கலைக்கோவில்கள்

21 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
Jan 11, 2022, 7:49:48 AMJan 11
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 27, 2022, 7:33:06 AMJan 27
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Mar 17, 2022, 7:34:51 AMMar 17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2051. கலைக்கோவில்கள் - 3

 கிண்டி பொறி இயல் கல்லூரி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/03/2051-3.html

Pas Pasupathy

unread,
Apr 21, 2022, 6:53:31 AMApr 21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Apr 23, 2022, 7:58:25 AMApr 23
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Apr 25, 2022, 8:11:46 AMApr 25
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Apr 28, 2022, 6:58:32 AMApr 28
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2095. கலைக்கோவில்கள் - 7

கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/04/2095-7.html

Pas Pasupathy

unread,
Apr 30, 2022, 7:18:32 AMApr 30
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 2, 2022, 7:55:05 AMMay 2
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 5, 2022, 7:24:01 AMMay 5
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2102. கலைக்கோவில்கள் - 10

கோவை அரசினர் கலைக் கல்லூரி

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/05/2102-10.html

Pas Pasupathy

unread,
May 8, 2022, 8:09:06 AMMay 8
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2105. கலைக்கோவில்கள் - 11

ஆசிரியப் பயிற்சிக் கல்லூரி

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/05/2105-11.html

Pas Pasupathy

unread,
May 12, 2022, 7:43:22 AMMay 12
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2110. கலைக்கோவில்கள் - 12

வெள்ளித் திரைக்கு ஒரு கல்லூரி

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/05/2110-12.html

Pas Pasupathy

unread,
May 15, 2022, 7:16:35 AMMay 15
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 17, 2022, 7:43:06 AMMay 17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2116. கலைக்கோவில்கள் - 14

 ஒய்.எம்.ஸி.ஏ உடற்பயிற்சிக் கல்லூரி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/05/2116-14.html

Pas Pasupathy

unread,
May 18, 2022, 7:46:02 AMMay 18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 20, 2022, 8:00:24 AMMay 20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2121.கலைக்கோவில்கள் - 16

கோவை தொழில் நுணுக்கக் கல்லூரி

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/05/2121-16.html

Pas Pasupathy

unread,
May 23, 2022, 7:51:26 AMMay 23
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 25, 2022, 7:17:52 AMMay 25
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 27, 2022, 8:39:36 AMMay 27
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2129. கலைக்கோவில்கள் - 19

சென்னை தொழில் நுணுக்கக் கல்லூரி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/05/2129-19.html

Pas Pasupathy

unread,
May 29, 2022, 7:35:00 AMMay 29
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2132.கலைக்கோவில்கள் - 20

சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/05/2132-20.html

Pas Pasupathy

unread,
May 31, 2022, 7:57:57 AMMay 31
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2135. கலைக்கோவில்கள் - 21

கர்நாடக சங்கீத மத்தியக் கல்லூரி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/05/2135-21.html

Pas Pasupathy

unread,
Jun 2, 2022, 7:08:08 AMJun 2
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 4, 2022, 7:23:48 AMJun 4
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 6, 2022, 7:23:19 AMJun 6
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 8, 2022, 7:29:51 AMJun 8
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 10, 2022, 7:27:33 AMJun 10
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 12, 2022, 7:18:57 AMJun 12
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2150. கலைக்கோவில்கள் - 27

சாந்தலிங்க  அடிகளார் தமிழ்க் கல்லூரி

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/06/2150-27.html

Pas Pasupathy

unread,
Jun 14, 2022, 7:33:12 AMJun 14
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 16, 2022, 7:08:34 AMJun 16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2155. கலைக்கோவில்கள் - 29

விமானப் படை நிர்வாகப் பயிற்சிக் கல்லூரி

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/06/2155-29.html


--

Pas Pasupathy

unread,
Jun 18, 2022, 7:52:52 AMJun 18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 19, 2022, 7:44:46 AMJun 19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2159. கலைக்கோவில்கள் - 31

இந்திய தொழில் நுட்பக் கழகம்: சென்னையில் ஜெர்மனி

கோமதி சுவாமிநாதன்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/06/2159-31.html

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages