Soạn câu hởi trắc nghiệm trong latex

874 views
Skip to first unread message

Vi Tường

unread,
Apr 27, 2016, 10:38:45 PM4/27/16
to VietTUG
mình muốn soạn 100 câu hỏi trắc nghiệm cho hs làm. các câu có các mức độ dễ, trung bình và khó. các câu trung bình có thêm 1 dấu sao và các câu khó có thêm 2 dấu sao. chẳng hạn như:$Câu{25^*}$ là câu ở mức trung bình và $Câu{26^{**}}$ ở mức độ khó. Thì làm thế nào vậy ạ. Mong các bạn giúp đỡ

Nguyen Quang Thi

unread,
Apr 28, 2016, 5:28:50 AM4/28/16
to vie...@googlegroups.com
bạn có thể tham khảo gói dethi được thầy Nguyễn Hữu Điển biên soạn. kèm theo cả đề thi và đáp án (tự luận, trắc nghiệm, phân loại v.v..)
và mình cũng biên soạn theo form này rồi

PS:
vụ đánh sao để xác định các câu hỏi trung bình, khó như bạn, thì mình chưa thấy :3
mình gửi kèm form kiểmđánh số câu hỏi (theo cách của mình) dựa vào gói dethi của thầy Nguyễn Hữu Điển

Vào 08:46 Ngày 28 tháng 04 năm 2016, Vi Tường <kutet...@gmail.com> đã viết:
mình muốn soạn 100 câu hỏi trắc nghiệm cho hs làm. các câu có các mức độ dễ, trung bình và khó. các câu trung bình có thêm 1 dấu sao và các câu khó có thêm 2 dấu sao. chẳng hạn như:$Câu{25^*}$ là câu ở mức trung bình và $Câu{26^{**}}$ ở mức độ khó. Thì làm thế nào vậy ạ. Mong các bạn giúp đỡ

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/bfecb217-4f9f-4d1a-8c62-d5ecdcd49778%40googlegroups.com.

Thimotsoluuysoandetracnghiembosung.pdf

gialuannb

unread,
May 3, 2016, 7:37:25 PM5/3/16
to VietTUG
Bạn tạo hai lệnh mới:

\newcommand\dausao{\chucauhoi\makebox$(^\ast)$\hspace{0.2cm}}
\newcommand\dauhaisao{\chucauhoi\makebox$^{(\ast\ast)}$\hspace{0.2cm}}

ví dụ:
{\begin{question}
\dausao
Cho tập $A = {\{1,2,3,a,x}\}$ $B = {\{1,2,b}\}$. Khi đó $A \cup B $ :
\datcot
\bonpa
{\sai{$\lbrace3,x\rbrace$}}
{\sai{$\lbrace1,2,a\rbrace$}}
{\dung{$\lbrace1,2,3,a,b,x\rbrace$}}
{\sai{$\lbrace1,2,3,a,x\rbrace$}}
\end{question}}

{\begin{question}
\dauhaisao
Nguyên hàm của hàm số $y=x^{3}+\dfrac{1}{x}+1$ :
\datcot
\bonpa{\sai{$\dfrac{1}{4}x^{4}-\ln|x|+ x +C$}}
{\sai{$x^{4}+\ln|x|+ x +C$}}
{\dung {$\dfrac{1}{4}x^{4}+\ln|x|+ x +C$}}
{\sai{$3x^{2}+\ln|x|+ x +C$}}
\end{question}}

Đây là cách làm của thầy Lê Nhất.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages