లేఖినిలో క్రింది అక్షరం రాయడం ఎలా?

43 views
Skip to first unread message

Sreekanth TV

unread,
Aug 23, 2020, 5:55:59 AM8/23/20
to తెలుగుబ్లాగు
తెలుగు.JPG

బాలకృష్ణ పోట్రు

unread,
Aug 24, 2020, 8:15:02 AM8/24/20
to telug...@googlegroups.com
tsh&kaa

త్ష్కా

ఇలా మాత్రమే వస్తుంది అండి.

On Sun, Aug 23, 2020 at 3:26 PM Sreekanth TV <tvsre...@gmail.com> wrote:

--
--
______________________________________________
 
* ప్రతిస్పందనలని పంపేటప్పుడు ఈ కింది భాగాన్ని తొలగించగలరు *
______________________________________________
 
మీరు "తెలుగుబ్లాగు" గుంపులో సభ్యులు కనుక మీకీ సందేశం వచ్చింది.
ఈ గుంపుకు జాబు పంపేందుకు, telug...@googlegroups.com కు మెయిలు పంపండి.
ఈ గుంపు నుండి తప్పుకునేందుకు, telugublog-...@googlegroups.com కు మెయిలు పంపండి.
మరిన్ని చర్చాహారాలు మరియు ఎంపికల కొరకు, http://groups.google.com/group/telugublog వద్ద ఈ గుంపును చూడండి.
______________________________________________
 
బ్లాగుల సంకలినులు: koodali.org | jalleda.com | haaram.com | maalika.org | telugubloggers.com
బ్లాగు పాఠాలు: telugublogtutorial.blogspot.com | nerpu.com

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "తెలుగుబ్లాగు" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to telugublog+...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/telugublog/f7d184d5-9e9b-495d-8342-dd92d0a2b2ebn%40googlegroups.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages