வெ. சாமிநாத சர்மா

11 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
Sep 17, 2017, 8:00:38 AM9/17/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 7, 2021, 8:24:33 AM1/7/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1766. வெ. சாமிநாத சர்மா - 2

வெளி உலகத்தின் சாளரம்: வெ. சாமிநாத சர்மா

பி.தயாளன்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1766-2.html


--

Pas Pasupathy

unread,
Sep 17, 2022, 8:43:05 AM9/17/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2237. வெ. சாமிநாத சர்மா - 3

கெடுவார் கேடு நினைப்பார்

வெ.சாமிநாத சர்மா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/09/2237-3.html

Pas Pasupathy

unread,
Nov 20, 2022, 7:51:12 AM11/20/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2317. வெ. சாமிநாத சர்மா - 4

துறவிக்கு வேந்தன் துரும்பு!

வெ.சாமிநாத சர்மா

Pas Pasupathy

unread,
Nov 29, 2022, 8:03:10 AM11/29/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2333. வெ. சாமிநாத சர்மா - 5

பணிய மறுத்த பெண்மணி

வெ.சாமிநாத சர்மா

Pas Pasupathy

unread,
Dec 6, 2022, 7:43:25 AM12/6/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2344. வெ. சாமிநாத சர்மா - 6

மிடுக்கும் துடுக்கும்

வெ.சாமிநாத சர்மா

Pas Pasupathy

unread,
Dec 9, 2022, 9:06:29 AM12/9/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2351. வெ. சாமிநாத சர்மா - 7

துக்கந் தவிர்

வெ.சாமிநாத சர்மா

Pas Pasupathy

unread,
Dec 14, 2022, 7:31:31 AM12/14/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2359. வெ. சாமிநாத சர்மா - 8

நாட்டுப் பற்று மிகுந்த ஞானி

வெ.சாமிநாத சர்மா 

Pas Pasupathy

unread,
Dec 17, 2022, 7:43:49 AM12/17/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

வெ.சாமிநாத சர்மா

Pas Pasupathy

unread,
Dec 26, 2022, 8:24:45 AM12/26/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2383. வெ. சாமிநாத சர்மா - 10

கண்ணியம் காத்த கவிஞன்

வெ.சாமிநாத சர்மா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 5, 2023, 7:36:54 AM1/5/23
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2398. வெ. சாமிநாத சர்மா - 11

வறுமையில் நிறைவு கண்ட புலமை

வெ.சாமிநாத சர்மா 

Pas Pasupathy

unread,
Jan 11, 2023, 7:44:33 AM1/11/23
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2410. வெ. சாமிநாத சர்மா - 12

கொலம்பஸ் எழுதிய முதற்கடிதம்

வெ.சாமிநாத சர்மா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 18, 2023, 7:42:40 AM1/18/23
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2424. வெ. சாமிநாத சர்மா - 13

வேண்டுதலும் வேண்டாமையும்

வெ.சாமிநாத சர்மா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 20, 2023, 8:26:55 AM1/20/23
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2429. வெ. சாமிநாத சர்மா - 14

தந்தையின் பரிவுக்கு அஞ்சிய மகன்

வெ.சாமிநாத சர்மா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 22, 2023, 8:03:59 AM1/22/23
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2433. வெ. சாமிநாத சர்மா - 15

தண்ணீருக்குத் தவித்த சக்ரவர்த்தி

வெ.சாமிநாத சர்மா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 24, 2023, 7:59:34 AM1/24/23
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2436. வெ. சாமிநாத சர்மா - 16

செய்வினைக்கு இரங்கல்

வெ.சாமிநாத சர்மா 

Pas Pasupathy

unread,
Jan 26, 2023, 9:06:25 AM1/26/23
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2440. வெ. சாமிநாத சர்மா - 17

தலைவரிக்கு சிவாஜி எதிர்ப்பு
வெ.சாமிநாத சர்மா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 28, 2023, 7:06:36 AM1/28/23
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2444. வெ. சாமிநாத சர்மா - 18

வீரத்தில் விளைந்த காதல்

வெ.சாமிநாத சர்மா

Pas Pasupathy

unread,
Jan 31, 2023, 8:21:53 AM1/31/23
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2449. வெ. சாமிநாத சர்மா - 19

போற்றி பாடாத புலவன்

வெ.சாமிநாத சர்மா

Pas Pasupathy

unread,
Feb 2, 2023, 7:43:58 AM2/2/23
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2453. வெ. சாமிநாத சர்மா - 20

பண்பாட்டின் இலக்கணம்

வெ.சாமிநாத சர்மா

Pas Pasupathy

unread,
Feb 4, 2023, 7:52:38 AM2/4/23
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2457.வெ. சாமிநாத சர்மா - 21

விடுதலைக்கு வித்திட்ட கடிதம்

வெ.சாமிநாத சர்மா

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages