தேர் வய நசரர் என்றால் என்ன பொருள்?

20 views
Skip to first unread message

seshadri sridharan

unread,
Sep 25, 2023, 1:35:58 AM9/25/23
to வல்லமை
தேர் வய நசரர் என்றால் என்ன பொருள்? 

வய ஆங்கிலத்தில் வழங்குகிறது. நசரர் இந்தி உருதுவில் வழங்குகிற.து 

என் கல்வெட்டு சொல்லும் மெய் வரலாறில்  விளக்கியுள்ளேன். ஆவலுடன் காத்திருக்க வேண்டுகிறேன்.

seshadri sridharan

unread,
Sep 29, 2023, 2:34:35 AM9/29/23
to வல்லமை
  1. மதிரை கொண்ட கோப்பர கேசரி ப
  2. ன்மற்கி  யாண்டு பதினாறாவதில் 
  3. படுவூர் கோட்டத்து ஒழுகையூர் னாட்டு 
  4. ஒழுமூர் தேர் வய நசரரும
  5. த்தி கோசத்தாரு மவை வீரக்
  6. கைச் சிறப்பு  இவகாவலாய் இவ
  7. களே ரக்ஷிப்பார்கள். 
ஒழி > ஒழு - ஒய்வு, leisure; வய - வழி, via; நசரர் - கண்காணிப்பாளர், உயர் பொறுப்பு அதிகாரி( நல்/ நய் > நச் - வெண்மை கருத்து வழி ஒளி, காட்சி கருத்துக்கு வேரானது. காண்க > நளி - வெள்ளைச் சாரணை. நய் > நயனம் - ஒளிபடைத்த கண். யகர சகர திரிபில் இந்த நய > நச ஆகி இந்தி, உருது  போன்ற மொழிகளில் நசர் என்று பார்வையை குறிக்கிறது. ஆக நயனம் என்பதும் தமிழ் வேர் உடையது என்பது இக்கல்வெட்டால் அறிய முடிகிறது; அத்தி - நெடுமைக் கருத்தில் யானை, மரம், மலையை குறித்தது; ஹஸ்தி என்ற சமசுகிருத சொல் அத்தி என்று ஆகவில்லை என்பதை கருத்தில் கொள்க. அத்தி தூய தமிழ்ச் சொல்லே. கோசத்தார் - போர்க்களத்தில் யானைக்கு ஊறு நேராமல் கவசமாக இருந்து பேணுவோர்; வீரக்கை - வீரச்செயல் 
image.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages