விந்தன்

4 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
Jul 2, 2017, 8:46:24 AM7/2/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Oct 28, 2018, 8:46:40 AM10/28/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jul 1, 2020, 7:25:04 AM7/1/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Sep 22, 2020, 7:38:35 AM9/22/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1637. விந்தன் - 4

வித்தியாசம், தூக்குத் தண்டனை, காதல்
விந்தன்

Pas Pasupathy

unread,
Feb 18, 2021, 7:57:28 AMFeb 18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1808. விந்தன் - 5

முடியவில்லை, இயற்கை, சூழ்ச்சி

விந்தன் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/02/1808-5.html

Pas Pasupathy

unread,
Jul 31, 2021, 9:08:10 AMJul 31
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1910. விந்தன் - 6

அனுதாபம், பயம், மிருக சுபாவம்

விந்தன்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/07/1910-6.html

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages