VẤN ĐỀ VỚI CHƯƠNG MỤC

23 views
Skip to first unread message

doanvinhdhv

unread,
Mar 14, 2014, 6:09:21 AM3/14/14
to vie...@googlegroups.com
Tôi soạn tài liệu bằng tiếng Nga. Khai báo như sau
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[left=1.5cm,right=1.5cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm]{geometry}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{makecell} 
\usepackage{longtable} 
\usepackage{multirow}
\usepackage{graphics}


\begin{document}

Khi thêm vào lệnh tạo chương \chapter{Слово}  và \chapter{Предложение} 
thi báo lỗ không biên dịch được. Nếu không có hai lệnh này thì biên dịch bình thường.
Mong được sự giúp đỡ cua mọi người
Trân trong cám ơn!РЯ.log

Nham Ngoc Tan

unread,
Mar 14, 2014, 9:31:30 AM3/14/14
to vie...@googlegroups.com
Bạn có thể dùng Xelatex để biên dịch:
thêm mấy lệnh sau 
\usepackage{fontspec}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{xecyr}
\usepackage{url}
    \setmainfont{Times New Roman}
%\setsansfont{Arial}   % Font of header 
    \setsansfont{Times New Roman}
%\setmonofont{Courier New}
  \setmonofont{Times New Roman}

Có thể chọn lại font ở trên theo ý muốn. 


Vào 14:09:21 UTC+4 Thứ sáu, ngày 14 tháng ba năm 2014, doanvinhdhv đã viết:

Anh K. Huynh

unread,
Mar 14, 2014, 11:18:42 AM3/14/14
to vie...@googlegroups.com

Dùng utf8, không dùng utf8x. Xem ví dụ

http://dragula.viettug.org/projects/tex/wiki/VnTeX_ex100_Babel
--
I am ... 5.5 dog years old.

Doan Vinh

unread,
Mar 14, 2014, 1:31:59 PM3/14/14
to vie...@googlegroups.com
Đây là ví dụ file nguồn tôi đang soạn (file đính kèm), nếu bỏ hai lệnh \chapter{Слово}  và
> \chapter{Предложение} thì biên dịch bình thường
Mong các bạn xem giúp. 
Trân trọng cám ơn


Vào 22:18 Ngày 14 tháng 03 năm 2014, Anh K. Huynh <ky...@viettug.org> đã viết:

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20140314161842.3578eab9%40icy.bar.--
DOAN THE NGO VINH
Faculty of Physics
Vinh University
182 Le Duan street, Vinh city, Nghe An province, Vietnam
Mobile: 0979255753

РЯ.tex

Doan Vinh

unread,
Mar 14, 2014, 1:52:54 PM3/14/14
to vie...@googlegroups.com
Vấn đề đã được giải quyết
khai báo lại là lớp report là ổn, lỗi là do khai báo article
Cám ơn các bạn


Vào 00:31 Ngày 15 tháng 03 năm 2014, Doan Vinh <doanv...@gmail.com> đã viết:

Anh K. Huynh

unread,
Mar 14, 2014, 3:33:05 PM3/14/14
to vie...@googlegroups.com

Ah, vấn đề là lệnh \chapter không có trong lớp article.
Không phải là vấn đề về ngôn ngữ :D

On Sat, 15 Mar 2014 00:52:54 +0700
Doan Vinh <doanv...@gmail.com> wrote:

> Vấn đề đã được giải quyết
> khai báo lại là lớp report là ổn, lỗi là do khai báo article
> Cám ơn các bạnPhan Tấn Phú

unread,
Mar 14, 2014, 8:17:15 PM3/14/14
to vie...@googlegroups.com

Đôi khi lại ngớ ngẩn thế.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.

Doan Vinh

unread,
Mar 15, 2014, 12:24:33 AM3/15/14
to vie...@googlegroups.com
 đôi khi đãng trí bác học chút


333.gif
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages