பாடலும்படமும் : 1

23 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
Dec 22, 2020, 8:06:11 AM12/22/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Dec 23, 2020, 8:04:29 AM12/23/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1741. பாடலும் படமும் - 108

தூமணி : திருப்பாவை- 9

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

Pas Pasupathy

unread,
Dec 24, 2020, 9:01:23 AM12/24/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1743. பாடலும் படமும் - 109

நோற்றுச் சுவர்க்கம் : திருப்பாவை- 10

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

Pas Pasupathy

unread,
Dec 25, 2020, 8:09:50 AM12/25/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1745. பாடலும் படமும் - 110

கற்றுக் கறவை : திருப்பாவை- 11

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

Pas Pasupathy

unread,
Dec 26, 2020, 8:09:08 AM12/26/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1746. பாடலும் படமும் - 111

கனைத்திளங் கற்றெருமை : திருப்பாவை- 12

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

Pas Pasupathy

unread,
Dec 27, 2020, 7:44:57 AM12/27/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1747. பாடலும் படமும் - 112

புள்ளின் வாய்: திருப்பாவை- 12

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

Pas Pasupathy

unread,
Dec 28, 2020, 8:00:15 AM12/28/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1748. பாடலும் படமும் - 113

உங்கள் புழக்கடை : திருப்பாவை- 14

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

Pas Pasupathy

unread,
Dec 29, 2020, 8:32:11 AM12/29/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1749. பாடலும் படமும் - 114

எல்லே இளங்கிளியே : திருப்பாவை- 15

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

Pas Pasupathy

unread,
Dec 30, 2020, 8:02:52 AM12/30/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1750. பாடலும் படமும் - 115

நாயகனாய் நின்ற : திருப்பாவை- 16

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

Pas Pasupathy

unread,
Dec 31, 2020, 6:59:33 AM12/31/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1752. பாடலும் படமும் - 116

அம்பரமே : திருப்பாவை- 17

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

Pas Pasupathy

unread,
Jan 1, 2021, 8:18:18 AMJan 1
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1754. பாடலும் படமும் - 117

உந்துமத : திருப்பாவை- 18

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 2, 2021, 7:54:53 AMJan 2
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1756. பாடலும் படமும் - 118

குத்துவிளக்கெரிய : திருப்பாவை- 19

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 3, 2021, 7:28:43 AMJan 3
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1757. பாடலும் படமும் - 119

முப்பத்து மூவர்: திருப்பாவை- 20

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 4, 2021, 8:20:26 AMJan 4
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1759. பாடலும் படமும் - 120

ஏற்ற கலங்கள் : திருப்பாவை- 21

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 5, 2021, 8:02:59 AMJan 5
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1761. பாடலும் படமும் - 121

அங்கண்மா : திருப்பாவை- 22

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 6, 2021, 8:02:48 AMJan 6
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1763. பாடலும் படமும் - 122

மாரி மழை : திருப்பாவை- 23

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 7, 2021, 6:43:40 AMJan 7
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1765. பாடலும் படமும் - 123

அன்றிவ்வுலகம் : திருப்பாவை- 24

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 8, 2021, 7:48:07 AMJan 8
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1767. பாடலும் படமும் - 124

ஒருத்தி மகனாய்: திருப்பாவை- 25

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 9, 2021, 7:38:18 AMJan 9
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1769. பாடலும் படமும் - 125

 மாலே!  மணிவண்ணா!: திருப்பாவை- 26

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 10, 2021, 7:49:47 AMJan 10
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1770. பாடலும் படமும் - 126

கூடாரை வெல்லும்: திருப்பாவை- 27

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 11, 2021, 8:30:46 AMJan 11
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1772. பாடலும் படமும் - 127

கறவைகள் : திருப்பாவை- 28

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 12, 2021, 8:10:06 AMJan 12
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1773. பாடலும் படமும் - 128

சிற்றஞ் சிறுகாலே: திருப்பாவை- 29

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 13, 2021, 6:11:55 AMJan 13
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1774. பாடலும் படமும் - 129

வங்கக் கடல் : திருப்பாவை- 30

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 14, 2021, 9:49:49 AMJan 14
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 26, 2021, 8:11:24 AMJan 26
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Feb 14, 2021, 11:17:13 AMFeb 14
to yAppulagam / யாப்புலகம்
Message has been deleted

Pas Pasupathy

unread,
Feb 20, 2021, 10:01:40 AMFeb 20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Mar 11, 2021, 9:42:11 AMMar 11
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Apr 19, 2021, 8:12:07 AMApr 19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Apr 21, 2021, 8:12:55 AMApr 21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 9, 2021, 11:21:35 AMMay 9
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 15, 2021, 8:12:36 AMJun 15
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Aug 30, 2021, 8:31:20 AMAug 30
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1925. பாடலும் படமும் - 139

 கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/08/1925-139.html

Pas Pasupathy

unread,
Sep 10, 2021, 7:54:28 AMSep 10
to yAppulagam / யாப்புலகம்
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages