నమస్కారం. సిం హాసనేశ్వరీ అన్న పదాన్ని మధ్యలో ఖాళీ లేకుండా టైప్ చేయడం ఎలా?

11 views
Skip to first unread message

Madanagopal Polisetty

unread,
Jul 9, 2020, 3:57:53 AM7/9/20
to తెలుగుబ్లాగు
సిం హాసనేశ్వరీ అన్న పదాన్ని మధ్యలో ఖాళీ లేకుండా టైప్ చేయడం ఎలా?

VPRKPrasad Uppaluri

unread,
Jul 9, 2020, 8:40:10 AM7/9/20
to telug...@googlegroups.com
Sir,

ఈ విధంగా ప్రయత్నించండి (sim^haasanESvari) సింహాసనేశ్వరి  - ప్రసాద్ ఉప్పలూరి

Virus-free. www.avast.com

On Thu, Jul 9, 2020 at 1:27 PM Madanagopal Polisetty <madana...@gmail.com> wrote:
సిం హాసనేశ్వరీ అన్న పదాన్ని మధ్యలో ఖాళీ లేకుండా టైప్ చేయడం ఎలా?

--
--
______________________________________________
 
* ప్రతిస్పందనలని పంపేటప్పుడు ఈ కింది భాగాన్ని తొలగించగలరు *
______________________________________________
 
మీరు "తెలుగుబ్లాగు" గుంపులో సభ్యులు కనుక మీకీ సందేశం వచ్చింది.
ఈ గుంపుకు జాబు పంపేందుకు, telug...@googlegroups.com కు మెయిలు పంపండి.
ఈ గుంపు నుండి తప్పుకునేందుకు, telugublog-...@googlegroups.com కు మెయిలు పంపండి.
మరిన్ని చర్చాహారాలు మరియు ఎంపికల కొరకు, http://groups.google.com/group/telugublog వద్ద ఈ గుంపును చూడండి.
______________________________________________
 
బ్లాగుల సంకలినులు: koodali.org | jalleda.com | haaram.com | maalika.org | telugubloggers.com
బ్లాగు పాఠాలు: telugublogtutorial.blogspot.com | nerpu.com

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "తెలుగుబ్లాగు" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to telugublog+...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/telugublog/c87b4e50-a441-41e4-ad89-0463d5bb89c2o%40googlegroups.com.

Anitha Mamidi

unread,
Jul 9, 2020, 9:45:30 AM7/9/20
to telug...@googlegroups.com
siMhaasanESvarii అని టైప్ చెయ్యండి

On Thu, 9 Jul 2020 at 13:27, Madanagopal Polisetty <madana...@gmail.com> wrote:
సిం హాసనేశ్వరీ అన్న పదాన్ని మధ్యలో ఖాళీ లేకుండా టైప్ చేయడం ఎలా?

--
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages