இஸ்லாம் உண்மைகள்

unmaiadiyaan@googlegroups.com

Description

இஸ்லாமின் உண்மை முகம் அறிந்து கொள்ள உதவும் குழுமம்.இஸ்லாம்,குரான்,முகமது வாழ்க்கை ஆகியவற்றை பற்றி இங்கு விவாதிக்கப்படும்.

Language

English (United States)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Anyone on the web
can post and will be held for moderation
Invited users
can join group