நறுநெய்க் கடலை விசைப்ப அட்ட சோறு

34 views
Skip to first unread message

kanmani tamil

unread,
Sep 24, 2023, 11:42:49 AMSep 24
to vallamai
பாரியின் நாட்டையும் வீட்டையும் அவனது வீரதீரத்தையும் புகழும் பாடல்... 

"வெப்புள் விளைந்த வேங்கைச் செஞ் சுவல்
கார்ப் பெயல் கலித்த பெரும் பாட்டு ஈரத்து,
பூழி மயங்கப் பல உழுது, வித்தி,
பல்லி ஆடிய பல் கிளைச் செவ்விக்
களை கால் கழலின், தோடு ஒலிபு நந்தி,
மென் மயில் புனிற்றுப் பெடை கடுப்ப நீடி,
கருந் தாள் போகி, ஒருங்கு பீள் விரிந்து,
கீழும் மேலும் மேலும் பல காய்த்து,
வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய,
தினை கொய்ய, கவ்வை கறுப்ப, அவரைக்
கொழுங் கொடி விளர்க் காய் கோட் பதம் ஆக,
நிலம் புதைப் பழுனிய மட்டின் தேறல்
புல் வேய்க் குரம்பைக் குடிதொறும் பகர்ந்து,
நறு நெய்க் கடலை விசைப்பச் சோறட்டுப் பெருந்தோள் தாலம் 
பூசல் மேவர 
வருந்தா யாணர்த்து நந்துங் கொல்லோ
இரும்பல் கூந்தல் மடந்தையர் தந்தை
ஆடு கழை நரலும் சேட் சிமைப், புலவர்
பாடி யானாப் பண்பிற் பகைவர்
ஓடுகழல் கம்பலை கண்ட
செருவெஞ் சேஎய் பெருவிறல் நாடே!"புறம். 120.

மேற்சுட்டிய பாடலில் பாரியின் நாட்டில் நிகழ்ந்த பெருவாரியான புன்செய் வேளாண்மையின் சிறப்பு பேசப்படுகிறது. கார் காலம் தொடங்கிப் பெருமழை ஒன்று பொழிந்தவுடன் எவ்வாறு உழுதனர்; எவ்வாறு வரகை விதைத்தனர்; எவ்வாறு களை எடுத்தனர்; எவ்வாறு வரகு விளைந்தது; எவ்வாறு அறுத்தனர் என்று பாடலின் முற்பகுதி பேசுகிறது. தொடர்ந்து தினை கொய்தல்; எள் முற்றல்; அவரை கொய்யும் பருவத்தை அடைதல் எனப் புன்செய் வேளாண்மையின் மிகுதியை அவனது நாட்டின் வளமாகக் கூறுகிறது இப்பாடல்.

தொடர்ந்து பாரியின் மனைவியைப் 'பெருந்தோள்' என்று குறிப்பிட்டு; அவள் தொடர்ந்து விருந்து புறந்தந்தமை புலப்படும் படியாக; எப்போதும் 
உண்கலமாகிய தாலத்தைத் தூய்மை செய்யும் பணியை மேற்பார்க்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டதைக் கபிலர் சொல்கிறார். 

அதுமட்டுமின்றி புன்செய் வளத்தையும் நன்செய் விளைவையும் ஒருங்கு சேர்த்து 'நறுநெய்க் கடலை விசைப்பச் சோறட்'டாள் என்பது பண்டு தொட்டு மக்கள் உண்ணும் உணவு வகையைக் குறிப்பிடுகிறது. 

வேளிர் குலத்தோன்றலாகிய பாரி நெல் வேளாண்மை செய்தவன் என்பதையும் அவனைப் பற்றிய இன்னொரு பாடல் சொல்கிறது. 

(தொடரும்)
சக 


வேந்தன் அரசு

unread,
Sep 25, 2023, 4:46:19 AMSep 25
to vall...@googlegroups.com
<நறு நெய்க் கடலை விசைப்பச் சோறட்டுப்>பருப்பாஞ்சோறு???

ஞாயி., 24 செப்., 2023, பிற்பகல் 9:12 அன்று, kanmani tamil <kanmani...@gmail.com> எழுதியது:
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "வல்லமை" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to vallamai+u...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/vallamai/CA%2BjEHcsJ-xkqrEB3sRYDPJzCaHKYTXJ%3D6e1qgC6HH9bXZP%3D1xg%40mail.gmail.com.


--
வேந்தன் அரசு
வள்ளுவம் என் சமயம்

kanmani tamil

unread,
Sep 25, 2023, 5:02:36 AMSep 25
to vallamai
உழுவித்து நெல் வேளாண்மை செய்த வேளாளனாகிய பாரி;
மூவேந்தர் முற்றுகையின் போது; கபிலரது சூழ்ச்சியின் படிப் பறவைகளைத் துணைக் கொண்டு; நெற்கதிர்களைத் தொகுத்து; ஆம்பல் தண்டுகளோடு கூட்டிச் சமைத்து உண்டமை பற்றி நக்கீரர் பாடி உள்ளார். 
"உலகுடன் திரிதரும் பலர்புகழ் நல்இசை 
வாய்மொழிக் கபிலன் சூழச் சேய்நின்று
செழுஞ்செய்ந் நெல்லின் விளைகதிர் கொண்டு,
தடந்தாள் ஆம்பல் மலரொடு கூட்டி,
யாண்டுபல கழிய, வேண்டுவயிற் பிழையாது,
ஆள்இடூஉக் கடந்து, வாள்அமர் உழக்கி, 
ஏந்துகோட்டு யானை வேந்தர்ஓட்டிய
நெடும்பரிப் புரவிக் கைவண் பாரி" அகம்.78

சக 

kanmani tamil

unread,
Sep 25, 2023, 5:09:25 AMSep 25
to vallamai
///<நறு நெய்க் கடலை விசைப்பச் சோறட்டுப்>பருப்பாஞ்சோறு???/// வேந்தர் ஐயா மதியம் 2.16க்கு எழுதியது...

கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் ஐயா. 
இங்கே கொண்டைக்கடலைச் சோறு... இன்றைய சன்னா ரைஸ். 
இன்றும் கடலை என்று அழைக்கப்படுவது கொண்டைக்கடலை தான் (நிலக்கடலையைக் கணக்கில் சேர்க்க இயலாது; அதுவேற்று மண்ணில் இருந்து வந்து இறங்கியது; காலத்தால் பிற்பட்டது.). 

பருப்பாஞ் சோறும் சங்க இலக்கியத்தில் உள்ளது. அடுத்து வரும். 

சக 

kanmani tamil

unread,
Sep 26, 2023, 5:09:35 AMSep 26
to vallamai
தொகையிலக்கியக் காலத்தில் நன்செய் வேளாண்மை செய்த; நீர் மேலாண்மை பொருந்திய நிலப்பரப்பே நாடு எனப்பட்டது. நாடுகள் சிலபல ஊர்களைத் தம்மகத்தே கொண்டு இருந்தன.

பாரியின் பறம்பில் நீர் வளமும் அதன் மேலாண்மையும் பொருந்தி இருந்ததால் அது பறம்பு நாடு எனப்பட்டது. "முந்நூறூர்த்தே தண்பறம்பு நன்னாடு" என்ற மேற்கோள் உணர்த்தும் வரலாறு இது தான்.

"முந்நூறூரும் பரிசிலர் பெற்றனர்" என்ற பாடலடி பாரி உழுவித்தவன் என்ற உண்மையைத் தாங்கி உள்ளது. பாணர், கூத்தர், விறலியர், கோடியர், பொருநர் ஆகிய அனைவரும் பரிசில் வாழ்க்கையை உடையவரே. தாம் பரிசிலாகப் பெற்ற ஊரை மையப்படுத்தி... அதையே வாழ்வாதாரமாகக் கொண்டு... திணைமாந்தராகிய அவர்கள் தமது பாரம்பரியமான புன்செய் வேளாண்மையைச் செய்தனர்; பாரியின் நெல் வேளாண்மைக்குத் துணை நின்றனர் என்பது தான் அன்றைய சமூக வரலாறும் குறுநில மன்னரின் ஆட்சி முறையும் ஆகும்.

மேற்சுட்டிய சூழ்நிலையில் தான் பாரியின் பறம்பில் வரகு, தினை, எள், அவரை அனைத்தும் பயிர் செய்யப்பட்டன. திணைமாந்தர் தம் செல்வமாக நன்கு புளித்த தேறல் கருதப்பட்டது.

பாரியின் மனைவி 'கடலைச் சோறு' ஆக்கி விருந்தினரைப் பேண ஏதுவாக அமைந்தது மேற்சுட்டிய வாழ்க்கை முறையே ஆகும்.

அவ்வுணவில் நெய்மணமும் கடலையின் மணமும் தூக்கலாக இருந்ததால் தான் கபிலர் 'நறுநெய்க் கடலை விசைப்ப' என்கிறார்.

எந்த உரையாசிரியரின் பொருளும் 'விசைப்ப' என்ற சொல்லை விளக்காமல் கடந்து போன காரணம் 'அதற்குத் தேவை எழவில்லை' எனும் உண்மை தான். நமக்குத் தேவை இருக்கிறது; 'மணம் தூக்கலாக' இருந்தது என்கிறேன்.

இங்கே சொல்லப்படும் நெய் எந்த நெய்? அடுத்துப் பார்ப்போம்.

சக

வேந்தன் அரசு

unread,
Sep 27, 2023, 3:25:15 AMSep 27
to vall...@googlegroups.com
விசைப்பு - (பெ) துள்ளி எழல், jumping out with force
விட்ட குதிரை விசைப்பின் அன்ன - குறு 74/1
அவிழ்த்துவிட்ட குதிரை துள்ளி எழுந்தாற்போன்று


செவ்., 26 செப்., 2023, பிற்பகல் 2:39 அன்று, kanmani tamil <kanmani...@gmail.com> எழுதியது:
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "வல்லமை" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to vallamai+u...@googlegroups.com.

kanmani tamil

unread,
Sep 27, 2023, 5:05:33 AMSep 27
to vallamai
தொகையிலக்கியத்தில் 'நெய்' எனும் சொல்லின் பயன்பாடு 59பாடலடிகளில் பயின்று வருகிறது (நன்றி: tamilconcordance).

இவ்விடங்களில் சூழலுக்கேற்ப பசுநெய், எள் நெய், ஆமணக்கு நெய் எனப் பொருள் படுகிறது. 

மேலே குறிப்பிட்ட பாடல் பாரியின் பறம்பில் எள் முற்றி விளைந்தமை பற்றிப் பேசுவதால் பாரியின் மனைவி எள் நெய் மணக்கச் சமைத்தாள் என்பது பொருத்தமான பொருள் ஆகிறது. 

அதுமட்டுமன்று. புறம்.120ல் அவரையின் காய்கள் பறிக்கும் பக்குவத்தை அடைந்தன என்கிறார் கபிலர். தொகையிலக்கியம் அவரை என்ற சொல்லால் அவரைக் குடும்பத்தைக் குறிக்கிறது (Family Leguminacea). அக்குடும்பத்தின் துணைக் குடும்பம் Fabaceae. கொண்டைக்கடலை என்றும்; சில வட்டாரங்களில் மூக்குக் கடலை என்றும் அழைக்கும் Cicer Areietinum மேற்சுட்டிய கடலைக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்ததே. தன் பறம்பில் விளைவித்த கடலையைக் கொண்டு பாரியின் மனைவி கடலைச் சோறு ஆக்குகிறாள். அதேபோல தன் பறம்பில் விளைவித்த எள்ளினின்று எடுத்த நெய்யை மணக்க மணக்க ஊற்றிச் சமைக்கிறாள் என்பதும் பொருத்தமே ஆகிறது. 

(தொடரும்)

சக 

kanmani tamil

unread,
Sep 27, 2023, 6:14:08 AMSep 27
to vallamai
விசைப்பு - (பெ) துள்ளி எழல், jumping out with force
விட்ட குதிரை விசைப்பின் அன்ன - குறு 74/1
அவிழ்த்துவிட்ட குதிரை துள்ளி எழுந்தாற்போன்று
வேந்தர் ஐயா ஒட்டியது. 

ஆம் ஐயா...
குதிரை துள்ளும்; நெய் துள்ளாதே. 

கடலை துள்ளுமா? இல்லை ஐயா... சமைக்கும் போது கடுகு மட்டும் தான் துள்ளும். 

நானும் இந்த பாடலடிகள் கடுகைச் சுட்டுகிறதோ என ஐயுற்றுச் சில காலம் தேடினேன். ஆனால் பொருந்த வழி தெரியவில்லை. அப்புறம் தான் நறுநெய் ஆகிய எள் நெய்யில் கடலையின் மணம் சற்றுத் 'தூக்கலாக' இருக்கச் சமைத்தாள் என்றேன்.
உரையாசிரியர் 'கடலை விசைப்ப' என்ற தொடருக்கு உரை எழுதும் போது; 'விசைப்ப' என்ற சொல்லைக் கண்டுகொள்ளவே இல்லை.

சக 

kanmani tamil

unread,
Sep 27, 2023, 11:59:36 PMSep 27
to vallamai
இன்றும் கொண்டைக்கடலை சாதம் செய்யும் வழக்கத்தைப் பொதுமக்களிடையே காண இயல்கிறது. 


பாரியின் மனைவி கொண்டைக்கடலைச் சோறு தான் ஆக்கினாள் என்பதை நிறுவ இன்னும் ஒரு சான்று...

கபிலர் இச்சோற்றைப் பற்றிக் குறிப்பிடும் போது 'நறுநெய்க் கடலை... சோறு' என்கிறார். நான் வாழும் வட்டாரத்தில் (விருதுநகர், சிவகாசி, அருப்புக்கோட்டை, சாத்தூர்) லாலா கடைகளில் நெய்க் கடலை என்ற நொறுக்குத் தீனி (snack) இன்றளவும் பிரசித்தி பெற்றது. 

கொண்டைக்கடலையின் பருப்பை (நாங்கள் கடலைப் பருப்பு என்போம்.) இரவு முழுதும் ஊறவிட்டு; விடிந்ததும் வடிகட்டி; உலர்த்தி; எண்ணெயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் போட்டு வறுத்து எடுத்து; பின்னர் உப்பு காரம் சேர்த்துக் கொறிப்பது தான் நெய்க்கடலை.


2000 ஆண்டுகளாக எண்ணெயில் சேர்க்கும் கொண்டைக்கடலை 'நெய்க்கடலை' என்றே பெயர் பெறுவது நோக்குக. 

(முற்றும்)

சக 


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages