குரான் முரண்பாடுகள்-5

9 views
Skip to first unread message

உண்மையடியான்

unread,
Nov 14, 2008, 12:41:31 PM11/14/08
to இஸ்லாம் உண்மைகள்
குர்-ஆன் 3:44
3:44 (நபியே!) இவை(யெல்லாம்) மறைவானவற்றில் நின்றுமுள்ள விஷயங்களாகும்;
இவற்றை நாம் உமக்கு வஹீ மூலம் அறிவிக்கின்றோம்; மேலும், மர்யம் யார்
பொருப்பில் இருக்க வேண்டுமென்பதைப் பற்றி (குறி பார்த்தறிய) தங்கள்
எழுது கோல்களை அவர்கள் எறிந்த போது நீர் அவர்களுடன் இருக்கவில்லை;
(இதைப்பற்றி) அவர்கள் விவாதித்த போதும் நீர் அவர்களுடன் இருக்கவில்லை.


ஊரிம் தும்மீம் போட்டுப்பார்த்து முடிவு எடுப்பது யூதர்கள் முறை:
வில் எறிந்து முடிவு எடுப்பது அரேபியர்களின் வழக்கம், யூதர்களின்
அல்ல.யூதர்கள் ஒரு முடிவு எடுக்கவேண்டுமானால், தீர்க்கதரிசிகளிடம்
கேட்பார்கள், அல்லது ஆசாரியர்களிடம் உள்ள ஊரீம் தும்மீம் என்ற கற்கலை
(like Dise) போட்டு பார்ப்பார்கள். இதன் மூலமாக ஒரு காரியத்தை செய்யலாமா,
இல்லையா என்பதை அறிந்துக்கொள்வார்கள். இது தான் கர்த்தர் போதித்த விதம்.
(பார்க்க யாத் 28:30, லேவி 8:8, எண் 27:21, உபா 33:8, 1 சாமு 14:41,
23:9-12, 28:6, எஸ்றா 2:63)

லேவி 8:8 அவனுக்கு மார்ப்பதக்கத்தை அணிந்து, மார்ப்பதக்கத்திலே ஊரீம்
தும்மீம் என்பவைகளையும் வைத்து,
எஸ்றா 2:63 ஊரீம் தும்மீம் என்பவைகளுள்ள ஒரு ஆசாரியன் எழும்புமட்டும்,
இவர்கள் மகா பரிசுத்தமானதிலே புசிக்கத்தகாதென்று திர்ஷாதா அவர்களுக்குச்
சொன்னான்.
More on Urim and Thummim : Images 1 | Images 2 | Wikipedia - Urim and
Thummim

வில் எறிந்து முடிவு எடுப்பது அரேபியர்களின் வழக்கம், யூதர்களின்
வழக்கமல்ல:

வில் எறிந்து முடிவு எடுப்பது அரபியர்களின் முறையாகும். மரியாளின்
வளர்ப்பை யார் பார்க்கவேண்டுமென்று, வில் எறிந்து பார்த்தார்கள் என்றுச்
சொல்வதிலிருந்து, குர்-ஆன் இன்னொரு சரித்திர பிழையை செய்துள்ளது. எனவே
தான் சில புத்திசாலி அறிஞர்கள், குர்-ஆனை மொழிபெயர்க்கும் போது,
"எழுதுகொல் எறிந்து" பார்த்தார்கள் என்று மாற்றி எழுதுகிறார்கள்.

குர்-ஆன் 3:44
3:44 (நபியே!) இவை(யெல்லாம்) மறைவானவற்றில் நின்றுமுள்ள விஷயங்களாகும்;
இவற்றை நாம் உமக்கு வஹீ மூலம் அறிவிக்கின்றோம்; மேலும், மர்யம் யார்
பொருப்பில் இருக்க வேண்டுமென்பதைப் பற்றி (குறி பார்த்தறிய) தங்கள்
எழுது கோல்களை அவர்கள் எறிந்த போது நீர் அவர்களுடன் இருக்கவில்லை;
(இதைப்பற்றி) அவர்கள் விவாதித்த போதும் நீர் அவர்களுடன் இருக்கவில்லை.

யூசுப் அலி சரியாக மொழிபெயர்த்துள்ளார்.
003.044 YUSUFALI: This is part of the tidings of the things unseen,
which We reveal unto thee (O Messenger!) by inspiration: Thou wast not
with them when they cast lots with arrows, as to which of them should
be charged with the care of Mary: Nor wast thou with them when they
disputed (the point).

இஸ்லாமிய சரித்திர நூல்களிலிருந்து ஆதாரம்:

முகமதுவின் தாத்தா முத்தாலிப் ஒரு முறை "ஜம்ஜம்" கிணரை சுத்தம்
செய்துக்கொண்டு இருந்தார், அவர் நிறைய கஷ்டத்தை சந்தித்தார், இதனால் ஒரு
வேண்டுதல் செய்தார். இந்த வேலை நல்லபடியாக முடிந்தால், தன் 10 மகன்களில்
ஒரு மகனை "ஹுபாலுக்கு(காபாவின் ஒரு விக்கிரகம்)" பலியிடுவேன் என்று.
அப்படியே வேலை நல்லபடியாக முடிந்தது. ஆனால் தன் மகன்களை இழக்க
விருப்பமில்லாமல், மகனுக்கு பதிலாக ஒட்டகங்களை தருவதாக சொல்லி, வில்
எறிந்தால் அது முகமதுவின் தந்தையின் பெயரில் விழுந்தது, அவருக்கு பதிலாக
ஒட்டகங்களை கொடுத்தார் என்று இஸ்லாமிய சரித்திரம் சொல்கிறது.

Ishaq:66/Tabari VI:2 ?It is alleged, and Allah only knows the truth,
that Abdul Muttalib encountered opposition when he was digging Zamzam.
He vowed that if given ten sons, to make his labor less arduous and to
protect him, he would sacrifice one of them to Allah at the Ka?aba.?

Ishaq:67 ?They used to conduct their affairs according to the
decisions of the arrows.?

Ishaq:67 ?When Abdul Muttalib had ten sons grown to maturity and he
knew that they would protect him, he told them of his vow, and called
on them to keep faith with Allah in this matter. They expressed their
obedience, and asked what they should do. He replied, ?Let every one
of you take an arrow, write his name on it, and bring it to me.? They
did this, and he went into the presence of Hubal in the interior of
the Ka?aba. Hubal was the greatest of the idols of Quraysh in Mecca.?

Tabari VI:5 ?They returned to Mecca when they had all agreed on the
matter, Abdul Muttalib stood and prayed to Allah inside the Ka?aba
beside Hubal. The arrows fell against Abdallah, so they added ten
camels, making twenty. With Muttalib standing and praying to Allah
they went on this way ten times. Each time the arrows fell against
Abdallah.?

Wikipedia about throwing Arrows and Hubal God of Arabiya:

"The Quraysh had several idols in and around the Kaaba. The greatest
of these was Hubal. It was made, as I was told, of red agate, in the
form of a man with the right hand broken off. It came into the
possession of the Quraysh in this condition, and they therefore made
for it a hand of gold. The first to set it up was Khuzaymah ibn-
Mudrikah ibn-al-Ya's' ibn-Mudar. Consequently it used to be called
'Khuzaymah's Hubal'.

"It stood inside the Kaaba. In front of it were seven divination
arrows. On one of these arrows was written "pure" (sarih), and on
another "consociated alien" (mulsag). Whenever the lineage of a new-
born was doubted, they would offer a sacrifice to it [Hubal] and then
shuffle the arrows and throw them ... It was before [Hubal] that 'Abd-
al-Muttalib shuffled the divination arrows [in order to find out which
of his ten children he should sacrifice in fulfilment of a vow he had
sworn], and the arrows pointed to his son Abdu l-Lah, father of the
Prophet. - Wikepedia

வில் எறிவது பற்றிய இந்நிகழ்ச்சியை இஸ்லாமிய தளங்களிலும் காணலாம்.
பார்க்க : Islamic-Awareness.org

ஆக, முகமது, மக்காவிலுள்ள காபாவின் பழக்கவழக்கங்களை, ஆயிரம் மைல்களுக்கு
அப்பால் உள்ள யூதர்களின் வழக்கமாகச் சொல்லி, மறுமடியும் ஒரு தவறை குர்-
ஆனில் சேர்த்துவிட்டார்.


http://www.geocities.com/isa_koran/tamilpages/Rebuttals/JesusBirth-part2.html


http://justdialislam.blogspot.com/2008/11/5.html
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages