లేఖిని, పద్మకి సరళ రూపం

186 views
Skip to first unread message

Veeven

unread,
Mar 14, 2006, 9:33:57 PM3/14/06
to telug...@googlegroups.com
పద్మ (online telugu text transformer) వాడేవారికి ఒక శుభవార్త! లేఖిని
లాంచ్ అయ్యింది. లేఖిని, పద్మకి సరళ రూపం. పద్మ యొక్క ప్రయోజనం, దాని
ఇబ్బందులు లేకుండానే!

లేఖిని లాంచ్ గురించి నా బ్లాగ్ లో చదవండి.
http://veeven.wordpress.com/2006/03/15/lekhini-lanuches/
లేఖిని హోమ్ పేజి: http://veeven.org/lekhini/

మీ అబిప్రాయాలకు, సూచనలకు స్వాగతం.

--
Browse happy! Use Firefox!! GetFirefox.com

Sudhakar Sadasivuni

unread,
Mar 15, 2006, 3:16:02 AM3/15/06
to telug...@googlegroups.com
This is excellent, now i can switch to lekhini from baraha :-)
 

 
On 3/15/06, Veeven <vee...@gmail.com> wrote:
పద్మ (online telugu text transformer) వాడేవారికి ఒక శుభవార్త! లేఖిని
లాంచ్ అయ్యింది. లేఖిని, పద్మకి సరళ రూపం. పద్మ యొక్క ప్రయోజనం, దాని
ఇబ్బందులు లేకుండానే!

లేఖిని లాంచ్ గురించి నా బ్లాగ్ లో చదవండి.
http://veeven.wordpress.com/2006/03/15/lekhini-lanuches/
లేఖిని హోమ్ పేజి:
--
Thanks
Sudhakar
[http://sudhakar.wordpress.com]

vee tel

unread,
Mar 15, 2006, 3:43:27 AM3/15/06
to telug...@googlegroups.com
A very good tool Veeven.
చాలా బాగౠంది !
- à°•à°¿à°°à°£à±

Sudhakar Sadasivuni <sudh...@gmail.com> wrote:
This is excellent, now i can switch to lekhini from baraha :-)
 

 
On 3/15/06, Veeven <vee...@gmail.com> wrote:
పదౠమ (online telugu text transformer) వాడేవారికి ఒక శౠభవారౠత! లేఖిని
లాంచౠఅయౠయింది. లేఖిని, పదౠమకి సరళ
 
                                         

Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com

Srinivasa

unread,
Mar 15, 2006, 3:28:54 PM3/15/06
to telugublog
చాలా బాగుందండీ.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages