George Soros vizitas Esperanto-simpozion en Novjorko!

7 views
Skip to first unread message

AMI...@aol.com

unread,
Dec 18, 2010, 3:47:44 AM12/18/10
to grupo-...@googlegroups.com, EG...@googlegroups.com, world...@googlegroups.com

George Soros vizitas Esperanto-simpozion en Novjorko

English below

“De Zamenhof al Soros” estis la titolo de la ĉi-jara simpozio organizita de la Novjorka Oficejo de UEA.  Tiu oficejo, kies ĉefa tasko estas prizorgi la rilatojn de UEA kun la ĉefsidejo de Unuiĝintaj Nacioj, ĉiujare organizas publikan aranĝon okaze de Zamenhof-tago la 15-an de decembro. 

Temis pri historia trarigardo de la komenca periodo de Esperanto, organizita por rekoni du novajn librojn: anglalingvan biografieton de Zamenhof – mallongigitan version de la granda biografio verkita de A. Korĵenkov antaŭ duo da jaroj – kaj nove tradukitan libreton de Tivadar Soros, kiu unue aperis en la jaro 1923.

La konata fakulino Esther Schor, profesoro ĉe la Universitato Princeton, rekonis la ligon kun Zamenhof per sia prelego pri “Zamenhof kaj Estonteco”, en kiu ŝi ekzamenis la koncepton de la kreinto de Esperanto pri la estonteco de la homaro kaj la rolo de Esperanto en tiu kunteksto.

La finan punkton en la periodo 1887-1923 traktis Humphrey Tonkin, la tradukinto de la verko de Soros, Modernaj Robinzonoj, kiu estis lanĉita en la simpozio.  Tiu verko, nomata Crusoes in Siberia en sia angla versio, pritraktas la spertojn de la juna armea oficiro Tivadar Soros en militkaptitejo en Siberio dum la Unua Mondmilito, kaj lian postan eskapon.  Eldonis ĝin la eldonejo Mondial, kun notoj kaj enkonduko de la tradukinto.  Tonkin ankaŭ tradukis la libron de Soros pri la Dua Mondmilito, Maskerado.  Li mem renkontis Tivadar Soros en kunveno en la aŭditorio de la UN-biblioteko en 1966, dum prelego de Ivo Lapenna.  “Sed je tiu stadio mi ankoraŭ ne legis la libron”, li konfesis, nek li povis prognozi, ke la filo de Tivadar tiel famiĝos.  Alikaze, li ŝerce sugestis, “la konversacio estus tute alia”.

La mezan parton de la simpozio okupis du programeroj.  La historiisto Ralph Dumain ekzamenis la grandan gazetaran reagon okaze de la vizito de Zamenhof al la Universala Kongreso en Vaŝingtono en 1910, kaj la filmisto Sam Green montris malnetan version de sia dokumenta filmo pri Esperanto.  Sam Green estas jam konata inter esperantistoj pro sia filmo Utopio en Kvar Movimentoj.  La nova, 25-minuta, filmo rilatas ekskluzive al Esperanto kaj estas ĉefe produkto de la filmado, kiun Green faris en kelkaj lastatempaj Universalaj Kongresoj. 

Sed la plej granda surprizo estis parolado, kiu ne troviĝis en la antaŭvidata simpozia programo, nome tiu de la konata financisto George Soros, kiu, kune kun pluraj stabanoj (kaj ankaŭ sia filo Jonathan), venis al la fina parto de la simpozio por kune festi la lanĉon de la anglalingva traduko de la libro de sia patro Tivadar.  Soros, kiu ne estas en si mem subtenanto de Esperanto, sed kiu pasie emfazas la patran influon en la propra edukado, parolis dum deko da minutoj pri Tivadar Soros kaj ankaŭ pri la rolo, kiun Esperanto ludis en la propra vivo.  Kiam li venis al Britujo en 1947, Soros tuj kontaktis la lokajn esperantistojn, kiuj multe helpis al li.  Li ankaŭ memoras renkontiĝojn kun Esperanto-literaturistoj en la frua infanaĝo. 

George Soros kaj la frato Paul kontribuis antaŭparolojn al la nova eldono de la libro de la patro. Por la eldonejo, Ulrich Becker prezentis la libron al Soros; kaj Tonkin laŭtlegis parton de ĉapitro el Maskerado en la angla traduko.

Fakte, la nova libro jam aperis antaŭ kelkaj monatoj, en itala traduko de Margherita Denti, sub titolo Robinson in Siberia.  Ankaŭ tiu volumo enhavas la antaŭparolojn de la fratoj Soros kaj la enkondukon kaj notojn de Tonkin.

Sepdeko da homoj partoprenis la simpozion – esperantistoj, reprezentantoj de neregistaraj organizaĵoj, UN-oficistoj, diplomatoj, ĵurnalistoj kaj universitatanoj.  Ankaŭ partoprenis skipo de studentaj televidistoj.  Raportisto de New York Times poste publikigis favoran raporton en blogo de la ĵurnalo – kun foto de Soros ĉe la podio, akompanata de portreto de Zamenhof.

Tuj antaŭ la simpozio, okazis kunsido de organizantoj de la simpozio en la kunsidejo de la fako pri neregistaraj organizaĵoj en la UN-domo.

Post la simpozio, ĵurnalisto demandis al Soros ĉu frazoj de Esperanto ankoraŭ restas en lia memoro.  Senhezite li citis: “Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.”  Nu, jes ja! 

***

George Soros visits Esperanto symposium in New York

“From Zamenhof to Soros” was the title of this year’s symposium organized by the New York Office of the Universal Esperanto-Association. This office, whose main task is fostering relations between UEA and the headquarters of the UN, organizes an annual public event on Zamenhof Day, the 15th of December.

The symposium was a historical overview of the beginning period of Esperanto, organized in order to recognize two new books: the English language biography of Zamenhof—a short version of the large biography written by A. Korĵenkov two years ago – and the newly translated book by Tivadar Soros that was originally published in 1923.

Renowned scholar Esther Schor, professor at Princeton University, recognized the link with Zamenhof in her discourse “Zamenhof and the Future” (“Zamenhof kaj Estonteco”), where she examined the concept of the creator of Esperanto regarding the future of humanity and the role of Esperanto in this context.

The final phase of the period 1887-1923 was presented by Humphrey Tonkin, translator of Soros’s book Modernaj Robinzonoj which was launched during the symposium. This work entitled Crusoes in Siberia in its English version, recounts the adventures of young army officer Tivadar Soros in a military prison camp in Siberia during World War I, and his future escape. The book was published by the publishing house Mondial, with the translator’s foreword. Dr. Tonkin also translated the Soros book about World War II, Maskerado (Masquerade). He met Tivadar Soros personally in the auditorium of the UN library in 1966, during a discourse presented by Ivo Lapenna. “At that time I hadn’t read his book yet,” he confessed, nor could he have foreseen that Tivadar’s son would become famous. If this were the case, he jokes, “the conversation would have been quite different.”

The middle part of the symposium was occupied by two program items. The historian Ralph Dumain examined the heavy publicity Zamenhof received from the press during his visit to the World Esperanto Congress in Washington, DC, in 1910, and the film maker Sam Green showed a draft version of his documentary about Esperanto. Sam Green is known among Esperanto speakers for his movie Utopia in Four Movements. The new, 25 minute, film is dedicated exclusively to Esperanto and is mainly a product of filming he did during several recent World Esperanto Congresses.

But the biggest surprise was the speech (not included in the announced symposium program) of the famous financier George Soros, who, with a number of his staff members (and also with his son Jonathan), came to the final part of the symposium to celebrate the launch of the English translation of his father Tivadar’s book. Soros, who is not himself an Esperanto supporter, but who emphasizes with passion his father’s influence in his personal education, spoke for about 10 minutes about Tivadar Soros and the role Esperanto played in his life. When he arrived to Great Britain in 1947, Soros immediately contacted the local Esperantists who helped him greatly. He also remembers the meeting with Esperanto literary figures in his early childhood.

George Soros and his brother Paul contributed a foreword to the new edition of the book by his father. As the publisher, Ulrich Becker presented a copy of the book to Soros; and Tonkin read aloud a part from a chapter of Masquerade in its English translation.

In fact, the new edition of the book already appeared a few months ago, in the Italian translation by Margherita Denti, under the title Robinson in Siberia. That edition also has the foreword by the Soros brothers and the introduction and notes by Tonkin.

About 70 people participated in the symposium: Esperantists, representatives of NGO’s, UN officers, diplomats, journalists and scholars. Also, a team of student filmmakers participated in the event. A reporter from The New York Times published a positive report in the journal’s blog—with a photo of Soros at the podium, accompanied by Zamenhof’s portrait.

Just before the symposium, the event’s organizers had a meeting in the conference room of the NGO Branch in the UN building.

After the symposium, a journalist asked Soros if he still remembers any Esperanto phrases. Without hesitation, he quoted “Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.”  Well, of course!

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages