Lỗi unable to resolve host address

22 views
Skip to first unread message

duchero93@gmail.com

<duchero93@gmail.com>
unread,
Feb 27, 2020, 11:42:57 PM2/27/20
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
Không hiểu sao Server centos 7 không kết nối được mạng, không sử dụng được lệnh ping cũng như lệnh wget. Đã thử thay /etc/resolv.conf thành
# OpenDNS servers
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220

or

# Google nameservers
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
Nhờ ae giúp đỡ lỗi này với ạ!
Capture.JPG

Võ Duy dot Com

<dyredkeys@gmail.com>
unread,
Feb 28, 2020, 1:47:47 AM2/28/20
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
bạn ping thử getway của nó xem sao, tìm gateway:
ifconfig -a
liên hệ skype/telegram: voduy13

duchero93@gmail.com

<duchero93@gmail.com>
unread,
Feb 28, 2020, 2:57:58 AM2/28/20
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
Nó hiện vậy nek anh duy!

enp9s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 04:7d:7b:90:0e:64  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 29442  bytes 5400727 (5.1 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 18  memory 0xdfd00000-dfd20000

ens9: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 173.208.244.42  netmask 255.255.255.248  broadcast 173.208.244.47
        inet6 fe80::202:c9ff:fec1:9234  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:02:c9:c1:92:34  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 84332  bytes 21199953 (20.2 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 466313  bytes 654205374 (623.8 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::2  prefixlen 128  scopeid 0x80<compat,global>
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 67816  bytes 361706297 (344.9 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 67816  bytes 361706297 (344.9 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

Võ Duy dot Com

<dyredkeys@gmail.com>
unread,
Feb 28, 2020, 6:08:16 AM2/28/20
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
Mình thấy bạn chưa có set ip gateway thì phải, bạn cho mình xin file cấu hình card mạng của bạn

Xem cấu hình IP cho centos chổ này
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages