Tìm lại file nguồn

26 views
Skip to first unread message

nguyenvanminh_hieu

unread,
Jul 9, 2014, 6:08:58 AM7/9/14
to vie...@googlegroups.com
Trước đây Hiếu có đưa chủ đề "Đưa file.tex lên cộng đồng" và nay muốn tải 1 số file như hinhhoc11.tex, decuong11.tex, ...vv . Nhưng hiện nay tải về không được, quý bạn còn lưu trữ đưa lên giúp mình với. Cảm ơn.

Anh K. Huynh

unread,
Jul 9, 2014, 6:19:18 AM7/9/14
to vie...@googlegroups.com

Hiếu có nhớ địa chỉ không? Tải thế nào mà không được?

Mà Hiếu tải lên đâu? Nếu lên trang viettug cũ thì vẫn còn chỗ nào đấy
tớ sẽ giúp lấy lại!
--
I am ... 5.5 dog years old.

Anh K. Huynh

unread,
Jul 9, 2014, 10:54:00 AM7/9/14
to vie...@googlegroups.com

Tất cả các file Hiếu tìm có ở đây, chắc không mất file nào

http://2008.viettug.org/issues/827

hix, nhưng tớ thì mất một đống file, mẫu luận văn tá lả các thứ
úp lên từ 2004 - 2005. Lý do là sarovar.org tèo :D Bùn quá đi !

On Wed, 9 Jul 2014 03:08:58 -0700 (PDT)
"'nguyenvanminh_hieu' via VietTUG" <vie...@googlegroups.com> wrote:

Nguyenvanminh Hieu

unread,
Jul 10, 2014, 1:00:21 AM7/10/14
to vie...@googlegroups.com
Cảm ơn bồ nha

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+unsub...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.

To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20140709215355.147c95aa%40icy.bar.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages