Khong chèn được hinh *.eps vào văn bản

8 views
Skip to first unread message

Doan Vinh

unread,
Nov 5, 2015, 7:15:04 AM11/5/15
to vie...@googlegroups.com
Kính gửi VIETUG!
 Tôi đang viết bài báo bằng tiếng Nga
Tôi muốn chèn hinh *.eps vào văn bàn nhưng khong được
Tôi đã sử dụng các gói sau như sau

\documentclass[12pt,a4paper]{article}

\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[left=4cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}


Mong dược giúp đõ vi mới dùng Tex nên khong hieu rõ lắm
Trân trọng cám ơn!


--
DOAN THE NGO VINH

Phan Tấn Phú

unread,
Nov 5, 2015, 7:45:02 AM11/5/15
to vie...@googlegroups.com

Nếu trong tài liệu có hình .eps thì phải biên dịch qua DVI -> PS -> PDF. Chỉ có lựa chọn duy nhất phải biên dịch pdflatex thì tìm cách convert eps sang pdf rồi mới chèn vào tex.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CA%2BWvyUnFRZzkGqi3N_kT9upVMRzSLLqx0fL%2BDpUqz0iWz0r_8A%40mail.gmail.com.

Doan Vinh

unread,
Nov 5, 2015, 1:25:05 PM11/5/15
to vie...@googlegroups.com
Trong một file .tex chen ca ảnh .jpg và eps thi khi biên dịch chỉ cho ảnh file eps ma k có ảnh file .jpg
Sao Miktex phức tạp vây!
Mong mọi người giúp tôi với!
Trân trọng cám ơn!

Vào 15:45 Ngày 05 tháng 11 năm 2015, Phan Tấn Phú <phant...@gmail.com> đã viết:

Phan Tấn Phú

unread,
Nov 5, 2015, 8:18:04 PM11/5/15
to vie...@googlegroups.com

Jpg với eps không thể dùng chung trong cùng một tài liệu với cách biên dịch thông thường. Bạn nên dùng một chương trình ngoài để chuyển eps thành pdf rồi include chung tài liệu với jpg và phải biên dịch bằng pdflatex chứ ko phải dvi.

Doan Vinh

unread,
Nov 6, 2015, 4:28:06 AM11/6/15
to vie...@googlegroups.com
Cám ơn bạn Phan Tấn Phú

Vào 04:18 Ngày 06 tháng 11 năm 2015, Phan Tấn Phú <phant...@gmail.com> đã viết:
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages