Vài dòng lịch sử phát triển VietTUG (2005 - 2014)

9 views
Skip to first unread message

Anh K. Huynh

unread,
Jun 4, 2014, 10:49:59 PM6/4/14
to vie...@googlegroups.com

Xem ở đây http://viettug.org/history/

Tròm trèm 10 năm rồi nhé các bạn ;)

--
I am ... 5.5 dog years old.

Nguyen Quang Thi

unread,
Jun 5, 2014, 9:53:36 AM6/5/14
to vie...@googlegroups.com
:) cảm ơn bạn đã nhắc đến tớ, và tớ vinh dự được đóng góp cho cộng đồng :) vui thật..--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20140605094952.50df00d8%40icy.bar.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages