Trắc nghiệm toán

81 views
Skip to first unread message

Đăng Nguyễn Cao

unread,
Nov 24, 2016, 11:09:03 PM11/24/16
to VietTUG
tôi tải về gói ex_test nhưng tex lại báo lỗi vì chưa bỏ gói này vào tex. Tôi nghĩ vậy. Ai có cách hướng dẫn được k?

Gia Luan

unread,
Nov 25, 2016, 11:38:51 AM11/25/16
to vie...@googlegroups.com
Ban giai nen vao thu muc file tex dang soan thao la duoc.


On Fri, Nov 25, 2016 at 7:58 AM, Đăng Nguyễn Cao <ncdan...@gmail.com> wrote:
tôi tải về gói ex_test nhưng tex lại báo lỗi vì chưa bỏ gói này vào tex. Tôi nghĩ vậy. Ai có cách hướng dẫn được k?

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/d08b23f5-37cb-4e80-b7bb-498f439d0841%40googlegroups.com.--
Luan Phung Gia
Lecturer of Chemistry
Tel +84 976 258 958

gialuannb

unread,
Nov 25, 2016, 11:40:46 AM11/25/16
to VietTUG
Ban giai nen goi ex test vao thu muc file tex ban dang soan thao la duoc

Anh Tuấn Trần

unread,
Dec 13, 2016, 9:40:32 PM12/13/16
to vie...@googlegroups.com
Mình có 1 dự án này kêu gọi mọi người chia sẻ tài liệu soạn Trắc nghiệm bằng LaTeX, mời Thầy/Cô cùng tham gia tại

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/viettug.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages