlm.p.2 She stood upon one leg fixed in her meditation and roasted by the burning sun over her head. She was dried up to a skeleton by her continued fasting, and her belly was contracted to shrunken skin.

 

मुख.रन्ध्र.स्थित.अर्क.अंशु.दृशा स्वच्छायया_एव सा

mukha.randhra.sthita.arka.aMzu.dRzA svacchAyayA_eva sA |

विकासिन्या विवर्ति.स्था चोदितान्तम् अवेक्षिता ॥३।७४।२२॥

vikAsinyA vivarti.sthA coditAntam avekSitA ||3|74|22||

.

Suuchii.Pin

could quite easily tell the time of day,

for her unmoving mouth could catch the sun

each day,

and this was seen by her shadow's eye

.

mukha.mouth.face/entrance.randhra.cavity/hole.sthita.existent/situate.arka.sun/star.aMzu./strand/ray/bit.dRz.xx.A svacchAyA.xx.ayA.xx. eva.indeed\only/very sA.she/that.f.  vikAsi.xx.nyA vivarti.xx.stha.standing/situate.A coditAnta.xx.m avekSita.xx.A

.

*vlm.p.22 Suchi very clearly perceived the passage of time by fixing her open eyes on the sun and by counting days by the rays of solar light penetrating the opening of her mouth, the needle hole.

*AS. She was observed by her own growing shadow looking at the ray of Sun at the hole on top of her mouth.hole, revolving till the end. This, of course really means that she sensed her own shadow, revolving around her.

 

कौशेय.रूपया सूच्या मेरुः स्थैर्येण निर्जितः

kauzeya.rUpayA sUcyA meru: sthairyeNa nirjita: |

मज्जनम् _एति वृद्ध्या_एवम् मुक्तम् आद्यन्तयोर् दिने ॥३।७४।२३॥

majjanam na_eti vRddhyA_evam muktam Adyantayo:_dine ||3|74|23||

.

altho her form was delicate as silk,

she was as stable as Mount meru,

no.longer drowned in mud

but free from dawn till dusk

.

by/with kauzeya.xx.rUpa.form.yA sucI.needle.A meru.Mount.Meru: sthairya.xx.eNa nirjita.vanquished/unwon: majjana.xx.m na.not eti.going vRddhi.xx.A_evam.so mukta.free.m of  Adyanta.beginning&end.yo: dina.day.e 

.

*vlm.23. sUchI.Pin though flexible as a bit of thread, had yet attained the firmness of the mountain Meru, by her erect posture.

*AS.23 Thinking that this silk thin needle has defeated Meru in hardness, (the shadow wondering) whether he (the Meru) has decided to drown himself, the shadow grew and ran away (to see) at night time, i.e. at the beginning and the end of the day.

 

मध्याह्ने ताप.भीत्या_इव विशन्त्या मारुत.अन्तरम्

madhyAhne tApa.bhItyA_iva vizantyA mAruta.antaram |

अन्यदा गौरवाद् दृष्ट्वा दूरतः प्रेक्षमानया ॥३।७४।२४॥

anyadA gauravAt_dRSTvA dUrata: prekSamAnayA ||3|74|24||

सा ताम् अवेक्षते क्षरात् तापाद् अङ्गे निमज्जति

sA tAm avekSate kSarAt tApAt_aGge nimajjati |

संकटे विस्मरत्य्_एव जनो गौरव.सत्क्रियाम् ॥३।७४।२५॥

saMkaTe vismarati_eva jana:_gaurava.satkriyAm ||3|74|25||

.

at noon

as.if for fear of the heat entering the air

she is seen by her other,

witnessing at a respectful distance,

underfoot

to avoid burning in that bitter heat

.

madhyAhne.at.midday tApa.xx.bhIti.xx.A iva.like/as.if vizanti.xx.A mAruta.wind/air.antara.within/inner.m | anyadA.xx gaurava.xx.At dRSTvA.xx. dUratas.xx prekSamAna.xx.yA.who/which.f. | sA.she/that.f.  tAm.that.her avekSate.xx kSara.xx.At tApa.xx.At aGga.body.e nimajjati.xx saMkaTa.xx.e vismarati.xx eva.indeed\only/very jana.person: gaurava.xx.satkriyA.xx.m

.

*sv.25 Only her own two other forms — her shadow, and the fire of her austerities — were witness to her penance.

*AS. At noon time, afraid of the heat, the shadow saw her by entering her own internal breaths. While otherwise (anyadA) observing with admiration from a distance (gauravAt dUrAt prekSamANayA), the shadow because of the strong heat (kSArAt AtapAt) immerses in her body. Indeed, in difficult times, people forget the actions of respect (gauravasatkriyA)!

 

छाया.सूची ताप.सूची यश् _आत्मा * तृतीयया

chAyA.sUcI tApa.sUcI ya:_ca_AtmA sa tRtIyayA |

त्रिकोणम् तपसा पूतम् वाराणस्या समम् कृतम् ॥३।७४।२६॥

trikoNam tapasA pUtam vArANasyA samam kRtam ||3|74|26||

.

a

trinity

Suuchii Shadow and Suuchii Heat and AtmA herSelf for a third

like the meeting of three rivers at vAraNasI*

.

.

chAyA.shadow.sucI.needle tApa.xx.sucI.needle yas.who/which ca.and/also AtmA.Aatmaa.self sas.he/it tRtIya.xx.yA trikoNa.three.corner.m tapas.asceticism.A pUta.xx.m vArANasI.xx.A sama.equal/same.m kRta.done/made.m

.

*vlm. the three rivers (Asi, Varaná and Gangá from three sides), described a triangle in the form of the sacred city of Benares.

 

गतास् तेन त्रिकोणेन त्रिवर्ण.परिखावता

gatA: tena trikoNena trivarNa.parikhAvatA |

वायवः पांसवो ये ऽपि ते पराम् मुक्तिम् आगताः ॥३।७४।२७॥

vAyava: pAMsava:_ye_api te parAm muktim AgatA: ||3|74|27||

.

they have come to Affective.Freedom

.

meeting with that trinity

with its confluence of three

the winds blow so pure

they go to perfect Freedom

.

gata.A: tena trikoNa.ena trivarNa.parikha.Âvata.A vAyu.ava: pAMsu.ava: ye api

.

they te . to . parAm higher mukti.liberation.m Agata.has.come.to/gone.from.A: . *vlm.27. This union of the three, like the confluence of three rivers of a Trivenì (as Gangá, Yamuna and Sarasvati), purifies the sins of men by the three different hues of their waters, viz. the blue, black and white.

 

विदित.परम.कारण.आद्य जाता

vidita.parama.kAraNa.Adya jAtA

स्वयम् अनुचेतन.संविदम् विचार्य

svayam anucetana.saMvidam vicArya |

स्वमनन.कलना.अनुसार* एकः

svamanana.kalanA.anusAra ekas

 

 

+++

santoSaH paramo lAbhaH satsaGgaH paramA gatiH |
vicAraH paramaM jJAnaM zamo hi paramaM sukham ||

सन्तोषः परमो लाभः सत्सङ्गः परमा गतिः।
विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परमं सुखम्॥
Contentment is the highest gain, Good Company the highest course,
Enquiry the highest wisdom, and Peace the highest enjoyment.
                             -- Yoga Vasishtha 


The complete YVFiles of this masterpiece can be found at--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "yoga vasishtha" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to yoga-vasishth...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/yoga-vasishtha/f8403e7f-4425-42ae-ba39-2dda354ad292%40googlegroups.com.

Jiva Das

unread,
Jul 13, 2021, 8:24:24 AMJul 13
to yoga vasishtha

om

 

FM.3.74

 

THE WIND.GOD VÂYU'S VISIT

 

VASISHTHA THE PLENTIFUL declared–

 

तस्य तत्र_ऊर्ध्व.शृङ्गस्य तस्याम् भुवि महा.अवनौ

tasya tatra_Urdhva.zRGgasya tasyAm bhuvi mahA.avanau |

ददर्श मध्यमाम् सूचीम् प्रोत्थिताम् .शिखाम् इव ॥३।७४।१॥

dadarza madhyamAm sUcIm protthitAm sa.zikhAm iva ||3|74|1||

एकपादम् तपस्यन्तीम् शुष्यन्तीम् शिर.ऊष्मणा

ekapAdam tapasyantIm zuSyantIm zira.USmaNA |

सतत.अनशनाम् शुष्क.पिण्डी.भूत.उदर.त्वचम् ॥३।७४।२॥

satata.anazanAm zuSka.piNDI.bhUta.udara.tvacam ||3|74|2||

.

she

stood

on one foot

:

making Tapas,

hot.headed from the sun above,

her flesh has become withered,

her belly flattened from fasting

.

tasya.of.him/it\his\its.his/its/of.that tatra.there.aboutThat.there ~*Urdhva.above.zRGga*sya tasyAm* ~*bhuvi.on.earth mahA.great.great.avani.earth/ground.au dadarza.he.saw madhyama*am sucI.needle.m protthita*am with.zikhA.crest, flame/light.ray/top/point/end.Am iva.like/as.if.like/as.if ekapAda*m tapasyan*ti.Im zuSyan*ta.Im ziras.head.head.USmaN*A satatam.wholly/totally.anazana*am zuSka.dry\hard(speech)/useless, vain.dry\hard(speech)/useless, vain.piNDa.Lump.I.bhUta.being/having.become.being.udara.belly/womb\cavity\interior.tvaca.skin.m

.

~*Urdhva.above

zRGga

tasyAm

 ~*bhuvi.on.earth

madhyama

protthita

ekapAda

tapasyan*ti.Im

zuSyan*ta.Im

USmaN

anazana

bhagavatyA mahAsUcyA aho citram mahAtapa: | iti_eva kevalam dhyAyan mAruta:_gaganam yayau

.

"What a wonder is this mighty Tapas of this Lady Greatneedle!"

he merely thought, then hurried.on to the Heaven of the Winds

पृष्टश् कथयाम्.आस दृष्टम् सर्वम् मया_इति_असौ

pRSTa:_ca kathayAm.Asa dRSTam sarvam mayA_iti_asau |

सहदेव.निकायाय शक्राय_आस्थान.वासिने ॥३।७४।१२॥

sahadeva.nikAyAya zakrAya_AsthAna.vAsine ||3|74|12||

.

pRSTa:_ca kathayAm.Asa dRSTam sarvam mayA_iti_asau | sahadeva.nikAyAya zakrAya_AsthAna.vAsine

.

when asked

what was his business,

he replied

"This is what was seen by me!"

and

he addressed Indra.Shakra the Mighty

&

the other Gods gathered in the Assembly Hall

.

pRSTa.asked.: ca.and/also kathayA.told.m.Asa.he.has the dRSTa.seen/known/object/Percept.m sarvam.entirely/everything mayA.by/with.me ti.so/"thus" asau.this.one to sahadeva.God.gathering.nikAya.group/class.Aya zakra.Shakra.Aya AsthAna.xx.vAsi.xx.ne

.

*vlm.p.12 Being asked what he saw, he related all that he had seen to the assembled gods in the court of indra.

 

VÂYU the WIND said—

 

जम्बूद्वीपे ऽस्ति शैलेन्द्रो हिमवान् नाम सु.उन्नतः

jambUdvIpe_asti zailendra:_himavAn nAma su.unnata: |

जामाता यस्य भगवान् साक्षा च्*छशि.कल.आधरः ॥३।७४।१३॥

jAmAtA yasya bhagavAn sAkSAt*zazi.kala.Adhara: ||3|74|13||

.

In Jambuu.land

is

the High Lord of Mountains,

called himavAn.Snowbound,

whose son.in.law

is

the Lord known as Shiva, who wears the crescent moon

.

jambUdvIpe_asti zailendra:

himavAn nAma su.unnata:

jAmAtA yasya bhagavAn sAkSAt

zazi.kala.Adhara:

.

*vlm.p.13. Pavana, the wind god, said, "There is a king of mountains in the high Himalayas situated in the midst of Jambudwipa (Asia). It has Lord Shiva, who bears the crescent of the moon on his forehead, for his son.in.law.

 

तस्य_उत्तरे महाशृङ्ग.पृष्टे परम.रूपिणी

tasya_uttare mahAzRGga.pRSTe parama.rUpiNI |

स्थिता तपस्विनी सूची तपाश् चरति दारुणम् ॥३।७४।१४॥

sthitA tapasvinI sUcI tapa:_carati dAruNam ||3|74|14||

.

north of it

tat.that.one. uttiSTha.xx. Azu.quickly/at.once\clearly . gacchAma.let's.go.to.:

sarva* eva – all of us . pitAmaham – to the Grandfather .

tat

vara.artha.m anarthAya

viddhi tat su.mahat.tapa:

 

इति वातेर् इतः शक्रः सहदेवगणेन सः

iti vAte: ita: zakra: sahadeva.gaNena sa: |

जगाम ब्रह्मणो लोकम् प्रार्थ याम्.आस तम् विभुम् ॥३।७४।१९॥

jagAma brahmaNa:_lokam prArthayAm.Asa tam vibhum ||3|74|19||

.

so said VâYu the Wind

Sûchî.Needle

chAyA.shadow.sucI.needle tApa.xx.sucI.needle yas.who/which ca.and/also AtmA.Aatmaa.self sas.he/it tRtIya.xx.yA trikoNa.three.corner.m tapas.asceticism.A pUta.xx.m vArANasI.xx.A sama.equal/same.m kRta.done/made.m

santoSaH paramo lAbhaH satsaGgaH paramA gatiH |
vicAraH paramaM jJAnaM zamo hi paramaM sukham ||

सन्तोषः परमो लाभः सत्सङ्गः परमा गतिः।
विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परमं सुखम्॥
Contentment is the highest gain, Good Company the highest course,
Enquiry the highest wisdom, and Peace the highest enjoyment.
                             -- Yoga Vasishtha 


The complete YVFiles of this masterpiece can be found at

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages