சுத்தானந்த பாரதியார்

46 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
Mar 7, 2016, 11:18:33 AM3/7/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Mar 7, 2017, 8:59:02 AM3/7/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Mar 7, 2017, 9:00:28 AM3/7/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Mar 7, 2017, 9:02:10 AM3/7/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

சுத்தானந்த பாரதி - 2

அசடு வழிந்தது ! 

ஸ்ரீ சுத்தானந்த பாரதி  

Pas Pasupathy

unread,
Mar 7, 2017, 9:03:06 AM3/7/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

தீபாவளி மலரிதழ்கள் - 1

’திருமகள்’ 1942  தீபாவளி இதழிலிருந்து 

Pas Pasupathy

unread,
Mar 7, 2017, 9:13:58 AM3/7/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

சுத்தானந்த பாரதி - 3

புதிய தேசியக் கொடி வணக்கம்
சுத்தானந்த பாரதியார் 

Pas Pasupathy

unread,
Mar 26, 2017, 8:38:00 AM3/26/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

சுத்தானந்த பாரதி - 4

வால்ட் விட்மன் -1

சுத்தானந்த பாரதியார் 

Pas Pasupathy

unread,
Mar 26, 2017, 7:07:51 PM3/26/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

சுத்தானந்த பாரதி - 5

வால்ட் விட்மன் -2

சுத்தானந்த பாரதியார் 

Pas Pasupathy

unread,
May 11, 2017, 8:34:38 AM5/11/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

721. சுத்தானந்த பாரதி - 6

சக்தி வணக்கம்

சுத்தானந்த பாரதியார்

Pas Pasupathy

unread,
Nov 19, 2017, 8:11:16 AM11/19/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

908. சுத்தானந்த பாரதி - 7

எமெர்ஸன் வரலாறு 

சுத்தானந்த பாரதியார்

Pas Pasupathy

unread,
Feb 20, 2018, 8:13:35 AM2/20/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

990. சுத்தானந்த பாரதி - 8

சிவாஜியின் வீரவடிவம்

சுத்தானந்த பாரதி 

Pas Pasupathy

unread,
May 6, 2018, 9:38:03 AM5/6/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Oct 26, 2018, 8:16:12 AM10/26/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

சுத்தானந்த பாரதி 


Pas Pasupathy

unread,
May 24, 2019, 8:06:09 AM5/24/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jul 4, 2019, 10:58:09 AM7/4/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1318. சுத்தானந்த பாரதி - 12

கர்மவீரன் கரிபால்டி

சுத்தானந்த பாரதி 

Pas Pasupathy

unread,
Oct 27, 2019, 8:58:08 AM10/27/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1382.சுத்தானந்த பாரதி - 13

தீபாவளிப் பாட்டு

சுத்தானந்த பாரதி 

Pas Pasupathy

unread,
Nov 24, 2019, 8:13:16 AM11/24/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

சுத்தானந்த பாரதி

Pas Pasupathy

unread,
Jul 16, 2021, 8:17:25 AM7/16/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Mar 4, 2022, 8:26:13 AMMar 4
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2039. சுத்தானந்த பாரதி - 16

பாரத சக்தி மஹாகாவியம்

சுத்தானந்த பாரதி 

Pas Pasupathy

unread,
May 10, 2022, 7:44:37 AMMay 10
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2108. சுத்தானந்த பாரதி - 16

பாரத சக்தி மஹாகாவியம் -  2

சுத்தானந்த பாரதி 

Pas Pasupathy

unread,
Jun 5, 2022, 7:19:06 AMJun 5
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2141. சுத்தானந்த பாரதி - 17

பாரத சக்தி மஹாகாவியம் -  3

சுத்தானந்த பாரதி 

Pas Pasupathy

unread,
Jun 20, 2022, 7:46:27 AMJun 20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2160. சுத்தானந்த பாரதி - 18

பாரத சக்தி மஹாகாவியம் -  4

சுத்தானந்த பாரதி 

Pas Pasupathy

unread,
Sep 1, 2022, 6:56:28 AMSep 1
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2226. சுத்தானந்த பாரதி - 19

பாரத சக்தி மஹாகாவியம் -  5

சுத்தானந்த பாரதி 

Pas Pasupathy

unread,
Sep 18, 2022, 7:16:21 AMSep 18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2238. சுத்தானந்த பாரதி - 20

பாரத சக்தி மஹாகாவியம் -  6

சுத்தானந்த பாரதி 

Pas Pasupathy

unread,
Nov 6, 2022, 8:21:10 AMNov 6
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2298. சுத்தானந்த பாரதி - 21

பாரத சக்தி மஹாகாவியம் -  7

சுத்தானந்த பாரதி 

Pas Pasupathy

unread,
Nov 17, 2022, 7:13:41 AM (13 days ago) Nov 17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2313. சுத்தானந்த பாரதி - 22

பாரத சக்தி மஹாகாவியம் -  8

சுத்தானந்த பாரதி 

Pas Pasupathy

unread,
Nov 28, 2022, 8:04:14 AM (2 days ago) Nov 28
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2331. சுத்தானந்த பாரதி - 23

பாரத சக்தி மஹாகாவியம் -  9

சுத்தானந்த பாரதி 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages