வல்லமை

Contact owners and managers
vallamai@googlegroups.com

Description

வல்லமை மின்னிதழின் கருத்தாடல் களம்.

சிந்தனை, செயல், முன்னேற்றம் என்பதே நம் மையக் கரு. ஆக்கப்பூர்வமான அனைத்தையும் வரவேற்கிறோம். நான்கு புறமிருந்தும் நல்லவர்கள் சேரட்டும். எட்டுத் திக்குகளின் எண்ணங்கள் பேசட்டும்.

மின்னிதழ்: www.vallamai.com; மின்னஞ்சல்: vallamaieditor@gmail.com

Language

English

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post but posts from new members will be held for moderation
Anyone on the web
can join group