மனு ஸ்மிருதி காட்டும் பெண் உரிமை - 1

9 views
Skip to first unread message

seshadri sridharan

unread,
Nov 22, 2022, 12:47:00 AM11/22/22
to வல்லமை

மனு ஸ்மிருதி காட்டும் பெண் உரிமை - 1
seshadri sridharan

unread,
Nov 24, 2022, 12:35:26 AM11/24/22
to வல்லமை
On Tue, 22 Nov 2022 at 11:17, seshadri sridharan <ssesh...@gmail.com> wrote:

மனு ஸ்மிருதி காட்டும் பெண் உரிமை - 1


 

மனு ஸ்ம்ருதி காட்டும் பெண் உரிமை - 2

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages