ஓவிய உலா

60 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
Feb 10, 2019, 6:59:32 AM2/10/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 19, 2019, 8:09:16 AM5/19/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Aug 23, 2019, 9:07:01 AM8/23/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Sep 1, 2019, 11:03:01 AM9/1/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Sep 16, 2019, 7:43:12 AM9/16/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Sep 27, 2019, 8:04:12 AM9/27/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Oct 2, 2019, 7:48:10 AM10/2/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Dec 11, 2019, 11:59:02 AM12/11/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 1, 2020, 8:09:55 AM1/1/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 29, 2020, 8:03:24 AM1/29/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1447. ஓவிய உலா - 10

சிலேடைச் சித்திரங்கள் - 1

Pas Pasupathy

unread,
Feb 12, 2020, 8:15:43 AM2/12/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1461. ஓவிய உலா - 11

பகவான் புத்தர் 
எஸ்.ராஜம் 

Pas Pasupathy

unread,
Apr 3, 2020, 8:18:42 AM4/3/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1508. ஓவிய உலா - 12

அணிலுக்கு அருளிய அருங்குணச் செல்வன் 

Pas Pasupathy

unread,
May 21, 2020, 7:55:31 AM5/21/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1544. ஓவிய உலா - 13

விசித்திர விக்கிரகம்

Pas Pasupathy

unread,
Sep 13, 2020, 8:48:24 AM9/13/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1628. ஓவிய உலா - 14

சிலேடைச் சித்திரங்கள் - 2

Pas Pasupathy

unread,
Dec 10, 2020, 8:18:52 AM12/10/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Mar 3, 2021, 8:59:41 AMMar 3
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1816. ஓவிய உலா - 16

பிச்சை எடுத்த பெருமான்

Pas Pasupathy

unread,
Mar 23, 2021, 8:33:24 AMMar 23
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1831. ஓவிய உலா - 17

 சிலேடைச் சித்திரங்கள் - 3

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/03/1831-17.html

Pas Pasupathy

unread,
May 14, 2021, 8:31:37 AMMay 14
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1872. ஓவிய உலா - 18

 சிலேடைச் சித்திரங்கள் - 4 

http://s-pasupathy.blogspot.com/2021/05/1872-18.html

Pas Pasupathy

unread,
Aug 31, 2021, 10:29:23 AMAug 31
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1926. ஓவிய உலா - 19

 ஆசிரியர் வி.கிருஷ்ணன் யார்? 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/08/1926-19.html

Pas Pasupathy

unread,
Sep 5, 2021, 7:22:04 AMSep 5
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1929. ஓவிய உலா - 20

இணை ஏது, ஈடுதான் ஏது?   

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/09/1929-20.html

Pas Pasupathy

unread,
Sep 20, 2021, 8:28:39 AMSep 20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1935. ஓவிய உலா - 21

 சிலேடைச் சித்திரங்கள் - 5

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/09/1935-21.html

Pas Pasupathy

unread,
Oct 12, 2021, 9:25:44 AM (9 days ago) Oct 12
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1946. ஓவிய உலா -22

 சிலேடைச் சித்திரங்கள் - 6

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/10/1946-22.html

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages