சமர்கண்ட் MSSவுடன் இன்றைய குர்‍ஆன் ஒப்பீடு

0 views
Skip to first unread message

உண்மையடியான்

unread,
Nov 4, 2008, 4:40:55 AM11/4/08
to இஸ்லாமின் உண்மைகள்
இந்த கட்டுரைகளில் உள்ள பட்டங்களை காண கீழே உள்ள மூலத்தொடுப்புகளுக்கு
செல்லுங்கள்



பின் இணைப்பு A - பாகம் 1

பின் இணைப்பு A: சமர்கண்ட் MSS VS 1924 எகிப்திய வெளியீடு

பின் இணைப்பு: A

பக்கம் #50

-முதல் வரியில், மூல குர்‍ஆனின் 2:142ம் வசனத்தை, நம்முடைய தற்போதைய
குர்‍ஆனோடு ஒப்பிடும் போது இரண்டு இடங்களில் வேறுபடுகிறது. [சதுர
குறியீடு, விடுபட்ட பகுதியை காட்டுகிறது.]





பக்கம் #62:

-இரண்டாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் 2:170 வசனத்தில் "வாவ்" என்று
வந்திருக்கிறது, ஆனால், இப்போது நம்மிடமுள்ள குர்‍ஆன்களின் பதிப்புகளில்
"லாம்" என்பதை சேர்த்துள்ளன்ர்.

-எட்டாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் 2:171ம் வசனத்தில் ஒரு வார்த்தை,
இப்போதுள்ள குர்‍ஆன்களில் இருப்பதோடு வித்தியாசமாக உள்ளது.

-ஒன்பதாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் மெய் எழுத்தாகிய "நூன்" என்பது
இல்லாமல் இருக்கிறது, ஆனால், தற்கால குர்‍ஆன்களில் இந்த வார்த்தை வசனம்
2:172ல் சொறுகப்பட்டுள்ளது.









பக்கம் #64:

-பன்னிரண்டாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் 2:177ம் வசனத்தில் "லாம்" என்ற
மெய் எழுத்தை நாம் காணலாம், ஆனால், தற்கால குர்‍ஆனில் அவ்வார்த்தை
நீக்கப்பட்டுள்ளது.







i




--------------------------------------------------------------------------------


பின் இணைப்பு A: சமர்கண்ட் MSS VS 1924 எகிப்திய வெளியீடு

பக்கம் #74:


-பத்தாவது வரியில் மூல குர்‍ஆனில் 2:259ம் வசனத்தில் "வாவ்" என்ற எழுத்து
இருக்கவில்லை, ஆனால், தற்கால குர்‍ஆன்களில் அதனை காணலாம்.





பக்கம் #76:

-இரண்டாம் மூன்றாம் வரியில், மூல குர்‍ஆனில் 2:259ம் வசனத்தில் "ஹ" என்ற
மெய் எழுத்து இல்லை, ஆனால், தற்போது நம்மிடம் உள்ள குர்‍ஆனில்
அவ்வெழுத்து உள்ளது.






பக்கம் #88:

-ஆறாம் வரியில், மூல குர்‍ஆனில் 2:282ம் வசனத்தில் "ட-அலிப் (ta-alif)"
என்ற எழுத்துக்கள் இல்லை, ஆனால், நம்மிடமுள்ள தற்போதைய குர்‍ஆனில்
இவ்வார்த்தைகள் உள்ளது.





பக்கம் #120:

-எட்டாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் வசனங்கள் 3:113 மற்றும் 114 இவை
இரண்டும் சந்திக்கும் இடத்தில் "வாவ்" என்ற எழுத்து உள்ளது. ஆனால்,
தற்கால அரபிக் குர்‍ஆனில் அதனை விட்டு விட்டார்கள்.





ii




--------------------------------------------------------------------------------


பின் இணைப்பு A: சமர்கண்ட் MSS VS 1924 எகிப்திய வெளியீடு

பக்கம் #89:


-பத்தாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் 2:283ம் வசனத்தில் "வாவ்" என்ற
எழுத்து இல்லை, ஆனால் தற்கால குர்‍ஆன்களில் அவ்வெழுத்து இருக்கிறது.
மட்டுமல்ல, மூல குர்‍ஆனில் "காம்பு" போன்ற ஒரு குறியீடும் அதிகமாக
உள்ளது.





பக்கம் #134:

-இரண்டாவது வரியில் மூல குர்‍ஆனில் 3:146ம் வசனத்தில் "மீம்" என்ற
எழுத்து இல்லை, ஆனால், தற்கால குர்‍ஆன்களில் இவ்வெழுத்து
சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

-எட்டாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் "அலிஃப்" என்ற எழுத்து இல்லை, ஆனால்,
தற்கால குர்‍ஆனில் வசனம் 3:147ல் உள்ளது.









பக்கம் #232:

-ஒன்பதாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் 5:95ம் வசனத்தில், தற்கால குர்‍ஆனோடு
ஒப்பிடும் போது, அதிகபடியான "அலிஃப்" என்ற எழுத்து உள்ளது.





iii




--------------------------------------------------------------------------------


பின் இணைப்பு A: சமர்கண்ட் MSS VS 1924 எகிப்திய வெளியீடு


பக்கம் #182:


-ஆறாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் 4:36ம் வசனத்தில் நாம் "அலிஃப்"
இருப்பதை காணலாம், ஆனால், தற்கால குர்‍ஆனில் அது "யா" என்று உள்ளது.

-பதினோராவது-பன்னிரண்டாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் அதே வசனத்தில் "மீம்-
நூன்" இல்லாமல் இருக்கிறது, ஆனால், தற்கால குர்‍ஆனில் இவ்வெழுத்துக்கள்
இருக்கின்றன.









பக்கம் # 238:

-ஐந்தாவது வரியில், மூல குர்‍ஆனில் 5:99ம் வசனத்தில் "அலிஃப்" உள்ளது,
ஆனால், இப்போதுள்ள குர்‍ஆனில் "யா" என்று உள்ளது.





பக்கம் #244:

-தற்கால குர்‍ஆன் 5:109ம் வசனத்தில் "சீன்-லாம்" என்ற எழுத்துக்கள்
உள்ளன, ஆனால், மூல குர்‍ஆனில் ஒன்பதாவது வரியில் இவ்வெழுத்துக்கள் இல்லை.






iv




--------------------------------------------------------------------------------


பின் இணைப்பு A: சமர்கண்ட் MSS VS 1924 எகிப்திய வெளியீடு

பக்கம் #245:


-எட்டாவது வரியில் "அலிஃப்" என்ற எழுத்து மூல குர்‍ஆனில் 5:110ம்
வசனத்தில் வருகிறது, ஆனால், இப்போதுள்ள அரபிக் குர்‍ஆனில் இவ்வெழுத்து
இல்லை.

-வரிகள் பத்து-பதினொன்றில், மூல குர்‍ஆனில் "லாம்-அலிஃப்" என்ற
எழுத்துக்கள் காணப்படுவதில்லை, ஆனால் தற்கால குர்‍ஆனில் அதே வசனத்தில்
இவைகள் உள்ளன.





பக்கம் #257:

-முதலாவது வரியில், "மீம்" என்ற எழுத்துக்கு முன்னால், "லாம்" என்ற
எழுத்து மூல குர்‍ஆனில் 6:11ம் வசனத்தில் வருகிறது. ஆனால், தற்கால
குர்‍ஆனில் "த" என்ற எழுத்து வருகிறது.





பக்கம் #262:

-தற்கால அரபிக் குர்‍ஆனில் 6:25ம் வசனத்தில், "நிஹின் (நூன்-ஹ-மீம்)"
என்ற வார்த்தை வருகிறது, ஆனால், இந்த வார்த்தை அல்லது மூன்று
எழுத்துக்கள் மூல குர்‍ஆனில் 9-10 வரிகளில் காணப்படுவதில்லை.





பக்கம் #263:

-ஆறாவது வரியில் மூல குர்‍ஆனில் 6:26ம் வசனத்தில் "அலிஃப்" என்ற குறியீடு
அல்லது எழுத்து வருகிறது, ஆனால், தற்கால அரபிக் குர்‍ஆனில் அந்த எழுத்து
நீக்கப்பட்டு அதற்கு பதிலாக, "ஹம்ஜா" என்ற எழுத்தை சேர்த்துள்ளனர்.





v




--------------------------------------------------------------------------------


பின் இணைப்பு A: சமர்கண்ட் MSS VS 1924 எகிப்திய வெளியீடு


பக்கம் # 268:


-எட்டாவது வரியில் மூல குர்‍ஆனில் "லாம்" என்ற எழுத்து குர்‍ஆன் 6:36ம்
வசனத்தில் இருக்கின்றது, ஆனால், தற்கால அரபிக் குர்‍ஆனில் "யா" என்ற
எழுத்துக்கு ஒரு தண்டு போல ஒரு குறியீடு உள்ளது, ஆனால் "லாம்" இல்லை.





பக்கம் #269:

-பத்தாவது வரியில் மூல குர்‍ஆன் 6:39ம் வசனத்தில், 4வது தண்டு போல ஒரு
குறியீடு உள்லது, ஆனால், தற்போதுள்ள அரபிக் குர்‍ஆனில் அது இல்லை.





பக்கம் #276:

-ஆறாவது வரியில், மூல குர்‍ஆன் 6:54 ம் வசனத்தில், 4வது தண்டு போல ஒரு
குறியீடு உள்ளது, ஆனால், தற்போதுள்ள அரபிக் குர்‍ஆனில் அது இல்லை.





பக்கம் # 289:

-ஆறாவது வரியில் மூல குர்‍ஆனில் 6:80ம் வசனத்தில் "ஹ" என்ற எழுத்து
உள்ளது, ஆனால் தற்கால அரபிக் குர்‍ஆனில் "காஃப்" என்ற எழுத்து உள்ளது.







ஆங்கில மூலம் பாகம் 1: http://www.answering-islam.org/PQ/A1.htm#AppendA


http://www.answering-islam.org/tamil/quran/pq/appendix_a1.html
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages