Vietnam Business Solutions

vnsolutions@googlegroups.com

Description

Bàn luận về các giải pháp, thông tin doanh nghiệp và ứng dụng tin học trong doanh nghiệp

Language

Vietnamese (Vietnam)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post
Anyone on the web
can join group