Bác nào hướng dẫn giúp em cài Tex trên Mac OS X với!!!

654 views
Skip to first unread message

thi.h...@gmail.com

unread,
Jun 25, 2013, 3:36:52 AM6/25/13
to vie...@googlegroups.com
Bác nào đã biết cài Tex trên Mac OS hướng dẫn giúp em với. Tình hình là em đã cài LiveTex 2013, TexMaker và chạy file tiếng Anh ngon lành rùi, nhưng khi chạy tiếng Việt thì bị lỗi font,nhờ các bác chỉ giáo dùm. Cảm ơn các bác.  

Anh K. Huynh

unread,
Jun 25, 2013, 3:51:30 AM6/25/13
to vie...@googlegroups.com
Lỗi cụ thể là gì bạn ơi?


PS: cách đặt câu hỏi hợp lý http://dragula.org/projects/rocky/wiki/Smart_Questions

--
I am ... 5 dog years old.

thi.h...@gmail.com

unread,
Jun 25, 2013, 4:20:56 AM6/25/13
to vie...@googlegroups.com
Anh Ky Anh à, chẳng hạn em chạy file (đính kèm) báo lỗi ở Line 1,line 3, cụ thể file Log báo như sau: "

This is pdfTeX, Version 3.1415926-2.5-1.40.14 (TeX Live 2013) (format=pdflatex 2013.6.24) 25 JUN 2013 14:59

entering extended mode

restricted \write18 enabled.

%&-line parsing enabled.

**"ti so the tich.tex"

(./ti so the tich.tex

LaTeX2e <2011/06/27>

Babel <3.9f> and hyphenation patterns for 20 languages loaded.

(/usr/local/texlive/2013basic/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls

Document Class: article 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX document class

(/usr/local/texlive/2013basic/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo

File: size10.clo 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX file (size option)

)

\c@part=\count79

\c@section=\count80

\c@subsection=\count81

\c@subsubsection=\count82

\c@paragraph=\count83

\c@subparagraph=\count84

\c@figure=\count85

\c@table=\count86

\abovecaptionskip=\skip41

\belowcaptionskip=\skip42

\bibindent=\dimen102

)

! LaTeX Error: File `vietnam.sty' not found.

Type X to quit or <RETURN> to proceed,

or enter new name. (Default extension: sty)

Enter file name:

! Emergency stop.

<read *>

l.3 \usepackage

{amsmath,amssymb,amsfonts}^^M

*** (cannot \read from terminal in nonstop modes)

Here is how much of TeX's memory you used:

200 strings out of 494550

2205 string characters out of 6168050

48016 words of memory out of 5000000

3538 multiletter control sequences out of 15000+600000

3640 words of font info for 14 fonts, out of 8000000 for 9000

314 hyphenation exceptions out of 8191

23i,0n,19p,173b,36s stack positions out of 5000i,500n,10000p,200000b,80000s

! ==> Fatal error occurred, no output PDF file produced!

"

Em ko biết em cài Tex đã đúng hay còn thiếu gì nữa. Anh giúp em với,ko lẽ lại phải cài Win để dùng?

thi.h...@gmail.com

unread,
Jun 25, 2013, 4:22:53 AM6/25/13
to vie...@googlegroups.com

Em đính kèm file để anh xem giúp em luôn ạ. 
ti so the tich.tex

Anh K. Huynh

unread,
Jun 25, 2013, 4:30:39 AM6/25/13
to vie...@googlegroups.com, thi.h...@gmail.com

Cái này là thiếu gói `vietnam` thôi bạn à. Xài trên Mac phải không,
bạn tìm xem các gói hỗ trợ ngôn ngữ mở rộng cài vào (cụ thể là gói
`vntex`. TeXLive có trình quản lý gói riêng nhưng mình không rõ trên
Mac thì dùng lệnh hay chương trình nào để thêm gõi.

thi.h...@gmail.com

unread,
Jun 25, 2013, 4:41:22 AM6/25/13
to vie...@googlegroups.com, thi.h...@gmail.com
Vâng,em dùng trên Mac ạ. Anh có cách nào giúp em có thể dùng Tex trên Mac ko ạ? Em thấy VNtex ko có cho Mac anh ạ. 

Anh K. Huynh

unread,
Jun 25, 2013, 4:50:14 AM6/25/13
to vie...@googlegroups.com

bạn tìm hiểu về trình quản lý gói của TexLive nhé. Có chương trình
để quản lý các gói trong TexLive đó.

Trung Nguyễn

unread,
Apr 3, 2018, 5:07:04 AM4/3/18
to VietTUG
Hi, bạn dùng trên Mac thì có thể dùng lệnh sau đây để install các gói còn thiếu:
sudo tlmgr update --self
sudo tlmgr install vntex


Lệnh thứ nhất dùng để update chính chương trình tlmgr, lệnh thứ hai dùng để install gói còn thiếu (ở đây là vntex).

Phan Tấn Phú

unread,
Apr 3, 2018, 7:45:45 AM4/3/18
to vie...@googlegroups.com
Tôi thấy mactex đơn giản hơn, đây là bản texlive được tối ưu cho mac. Tải file dmg khoảng 3GB về click vài cái là dùng thôi.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/4635c1e3-832a-48ca-b2f2-990002ec164e%40googlegroups.com.

Nguyen Van Minh Hieu

unread,
Apr 3, 2018, 8:47:33 AM4/3/18
to vie...@googlegroups.com
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}

\begin{document}

Hà Nội là thủ đô, đồng thời là thành phố đứng đầu Việt Nam về diện
tích tự nhiên và đứng thứ hai về diện tích đô thị sau thành phố Hồ Chí
Minh, nó cũng đứng thứ hai về dân số với 6.913.161 người.

\end{document}

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+unsubscribe@googlegroups.com.

Trung Nguyễn

unread,
Apr 3, 2018, 10:28:42 AM4/3/18
to VietTUG
Đồng ý với bạn PhanTanPhu!
Trước đây mình "tiết kiệm" dung lượng, chỉ tải bản basic, nhưng gặp lỗi thiếu package khi biên dịch, phải cài thêm (sử dụng lệnh tlmgr) mà không xuể. Sau mình cài bản đầy đủ, khoảng 3GB (dung lượng sau khi cài đặt hoàn chỉnh vào khoảng 6GB) thì thấy thoải mái, không thiếu gói nào cả, quá trình biên dịch diễn ra trơn tru!

Địa chỉ tải:
http://mirror.ctan.org/systems/mac/mactex/MacTeX.pkg

anh thai

unread,
Apr 3, 2018, 10:28:42 AM4/3/18
to vie...@googlegroups.com
Có đường link không?

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.

To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/viettug.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages