Re: [VietTUG] Abridged summary of viettug@googlegroups.com - 1 update in 1 topic

14 views
Skip to first unread message

Phạm Ngọc Tưởng

unread,
Mar 22, 2014, 12:01:45 PM3/22/14
to vie...@googlegroups.com
Em giải quyết xong rồi ạ ! Chú ý có thể xuất ra file pdf từ tex luôn mà không cần phải qua file dvi :) anh thử xem nhé chất lượng pdf đẹp hơn nhiều với việc phải dịch qua dvi -> ps->pdf.


2014-03-21 23:35 GMT+07:00 <vie...@googlegroups.com>:

Group: http://groups.google.com/group/viettug/topics

    Nguyen Phuong <nducp...@gmail.com> Mar 21 02:24PM +0700  

    Mình thấy chèn hình dạng ps là ok nhất, chú ý dịch theo đường latex->dvips->ps2pdf
     
    ...more

    Back to top

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20cf300fb39752cc8004f5207a69%40google.com.

Nguyen Phuong

unread,
Mar 23, 2014, 12:39:38 AM3/23/14
to vie...@googlegroups.com
Đúng là có thể dịch thẳng tex -> sang PDF. Tuy nhiên, trong tex có hệ thống vẽ hình ps-tricks rất mạnh. Ưu điểm:
+ Vẽ hình chuyên nghiệp
+ Vẽ hàm chính xác, đúng tọa độ
+ Khi zoom khong bị bể, lem ... giống như khi bạn chèn hình từ nguồn khác ví dụ như maple, matlab, ... 

Với những tài liệu chuyên nghiệp người ta vẫn thích dvi-ps-pdf hơn. Bạn có thể xem file pdf mình gui, ban co the zoom thoải mái, hình đó được vẽ từ ps-tricks.

--
Nguyen Duc Phuong (Mr) ::  General Faculty:: Ho Chi Minh University of Industry :: 12 Nguyen Van Bao Street, Ward 4, Go Vap District, Ho Chi Minh City :: 84-90.484.9797 (MB) :: nducp...@gmail.com :: nducphuong.name.vn (W)
PS Picture.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages