கலைக்கோவில்கள்

22 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
Jan 11, 2022, 7:49:48 AM1/11/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 27, 2022, 7:33:06 AM1/27/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Mar 17, 2022, 7:34:51 AM3/17/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2051. கலைக்கோவில்கள் - 3

 கிண்டி பொறி இயல் கல்லூரி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/03/2051-3.html

Pas Pasupathy

unread,
Apr 21, 2022, 6:53:31 AM4/21/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Apr 23, 2022, 7:58:25 AM4/23/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Apr 25, 2022, 8:11:46 AM4/25/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Apr 28, 2022, 6:58:32 AM4/28/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2095. கலைக்கோவில்கள் - 7

கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/04/2095-7.html

Pas Pasupathy

unread,
Apr 30, 2022, 7:18:32 AM4/30/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 2, 2022, 7:55:05 AM5/2/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 5, 2022, 7:24:01 AM5/5/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2102. கலைக்கோவில்கள் - 10

கோவை அரசினர் கலைக் கல்லூரி

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/05/2102-10.html

Pas Pasupathy

unread,
May 8, 2022, 8:09:06 AM5/8/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2105. கலைக்கோவில்கள் - 11

ஆசிரியப் பயிற்சிக் கல்லூரி

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/05/2105-11.html

Pas Pasupathy

unread,
May 12, 2022, 7:43:22 AM5/12/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2110. கலைக்கோவில்கள் - 12

வெள்ளித் திரைக்கு ஒரு கல்லூரி

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/05/2110-12.html

Pas Pasupathy

unread,
May 15, 2022, 7:16:35 AM5/15/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 17, 2022, 7:43:06 AM5/17/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2116. கலைக்கோவில்கள் - 14

 ஒய்.எம்.ஸி.ஏ உடற்பயிற்சிக் கல்லூரி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/05/2116-14.html

Pas Pasupathy

unread,
May 18, 2022, 7:46:02 AM5/18/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 20, 2022, 8:00:24 AM5/20/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2121.கலைக்கோவில்கள் - 16

கோவை தொழில் நுணுக்கக் கல்லூரி

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/05/2121-16.html

Pas Pasupathy

unread,
May 23, 2022, 7:51:26 AM5/23/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 25, 2022, 7:17:52 AM5/25/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 27, 2022, 8:39:36 AM5/27/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2129. கலைக்கோவில்கள் - 19

சென்னை தொழில் நுணுக்கக் கல்லூரி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/05/2129-19.html

Pas Pasupathy

unread,
May 29, 2022, 7:35:00 AM5/29/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2132.கலைக்கோவில்கள் - 20

சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/05/2132-20.html

Pas Pasupathy

unread,
May 31, 2022, 7:57:57 AM5/31/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2135. கலைக்கோவில்கள் - 21

கர்நாடக சங்கீத மத்தியக் கல்லூரி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/05/2135-21.html

Pas Pasupathy

unread,
Jun 2, 2022, 7:08:08 AM6/2/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 4, 2022, 7:23:48 AM6/4/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 6, 2022, 7:23:19 AM6/6/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 8, 2022, 7:29:51 AM6/8/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 10, 2022, 7:27:33 AM6/10/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 12, 2022, 7:18:57 AM6/12/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2150. கலைக்கோவில்கள் - 27

சாந்தலிங்க  அடிகளார் தமிழ்க் கல்லூரி

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/06/2150-27.html

Pas Pasupathy

unread,
Jun 14, 2022, 7:33:12 AM6/14/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 16, 2022, 7:08:34 AM6/16/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2155. கலைக்கோவில்கள் - 29

விமானப் படை நிர்வாகப் பயிற்சிக் கல்லூரி

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/06/2155-29.html


--

Pas Pasupathy

unread,
Jun 18, 2022, 7:52:52 AM6/18/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 19, 2022, 7:44:46 AM6/19/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2159. கலைக்கோவில்கள் - 31

இந்திய தொழில் நுட்பக் கழகம்: சென்னையில் ஜெர்மனி

கோமதி சுவாமிநாதன்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/06/2159-31.html

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages