Hỏi về cách đặt khoảng cách giữa các dòng

16 views
Skip to first unread message

Hoan Bui Quoc

unread,
Nov 17, 2015, 11:03:13 AM11/17/15
to vie...@googlegroups.com
Em xin hỏi cách đặt khoảng cách giữa các dòng:

Em đã biết các lệnh đặt \baselinestretch, \fontsize nhưng các lệnh này chỉ đặt được khoảng cách của text, nếu có cả công thức toán thì sẽ không đẹp.

Em muốn hỏi làm thế nào để đổi cả cỡ chữ, khoảng cách dòng của cả 1 phần gồm cả văn bản và toán.

Em xin cảm ơn cả nhà ạ!

Phan Tấn Phú

unread,
Nov 17, 2015, 11:07:19 AM11/17/15
to vie...@googlegroups.com

Cỡ chữ thì liên quan gì đến dãn dòng.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CAFavO%2BZ-4vKHF0YOhfc9f8MYg%3DpPebUu4QavTG_igDrEK_vFVA%40mail.gmail.com.

Hoan Bui Quoc

unread,
Nov 17, 2015, 11:09:09 AM11/17/15
to vie...@googlegroups.com
Vì nếu em đặt cỡ chữ về 8pt chẳng hạn mà khoảng cách giữa các công thức toán vẫn rộng như bình thường nhìn rất bất hợp lý

Phan Tấn Phú

unread,
Nov 17, 2015, 11:14:31 AM11/17/15
to vie...@googlegroups.com

Một số công thức toán như phân số, tích phân ở kiểu hiển thị displaystyle làm dãn dòng nhiều, vì chúng có độ cao lớn hơn 1 dòng text, đó là chuyện bình thường. Còn nếu bạn không cho nó dãn nhiều thì đừng dùng displaystye, dfrac mà là frac thôi.

Hoan Bui Quoc

unread,
Nov 17, 2015, 11:21:19 AM11/17/15
to vie...@googlegroups.com
Em xem lại thì có vấn đề khi dùng itemize. Nếu thế mình vào đặt trong itemize ạ

Anh K. Huynh

unread,
Nov 17, 2015, 6:39:12 PM11/17/15
to Hoan Bui Quoc, vie...@googlegroups.com
On Tue, 17 Nov 2015 23:21:18 +0700
Hoan Bui Quoc <buiqu...@gmail.com> wrote:

> Em xem lại thì có vấn đề khi dùng itemize. Nếu thế mình vào đặt trong
> itemize ạ

Lâu rồi không biết gói này xài có được không

https://www.ctan.org/pkg/setspace?lang=en


--
I am ... 5.5 dog years old.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages