Hỏi về cách dãn dòng (Line Spacing)

159 views
Skip to first unread message

Doan Vinh

unread,
Apr 26, 2015, 3:53:50 PM4/26/15
to vie...@googlegroups.com
Thân gửi Viettug
Tôi sử dụng MikTex 2.9. Hiện tôi gặp vấn đề là không biết cách dãn dòng 1.3 1.5 hay gấp đôi (giống như trong MS word).
Mong nhận được sự giúp đỡ!
Trân trọng cám ơn!

--
DOAN THE NGO VINH

Huu Phuoc Lam

unread,
Apr 26, 2015, 6:55:56 PM4/26/15
to vie...@googlegroups.com
Rất dễ bạn ạ. Trước khi vào tài liệu bạn đánh dòng lệnh \renewcommand{\baselinestretch}{1.5} thì tài liệu sẽ dãn dòng 1.5.
Nếu bạn sử dụng bảng và muốn dãn dòng trong bảng thì bạn viết dòng lệnh \renewcommand{\arraystretch}{1.2} trước khi lập bảng.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CA%2BWvyUki16izWkNjgiPqmC5PTgjPeR89peh1OjnERwHKH-2e8A%40mail.gmail.com.--
Phuoc

Doan Vinh

unread,
Apr 27, 2015, 2:27:56 AM4/27/15
to vie...@googlegroups.com
Cám ơn bạn Huu Phuoc Lam

Vào 01:55 Ngày 27 tháng 04 năm 2015, Huu Phuoc Lam <lamhu...@gmail.com> đã viết:
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages