Xin hỏi về cách trình bày luận án bằng tiếng Nga

16 views
Skip to first unread message

Doan Vinh

unread,
Oct 3, 2015, 3:07:11 PM10/3/15
to vie...@googlegroups.com
Kính gửi VietTUG
Tôi hiện tại bắt đầu viết luạn án bằng tiếng Nga.
Tôi muốn trình bày tên chương theo hình chụp sau.
Hình ảnh nội tuyến 1
Tôi mới dung TEX nên không thạo lắm. Mong mọi người chỉ giúp cách trình bày tên chương như trên hình vẽ
Trân trọng cám ơn!

--
DOAN THE NGO VINH

Phan Tấn Phú

unread,
Oct 3, 2015, 7:35:45 PM10/3/15
to vie...@googlegroups.com

Bạn tìm hiểu gói titlesec để định nghĩa lại định dạng tiêu đề chương.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CA%2BWvyUmQTAH8BFnfS4-W%3DRcfoE3vmv7D2zJcQ0348wLdpUPGLw%40mail.gmail.com.

Truong Van Chu

unread,
Oct 3, 2015, 10:24:08 PM10/3/15
to vie...@googlegroups.com
Vui lòng xem mẫu sau. (Và nhớ chỉnh sữa cho thích hợp)
\documentclass[12pt]{article}

\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{fancyvrb}%% Dùng định nghĩa môi trường LaTexCode và MathCode
\usepackage{pst-eucl}
%\usepackage{pstricks}%test color
\usepackage{pstricks-add}
\usepackage{multirow}
%\usepackage{chu}
\usepackage{mysty}
%\usepackage{mygraph}
%\special{pdf:pagesize width 11.5in  height 8.1in}
\usepackage{anysize}
%\papersize{20.7cm}{29.5cm}
%\marginsize{1.2cm}{1cm}{2.8cm}{.5cm}
\papersize{29.5cm}{20.7cm}
\marginsize{1.2cm}{1cm}{.5cm}{0.8cm}
%\headsep=0.3cm
%\columnsep 3.5cm
\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\hyphenpenalty}{10000}

\def\lui#1{\vspace{#1cm}}
\def\toi#1{\hspace{#1cm}}
\def\tdx#1{{\bf\itshape{#1}}}
\def\tdxs #1{{\small\bf\itshape{#1}}}

\newcounter{causo}
\def\cau{\stepcounter{causo}{\bf\alph{causo}}.{}\hspace{.3cm}}

\newcounter{mucso}
\def\muc{\stepcounter{mucso}{\bf\arabic{mucso}}.{}\hspace{.3cm}}
\newcounter{tmucso}
\def\tmuc{{\bf\arabic{mucso}.}\stepcounter{tmucso}{\bf\arabic{tmucso}}.{}\hspace{.3cm}}

%Chưa cài font

%\newcommand\vpln{\usefont{T5}{ppl}{m}{n}}
%\newcommand\vpli{\usefont{T5}{ppl}{m}{it}}
%\newcommand\vhv{\usefont{T5}{phv}{m}{n}}
%\def\mtp{\rightarrow}

%%% Ðịnh nghĩa môi trường LaTeXCode
\DefineVerbatimEnvironment{LaTeXCode}{Verbatim}{formatcom=\ttfamily,frame=single,numbers=left,xleftmargin=1em,numbersep=.5em}

\DefineVerbatimEnvironment{MathCode}{Verbatim}{commandchars=\\\{\},codes={\catcode`$=3\catcode`^=7},frame=single,fontfamily=cmr,numbers=left,xleftmargin=1em,numbersep=.5em}

%Định nghĩa các lệnh dùng font

%Lệnh định nghĩa font (cấp thấp)
\font\ngar=wncyr10
\font\ngab=wncyb10
\font\ngai=wncyi10
\font\ngas=wncysc10
\font\ngass=wncyss10

\begin{document}
Font Nga Roman

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y w z ch zh ya yo yu

{\ngar a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y w z ch zh ya yo yu - Kovancova - Litvinenko -- Mordkovich - Moskva - Yakovlev - Chekhlov - Kutasov - Pigolkina - Irene Aleksanova - Yazyke - Matematicheskoi literatury - redakciei - Nauka -Nadatelstvo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z CH

Pervy Rizhsky Pereulok}

Pervy Rizhsky Pereulok
\lui{.3}

Font Nga Roman mập

{\ngab Kovancova - Litvinenko - Mordkovich - Potapov - Aleksandrov - Pasichenko - Dorofeev - Rozov - Yankovsky - Potapov - Yakovlev - Aleksanova}
\lui{.3}

Font Nga Roman Italic

Kovancova - Litvinenko - Mordkovich - Potapov - Aleksandrov - Pasichenko - Dorofeev - Rozov - Yankovsky - Potapov - Yakovlev - Aleksanova - Kuksenko - Pasichenko - Xklyar -  Panvkova - Borovina -
\lui{.3}

{\ngai Kovancova - Litvinenko - Mordkovich - Potapov - Aleksandrov - Pasichenko - Dorofeev - Rozov - Yankovsky - Potapov - Yakovlev - Aleksanova - Kuksenko - Pasichenko - Xklyar -  Panvkova - Borovina}
\lui{.3}

Font Nga SC

{\ngas Kovancova - Litvinenko - Mordkovich - Potapov - Aleksandrov - Pasichenko - Dorofeev - Rozov -  Yankovsky -  Potapov - Yakovlev - Aleksanova}
\lui{.3}

Font Nga SS

{\ngass Kovancova - Litvinenko - Mordkovich - Potapov - Aleksandrov - Pasichenko - Dorofeev - Rozov - Yankovsky - Potapov - Yakovlev - Aleksanova}

\end{document}

Kết quả như sau:


fontnga.pdf

Nhâm Ngọc Tần

unread,
Oct 4, 2015, 11:00:27 PM10/4/15
to vie...@googlegroups.com
Tôi làm luận án bằng Tiếng Nga bằng Tex, dưng mà cuối cùng lại dùng word. Hì. Vào ngày 9:35 Chủ Nhật, 4 tháng 10 2015, Truong Van Chu <vanc...@gmail.com> đã viết:


Anh K. Huynh

unread,
Oct 4, 2015, 11:30:31 PM10/4/15
to vie...@googlegroups.com
On Sun, 4 Oct 2015 10:24:07 +0800
Truong Van Chu <vanc...@gmail.com> wrote:

> Vui lòng xem mẫu sau. (Và nhớ chỉnh sữa cho thích hợp)
> \documentclass[12pt]{article}
>

Lâu ngày quá mới thấy thầy Chú xuất hiện!

Thầy hiện ở đâu, số điện thoại cho em xin lại. (Em vẫn ở Sài Gòn, số 0chín chín 388 72 năm tám ạ).

Chúc thầy sức khỏe!

--
I am ... 5.5 dog years old.

Truong Van Chu

unread,
Oct 6, 2015, 8:23:34 PM10/6/15
to vie...@googlegroups.com
Chúc Ký Anh sống vui và an lành.
Độ rày đã từ bỏ nhiều vấn đề gây trở ngại cho mình. Lui về sống thường chẳng mong muốn gì lớn nên bớt lo âu. Sức khỏe của người hơi lớn tuổi thường gây trở ngại cho việc di chuyển. Cũng không còn con cháu gì ở Sài Gòn nên không đi Sài Gòn. Chỉ khi nào rất cần.
Mong gặp lại em, sớm thôi.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.--
vanchu

Truong Van Chu

unread,
Oct 6, 2015, 8:25:14 PM10/6/15
to vie...@googlegroups.com
--
vanchu
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages