Hỏi nhiều thứ

14 views
Skip to first unread message

Nguyen Phuong

unread,
Jun 12, 2014, 5:45:05 AM6/12/14
to vie...@googlegroups.com
Các Anh/Em cho mình hỏi vài thứ:
  • Trong tiếng mỹ khi viết số thập phân người ta dùng dấu “.”, còn trong tiếng việt mình sử dụng dấu “,”. Vấn đề là khi dùng $0,1$ thì tex tự chèn space - 0, 1. Vậy làm sao để tex hiểu dấu “,” thập phân trong tiếng việt.
  • Tex cho chế độ tự dàn trang, cái này đôi lúc rất khó chịu vì tex tự dãn khoản cách giữa đoạn rất lớn. Làm sao để cố định space giữa các đoạn ở các trang này
  • Matlab có thể xuất hình eps, làm sao để cho font hiển thị trong hình giống font của tài liệu.

Mong các bạn giúp dùm!
Thanks,

Nguyen Phuong

____________
Nguyen Duc Phuong (Mr) ::  General Faculty:: Ho Chi Minh University of Industry :: 12 Nguyen Van Bao Street, Ward 4, Go Vap District, Ho Chi Minh City :: 84-90.484.9797 (MB) :: nducp...@gmail.com :: nducphuong.name.vn (W)

Hanh Van Nguyen

unread,
Jun 12, 2014, 8:49:12 AM6/12/14
to vie...@googlegroups.com

On 6/12/2014 4:45 AM, Nguyen Phuong wrote:
Các Anh/Em cho mình hỏi vài thứ:
  • Trong tiếng mỹ khi viết số thập phân người ta dùng dấu “.”, còn trong tiếng việt mình sử dụng dấu “,”. Vấn đề là khi dùng $0,1$ thì tex tự chèn space - 0, 1. Vậy làm sao để tex hiểu dấu “,” thập phân trong tiếng việt.
Nguyen Phuong dùng gói icomma đính kèm theo email này xem.
VD: \alpha\in[-1,1, 1.2)

  • Tex cho chế độ tự dàn trang, cái này đôi lúc rất khó chịu vì tex tự dãn khoản cách giữa đoạn rất lớn. Làm sao để cố định space giữa các đoạn ở các trang này
  • Matlab có thể xuất hình eps, làm sao để cho font hiển thị trong hình giống font của tài liệu.
File EPS đã được nhúng font vào rồi nên không thể thay đổi được, nếu muốn thay đổi phải thay đổi font input cho chương trình Mathlab.

Mong các bạn giúp dùm!
Thanks,

Nguyen Phuong

____________
Nguyen Duc Phuong (Mr) ::  General Faculty:: Ho Chi Minh University of Industry :: 12 Nguyen Van Bao Street, Ward 4, Go Vap District, Ho Chi Minh City :: 84-90.484.9797 (MB) :: nducp...@gmail.com :: nducphuong.name.vn (W)

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/8E5AAA73-C686-4712-ADE1-40A5972FE920%40gmail.com.
Texervn.
icomma.sty

Nguyen Quang Thi

unread,
Jun 12, 2014, 12:07:47 PM6/12/14
to vie...@googlegroups.com
http://dragula.viettug.org/projects/tex/wiki/Siunitx 
bạn có thể dùng gói siunitx, và cứ bình thường :) theo ví dụ đã đăng ở trênVào 19:49 Ngày 12 tháng 06 năm 2014, Hanh Van Nguyen <hanhng...@gmail.com> đã viết:
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages