RE: [VietTUG] Chèn hình vào latex

33 views
Skip to first unread message

Nguyen Phuong

unread,
Mar 20, 2014, 8:10:59 AM3/20/14
to vie...@googlegroups.com
Oh, sao mình đọc đi đọc lại mà vẫn không hiểu được câu hỏi của bạn!


Nguyen Duc Phuong (Mr) ::  General Faculty:: Ho Chi Minh University of Industry :: 12 Nguyen Van Bao Street, Ward 4, Go Vap District, Ho Chi Minh City :: 84-90.484.9797 (MB) :: nducp...@gmail.com :: nducphuong.name.vn (W)

From: Phạm Ngọc Tưởng
Sent: ‎3/‎20/‎2014 12:22 PM
To: vie...@googlegroups.com
Subject: [VietTUG] Chèn hình vào latex


Giúp em với các anh(chị) em chạy chương trình bằng Texmaker thì chạy được nhưng khi chạy bằng MiKTeX 2.9 lại không được ạ, mặc dầu em MiKTeX 2.9 em vẫn dùng để soạn thảo bình thường !

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/944265bd-7c57-4782-a1c8-5fde11fcb8de%40googlegroups.com.

Quoc Thanh Nguyen

unread,
Mar 20, 2014, 8:42:40 AM3/20/14
to vie...@googlegroups.com

Y cua ban la sao ? Minh ko hieu ?

nguyenquangthi2004

unread,
Jun 5, 2014, 10:06:02 AM6/5/14
to vie...@googlegroups.com
đây là 1 tài liệu kèm hướng dẫn sử dụng gói graphicx của bạn Tăng Minh Dũng (mình đọc ví dụ và thấy tên), bạn có thể thực hiện tương tự. 
Huongdan_graphicx.zip
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages