தேர் வய நசரர் என்றால் என்ன பொருள்?

18 views
Skip to first unread message

seshadri sridharan

unread,
Sep 25, 2023, 1:35:58 AMSep 25
to வல்லமை
தேர் வய நசரர் என்றால் என்ன பொருள்? 

வய ஆங்கிலத்தில் வழங்குகிறது. நசரர் இந்தி உருதுவில் வழங்குகிற.து 

என் கல்வெட்டு சொல்லும் மெய் வரலாறில்  விளக்கியுள்ளேன். ஆவலுடன் காத்திருக்க வேண்டுகிறேன்.

seshadri sridharan

unread,
Sep 29, 2023, 2:34:35 AMSep 29
to வல்லமை
  1. மதிரை கொண்ட கோப்பர கேசரி ப
  2. ன்மற்கி  யாண்டு பதினாறாவதில் 
  3. படுவூர் கோட்டத்து ஒழுகையூர் னாட்டு 
  4. ஒழுமூர் தேர் வய நசரரும
  5. த்தி கோசத்தாரு மவை வீரக்
  6. கைச் சிறப்பு  இவகாவலாய் இவ
  7. களே ரக்ஷிப்பார்கள். 
ஒழி > ஒழு - ஒய்வு, leisure; வய - வழி, via; நசரர் - கண்காணிப்பாளர், உயர் பொறுப்பு அதிகாரி( நல்/ நய் > நச் - வெண்மை கருத்து வழி ஒளி, காட்சி கருத்துக்கு வேரானது. காண்க > நளி - வெள்ளைச் சாரணை. நய் > நயனம் - ஒளிபடைத்த கண். யகர சகர திரிபில் இந்த நய > நச ஆகி இந்தி, உருது  போன்ற மொழிகளில் நசர் என்று பார்வையை குறிக்கிறது. ஆக நயனம் என்பதும் தமிழ் வேர் உடையது என்பது இக்கல்வெட்டால் அறிய முடிகிறது; அத்தி - நெடுமைக் கருத்தில் யானை, மரம், மலையை குறித்தது; ஹஸ்தி என்ற சமசுகிருத சொல் அத்தி என்று ஆகவில்லை என்பதை கருத்தில் கொள்க. அத்தி தூய தமிழ்ச் சொல்லே. கோசத்தார் - போர்க்களத்தில் யானைக்கு ஊறு நேராமல் கவசமாக இருந்து பேணுவோர்; வீரக்கை - வீரச்செயல் 
image.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages