Cho hoi về cách chèn số trang vào trình chiếu Beamer

28 views
Skip to first unread message

Doan Vinh

unread,
Mar 24, 2016, 3:12:30 AM3/24/16
to vie...@googlegroups.com
Kính gửi VIETUG!
tôi đang lam trình chiếu bằng Beamer
Hãy chỉ cho tôi cách chèn số trang vào trang trình chiếu Beamer để tiện theo dõi trong quá trình trình chiếu
Trân trọng cám ơn!


--
DOAN THE NGO VINH

Vo Duc Hoang Vu

unread,
Mar 24, 2016, 3:42:07 AM3/24/16
to vie...@googlegroups.com

Hãy chỉ thì ko ai chỉ cả. Mà vui lòng chỉ giúp tôi thì chắc có ng chỉ.

Kaka

Vào 24-03-2016 02:12 PM, "Doan Vinh" <doanv...@gmail.com> đã viết:

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CA%2BWvyUkVBDzsBJGzTog124D%2Bzp7nOi9x3uRym-UunPc%3D7u358w%40mail.gmail.com.

nguyenquangthi2004

unread,
Mar 24, 2016, 9:27:00 PM3/24/16
to VietTUG
hic. bạn hỏi kiểu này thì anh em khó trợ giúp được :(
bạn cứ đưa mẫu file nguồn (file *.tex) với ví dụ đơn giản, có gì anh em trợ giúp chớ! đâu phải ai cũng có sẵn file nguồn để thử biên dịch được kết quả đâu.
PS: mình thì sử dụng theme có sẵn của beamer nên tự đồng chèn vào rồi, ko quan tâm gì đến số trang gì hết.

Vào 14:12:30 UTC+7 Thứ Năm, ngày 24 tháng 3 năm 2016, doanvinhdhv đã viết:

Phan Tấn Phú

unread,
Mar 24, 2016, 10:48:05 PM3/24/16
to vie...@googlegroups.com
\usetheme{Warsaw}

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/viettug.

Son Tran

unread,
Mar 25, 2016, 2:02:44 AM3/25/16
to VietTUG
Ở đây có một post nói về chủ đề này. Bạn xem qua thử xem sao: https://groups.google.com/forum/#!topic/viettug/S3qzJEt03eU

Doan Vinh

unread,
Mar 26, 2016, 3:25:00 AM3/26/16
to vie...@googlegroups.com
Trân trọng cám ơn mọi người!
Nhờ sự chỉ giúp vấn đề của tôi dã được giải quyết.

Vào 08:59 Ngày 25 tháng 03 năm 2016, Son Tran <samtr...@gmail.com> đã viết:
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/viettug.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages