name server không khởi động được

119 views
Skip to first unread message

Huy Candy

<blackway1102@gmail.com>
unread,
Nov 16, 2020, 4:18:13 AM11/16/20
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
Chào Duy !
Mình có xài vestacp,hôm qua sv mình có bảo trì, lúc bảo trì xong thì không khởi động được name server, rất mong được mọi người giúp đỡ !
mình xin cảm ơn !
  1.  service named start
Redirecting to /bin/systemctl start named.service
Job for named.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status named.service" and "journalctl -xe" for details.
  1. journalctl -xe
Nov 16 16:05:01 150-95-109-78.conoha.io systemd[1]: Removed slice User Slice of admin.
-- Subject: Unit user-1002.slice has finished shutting down
-- Defined-By: systemd
--
-- Unit user-1002.slice has finished shutting down.
Nov 16 16:05:20 150-95-109-78.conoha.io sshd[9491]: Invalid user zitianidc from 150.136.81.55 port 34964
Nov 16 16:05:20 150-95-109-78.conoha.io sshd[9491]: input_userauth_request: invalid user zitianidc [preauth]
Nov 16 16:05:20 150-95-109-78.conoha.io sshd[9491]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
Nov 16 16:05:20 150-95-109-78.conoha.io sshd[9491]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=150.136.81.55
Nov 16 16:05:21 150-95-109-78.conoha.io sshd[9491]: Failed password for invalid user zitianidc from 150.136.81.55 port 34964 ssh2
Nov 16 16:05:22 150-95-109-78.conoha.io sshd[9491]: Received disconnect from 150.136.81.55 port 34964:11: Bye Bye [preauth]
Nov 16 16:05:22 150-95-109-78.conoha.io sshd[9491]: Disconnected from 150.136.81.55 port 34964 [preauth]
Nov 16 16:06:12 150-95-109-78.conoha.io sshd[9560]: Invalid user P@??w0rd1 from 119.29.116.2 port 54214
Nov 16 16:06:12 150-95-109-78.conoha.io sshd[9560]: input_userauth_request: invalid user P@??w0rd1 [preauth]
Nov 16 16:06:12 150-95-109-78.conoha.io sshd[9560]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
Nov 16 16:06:12 150-95-109-78.conoha.io sshd[9560]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=119.29.116.2
Nov 16 16:06:15 150-95-109-78.conoha.io sshd[9560]: Failed password for invalid user P@??w0rd1 from 119.29.116.2 port 54214 ssh2
Nov 16 16:06:15 150-95-109-78.conoha.io sshd[9560]: Received disconnect from 119.29.116.2 port 54214:11: Bye Bye [preauth]
Nov 16 16:06:15 150-95-109-78.conoha.io sshd[9560]: Disconnected from 119.29.116.2 port 54214 [preauth]
Nov 16 16:06:46 150-95-109-78.conoha.io sshd[9628]: Invalid user P@$$W0rd!@#0 from 119.28.6.128 port 37532
Nov 16 16:06:46 150-95-109-78.conoha.io sshd[9628]: input_userauth_request: invalid user P@$$W0rd!@#0 [preauth]
Nov 16 16:06:46 150-95-109-78.conoha.io sshd[9628]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
Nov 16 16:06:46 150-95-109-78.conoha.io sshd[9628]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=119.28.6.128
Nov 16 16:06:48 150-95-109-78.conoha.io sshd[9628]: Failed password for invalid user P@$$W0rd!@#0 from 119.28.6.128 port 37532 ssh2
Nov 16 16:06:48 150-95-109-78.conoha.io sshd[9628]: Received disconnect from 119.28.6.128 port 37532:11: Bye Bye [preauth]
Nov 16 16:06:48 150-95-109-78.conoha.io sshd[9628]: Disconnected from 119.28.6.128 port 37532 [preauth]
Nov 16 16:07:08 150-95-109-78.conoha.io sshd[9630]: Invalid user Passw0rd_789 from 191.232.174.130 port 46472
Nov 16 16:07:08 150-95-109-78.conoha.io sshd[9630]: input_userauth_request: invalid user Passw0rd_789 [preauth]
Nov 16 16:07:08 150-95-109-78.conoha.io sshd[9630]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
Nov 16 16:07:08 150-95-109-78.conoha.io sshd[9630]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=191.232.174.1
Nov 16 16:07:10 150-95-109-78.conoha.io sshd[9630]: Failed password for invalid user Passw0rd_789 from 191.232.174.130 port 46472 ssh2
Nov 16 16:07:10 150-95-109-78.conoha.io sshd[9630]: Received disconnect from 191.232.174.130 port 46472:11: Bye Bye [preauth]
Nov 16 16:07:10 150-95-109-78.conoha.io sshd[9630]: Disconnected from 191.232.174.130 port 46472 [preauth]

  1.  systemctl status named.service
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-11-16 15:44:01 +07; 3min 36s ago
  Process: 4917 ExecStartPre=/bin/bash -c if [ ! "$DISABLE_ZONE_CHECKING" == "yes" ]; then /usr/sbin/named-checkconf -z "$NAMEDCONF"; else echo "Checking of zone files is disabled"; fi (code=exited, status=1/FAILURE)

Nov 16 15:44:01 150-95-109-78.conoha.io bash[4917]: dns_master_load: /home/admin/conf/dns/host....ta
Nov 16 15:44:01 150-95-109-78.conoha.io bash[4917]: zone host.gianghuy.com/IN: loading from mas...ta
Nov 16 15:44:01 150-95-109-78.conoha.io bash[4917]: zone host.gianghuy.com/IN: not loaded due t...s.
Nov 16 15:44:01 150-95-109-78.conoha.io bash[4917]: _default/host.gianghuy.com/IN: CNAME and ot...ta
Nov 16 15:44:01 150-95-109-78.conoha.io bash[4917]: zone gianghuy.com/IN: loaded serial 2020100103
Nov 16 15:44:01 150-95-109-78.conoha.io bash[4917]: zone ahui.vn/IN: loaded serial 2020100103
Nov 16 15:44:01 150-95-109-78.conoha.io systemd[1]: named.service: control process exited, code...=1
Nov 16 15:44:01 150-95-109-78.conoha.io systemd[1]: Failed to start Berkeley Internet Name Doma...).
Nov 16 15:44:01 150-95-109-78.conoha.io systemd[1]: Unit named.service entered failed state.
Nov 16 15:44:01 150-95-109-78.conoha.io systemd[1]: named.service failed.

Võ Duy dot Com

<dyredkeys@gmail.com>
unread,
Nov 18, 2020, 12:24:17 AM11/18/20
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
có vẻ khó đây, bạn liên hệ skype mình nếu còn cần nhé, mình sẽ check trực tiếp xem như thế nào

Võ Duy dot Com

<dyredkeys@gmail.com>
unread,
Nov 24, 2020, 3:19:04 AM11/24/20
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
giải quyết xong, lý do là trỏ CNAME về Ip nên dns nó lỗi ko chạy được, CNAMe trỏ về domain còn host A mới trỏ về IP


Nov 24 15:10:02 gh.com.conoha.io bash[23776]: zone host.gh.com/IN: loading from master file /home/admin/conf/dns/host.gh.com.db failed: CNAME and other data
Nov 24 15:10:02 gh.com.conoha.io bash[23776]: zone host.gh.com/IN: not loaded due to errors.
Nov 24 15:10:02 gh.com.conoha.io bash[23776]: _default/host.gh.com/IN: CNAME and other data
Nov 24 15:10:02 gh.com.conoha.io bash[23776]: zone gh.com/IN: loaded serial 2020100103
Nov 24 15:10:02 gh.com.conoha.io bash[23776]: zone ahui.vn/IN: loaded serial 2020100103
Nov 24 15:10:02 gh.com.conoha.io bash[23776]: zone doitien.gh.com/IN: loaded serial 2020111703
Nov 24 15:10:02 gh.com.conoha.io systemd[1]: named.service: control process exited, code=exited status=1
Nov 24 15:10:02 gh.com.conoha.io systemd[1]: Failed to start Berkeley Internet Name Domain (DNS).
Nov 24 15:10:02 gh.com.conoha.io systemd[1]: Unit named.service entered failed state.
Nov 24 15:10:02 gh.com.conoha.io systemd[1]: named.service failed.
[ro...@gh.com ~]# cd /home/admin/conf/dns
[ro...@gh.com dns]# ls -lah
total 24K
drwxr-x--x 2 root root  4.0K Nov 17 17:22 .
drwxr-xr-x 5 root root  4.0K Sep 30 18:23 ..
-rw-r----- 1 root named 1.1K Oct  1 15:13 ahui.vn.db
-rw-r----- 1 root named 1.1K Nov 17 17:22 doitien.gh.com.db
-rw-r----- 1 root named 1.1K Oct  1 22:32 gh.com.db
-rw-r----- 1 root named 1.1K Oct 13 10:48 host.gh.com.db
[ro...@gh.com dns]# cp host.gh.com.db ^C
[ro...@gh.com dns]# service named restart
Redirecting to /bin/systemctl restart named.service
[ro...@gh.com dns]# systemctl status named.service -l
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2020-11-24 15:12:48 +07; 3s ago
  Process: 25676 ExecStop=/bin/sh -c /usr/sbin/rndc stop > /dev/null 2>&1 || /bin/kill -TERM $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 25689 ExecStart=/usr/sbin/named -u named -c ${NAMEDCONF} $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 25686 ExecStartPre=/bin/bash -c if [ ! "$DISABLE_ZONE_CHECKING" == "yes" ]; then /usr/sbin/named-checkconf -z "$NAMEDCONF"; else echo "Checking of zone files is disabled"; fi (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 25692 (named)
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─25692 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf

Nov 24 15:12:48 gh.com.conoha.io named[25692]: zone doitien.gh.com/IN: loaded serial 2020111703
Nov 24 15:12:48 gh.com.conoha.io named[25692]: zone host.gh.com/IN: loaded serial 2020112401
Nov 24 15:12:48 gh.com.conoha.io named[25692]: zone ahui.vn/IN: loaded serial 2020100103
Nov 24 15:12:48 gh.com.conoha.io systemd[1]: Started Berkeley Internet Name Domain (DNS).
Nov 24 15:12:48 gh.com.conoha.io named[25692]: all zones loaded
Nov 24 15:12:48 gh.com.conoha.io named[25692]: running
Nov 24 15:12:48 gh.com.conoha.io named[25692]: zone host.gh.com/IN: sending notifies (serial 2020112401)
Nov 24 15:12:48 gh.com.conoha.io named[25692]: zone gh.com/IN: sending notifies (serial 2020100103)
Nov 24 15:12:48 gh.com.conoha.io named[25692]: zone ahui.vn/IN: sending notifies (serial 2020100103)
Nov 24 15:12:48 gh.com.conoha.io named[25692]: zone doitien.gh.com/IN: sending notifies (serial 2020111703)
[ro...@gh.com dns]# netstat -lntup|grep 53
tcp        0      0 150.95.109.78:53        0.0.0.0:*               LISTEN      25692/named
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      25692/named
tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      25692/named
tcp6       0      0 ::1:953                 :::*                    LISTEN      25692/named
udp        0      0 150.95.109.78:53        0.0.0.0:*                           25692/named
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           25692/named

Nguyễn Công Lục

<conglucms123456789@gmail.com>
unread,
Dec 5, 2021, 10:54:01 PM12/5/21
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
lỗi này sửa như nào vậy aj


Vào lúc 15:19:04 UTC+7 ngày Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020, Võ Duy dot Com đã viết:
Reply all
Reply to author
Forward
Message has been deleted
0 new messages