अब अंग्रेजी को देवनागरी में लिखिए-पढ़िए

124 views
Skip to first unread message

Anunad Singh

unread,
Mar 22, 2010, 10:11:42 AM3/22/10
to Scientific and Technical Hindi (वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिन्दी)
जी हाँ , अंग्रेजी में लिखे पाठ को अब रोमन के बजाय देवनागरी मे पढ़ा जा
सकता है। स्पेलिंग और उच्चारण की समस्या समाप्त !

नेट पर एक नि:शुल्क डाउनलोड योग्य प्रोग्राम है जिससे पहले अंग्रेजी
को अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला (IPA) में बदला जा सकता है।
इसके बाद आईपीए को देवनागरी में बदलने वाला एक प्रोग्राम मैने बनाया है
जिससे आप इसे देवनागरी में बदल सकते हैं। यह प्रोग्राम निम्नलिखित नाम
से इस समूह पर चढ़ा दिया गया है-

IPA+to+Devanagari+Converter+for+writing+English+in+Devanagari-06.html


अंग्रेजी को आईपीए में बदलने वाले प्रोग्राम का नाम है -

PhoTransEdit - English Transcription Editor

इसे यहाँ पाया जा सकता है -

http://personales.ya.com/aingeru/


मेरे द्वारा विकसित प्रोग्राम में छोटी-मोटी कमियाँ हैं जिन्हें समय
मिलने पर दूर कर दूँगा। इन दो प्रोग्रामों की सहायता से प्राप्त
देवनागरी में लिखी हुई अंग्रेजी का आनन्द लीजिये-

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
, दि अज़् हाउज़् अव् रेप्रिज़ेन्टटिव्ज़् हज़् नैरोलि वोटिड् टु पास् अ
लैन्ड्माक् हेल्थ्केर् रिफ़ाम् बिल् अट् द हाट् अव् प्रेज़िडन्ट्
<बाराच्क्> oबामज़् अजेन्ड । द बिल् वज़् पास्ट् बाइ टू हन्ड्रड् अन्ड्
नाइन्टीन् वोट्स् टु टू हन्ड्रड् अन्ड् ट्वेल्व् , विद् नो रिपब्लिकन्
बैकिङ् , आफ़्ट आउअज़् अव् फ़िअस् आग्युमन्ट् अन्ड् डिबेट् । इट्
इक्स्टेन्ड्ज़् कवरिज् टु थाटि टू मिलिअन् मार् अमेरिकन्ज़् , अन्ड्
माक्स् द बिगिस्ट् चेन्ज् टु दि अज़् हेल्थ्केर् सिस्टम् इन् डेकेड्ज़् ।
वि प्रूव्ड् दट् वि अ स्टिल् अ पीप्ल्̩ केपब्ल्̩ अव् डूइङ् बिग्
थिङ्ज़् , मिस्ट oबाम सेड् इन् रिमाक्स् आफ़्ट द वोट् । दिस्
लेजिस्लेश्न्̩ व्ल् नॉट् फ़िक्स् एव्रिथिङ् दट् एल्ज़् आउअ हेल्थ्केर्
सिस्टम् , बट् इट् मूव्ज़् अज़् डिसाइसिव्लि इन् द राइट् डिरेक्ष्न्̩ ,
हि सेड् । मिस्ट oबाम ज़् इक्स्पेक्टिड् टु साइन् द लेजिस्लेश्न्̩ इन्ट
ला शाट्लि । बट् अ न्यू चैलन्ज् इज़् इक्स्पेक्टिड् इन् द सेनिट् , वेअ
डेमक्रैट्स् होप् अमेन्ड्मन्ट्स् टु द बिल् व्ल् बि इनैक्टिड् बाइ अ
सिम्प्ल्̩ मजॉरिटि , रिपब्लिकन्ज़् से द मूव् ज़्
अन्कॉन्स्टिट्यूश्न्̩अल् अन्ड् प्लैन् टु स्टॉप् इट् । हिस्टॉरिक् वोट् ,
दिस् इज़् द मोस्ट् सिग्निफ़िकन्ट् विक्टरि फ़ द प्रेज़िडन्ट् सिन्स् हि
ट्उक् ऑफ़िस् फ़ाटीन् मन्थ्स् अगो , सेज़् बीबीसी नाथ् अमेरिक एडिट माक्
<मार्डेल्ल्> । वि व्ल् बि ज्oइनिङ् दोज़् हू इस्टैब्लिश्ट् सोश्ल्̩
सिक्य्उअरिटि , मेडिकेअर् अन्ड् नाउ , टनाइट् , हेल्थ्केर् फ़र् आल्
अमेरिकन्ज़् , हाउज़् स्पीक नैन्सि पेल्oसि , फ़्उल् टेक्स्ट् , oबाम
हेल्ज़् रिज़ल्ट् , हाइ स्टेक्स् गैम्ब्ल्̩ फ़ॉलोज़् , य व्यूज़् ऑन्
हेल्थ्केर् वोट् , हि हज़् बीन् टफ़् अन्ड् टिनेशस् <-> सम् माइट् से
स्टबन् <-> इन् प्उशिङ् दिस् लेजिस्लेश्न्̩ आफ़्ट सो मच् ऑपज़िश्न्̩
अन्ड् सो मेनि सेट्बैक्स् , आउअ कॉरिस्पॉन्डन्ट् सेज़् । वेन् द वोट्
काउन्ट् हिट् द मैजिक् नम्बर् अव् टू हन्ड्रड् अन्ड् सिक्स्टीन् <-> द
मिनिमम् नीडिड् टु पास् द बिल् <-> डेमक्रैट्स् हग्ड् अन्ड् चिअड् इन्
सेलिब्रेश्न्̩ अन्ड् चान्टिड् , येस् वि कैन् । अन्ड द लेजिस्लेश्न्̩ ,
हेल्थ् इन्श्उअरन्स् व्ल् बि इक्स्टेन्डिड् टु निअलि आल् अमेरिकन्ज़् ,
न्यू टैक्सिज़् इम्पोज़्ड् ऑन् द वेल्थि , अन्ड् रिस्ट्रिक्टिव्
इन्श्उअरन्स् प्रैक्टिसिज़् सच् अज़् रिफ़्यूज़िङ् टु कव पीप्ल्̩ विद्
प्री इग्ज़िस्टिङ् मेडिक्ल्̩ कन्डिश्न्̩ज़् व्ल् बि आउट्लाड् । हाउeव ,
आउअ कॉरिस्पॉन्डन्ट् सेज़् इट् हज़् बिकम् अ रैलिइङ् प्oइन्ट् फ़
रिपब्लिकन्ज़् , हू अ कन्विन्स्ट् दि अमेरिकन् पीप्ल्̩ ड नॉट् वॉन्ट् द
चेन्जिज़् अन्ड् दट् इट् व्ल् बि अ वोट् विन फ़ दम् कम् द मिड्टर्म्
इलेक्ष्न्̩ज़् इन् नोवेम्ब । दे से द मेजज़् अर् अनफ़ाडबल् अन्ड्
रीप्रिज़ेन्ट् अ गवन्मन्ट् टेकोवर् अव् द हेल्थ् इन्डस्ट्रि । अनैलसिस् ,
माक् <मार्डेल्ल्> , माक् <मार्डेल्ल्> , बीबीसी न्यूज़् , वॉशिङ्टन् ,
वाइल् मेनि अमेरिकन्ज़् सीम् टु जेन्य्उइन्लि यान् फ़ द क्रॉस् पाटि
अकाड् दे काल् बाइपाटज़न्शिप् , अन्ड् पॉलिटिश्न्̩ज़् अट् लीस्ट् प्ले
इट् पाइअस् लिप् साविस् , दिस् लेङ्थि डिबेट् हज़् रिवील्ड् अ गेपिङ्
आइडिअलॉजिक्ल्̩ कैज़म् । प्रेज़िडन्ट् oबाम आइडेन्टिफ़ाइड् ोवहालिङ् द
हेल्थ् केअ सिस्टम् अज़् इज़् प्राइऑरिटि अन्ड् हिज़् गॉट् वॉट् हि
वॉन्टिड् , अ विक्टरि दट् इलूडिड् टेडि र्oज़वेल्ट् , रिचड् निख़्oन्
अन्ड् बिल् क्लिन्टन् , बट् वेन् हि थ्रू डाउन् द गान्ट्लिट् द
कन्सावटिव्ज़् ईगलि पिक्ट् इट् अप् , हेल्थ्केर् डिड्न्ट् क्रीएट् द टी
पाटि मूव्मन्ट् बट् इट् गेव् इट् अ फ़ोकस् अन्ड् अ काज़् । दर् अ
डेन्जज़् ट इज़् लेफ़्ट् अज़् वेल् अज़् इज़् राइट् , हिज़् हाम्ड् इज़्
रेप्य्उटेश्न्̩ विद् इज़् ोन् पाउअ बेस् , फ़ मेनि लिबरल्ज़् फ़ील् द हव्
बीन् सो मेनि कॉम्प्रमाइज़िज़् द बिल् ज़् हाड्लि वाथ् इट् । रीड् माक्स्
थाट्स् इन् फ़्उल् , वि हव् फ़ेल्ड् टु लिस्न्̩ ट अमेरिक , सेड्
रिपब्लिकन् पाटि लीड जॉन् बोन । स्पीकिङ् मोमन्ट्स् बिफ़ा द वोट् ,
हाउज़् स्पीक नैन्सि पेल्oसि सेड् द हेल्थ् केअ रिफ़ाम् ऑनड् द नेशन्ज़्
ट्रडिश्न्̩ज़् । वि व्ल् बि ज्oइनिङ् दोज़् हू इस्टैब्लिश्ट् सोश्ल्̩
सिक्य्उअरिटि , मेडिकेअर् अन्ड् नाउ , टनाइट् , हेल्थ्केर् फ़र् आल्
अमेरिकन्ज़् , शि सेड् , रिफ़ारिङ् टु द गवर्मन्ट्स् पेन्श्न्̩
प्रोग्रैम् अन्ड् हेल्थ् इन्श्उअरन्स् फ़ दि एल्डलि इस्टैब्लिश्ट् निअलि
फ़िफ़्टि याज़् अगो । आल्दो डेमक्रैट्स् प्उश्ट् द मेज थ्रू विद् थ्री
वोट्स् टु स्पेअ , थाटि फ़ा मेम्बज़् ज्oइन्ड् रिपब्लिकन्ज़् इन् वोटिङ्
अगेन्स्ट् द बिल् , वरिड् अबाउट् पेइङ् अ पलिटिक्ल्̩ प्राइस् इन् नोवेम्ब
। इन् अ लास्ट् माइन्यूट् मूव् डिज़ाइन्ड् टु विन् द सपाट् अव् अ ब्लॉक्
अव् ऐन्टिअबाश्न्̩ लामेकज़् , मिस्ट oबाम ɜːलिअर् ऑन् सन्डि अनाउन्स्ट्
प्लैन्ज़् ट इशू अन् इग्ज़ेक्य्उटिव् आडर् अशारिङ् दट् हेल्थ्केर्
रिफ़ाम् व्ल् नॉट् चेन्ज् द रिस्ट्रिक्ष्न्̩ज़् बारिङ् फ़ेडरल् मनि फ़र्
अबाश्न्̩ । आउअ कॉरिस्पॉन्डन्ट् सेज़् सन्डेज़् वोट् स् अ पिवटल्
मोमन्ट् , बट् इट् स् नॉट् क्लिअ विच् वे द बैलन्स् व्ल् स्विङ् इन् द
मिड्टर्म् इलेक्ष्न्̩ज़् । द फ़ास्ट् अपिनिअन् पोल्ज़् व्ल् मेक्
फ़ैसिनेटिङ् रीडिङ् , हि ऐड्ज़् । नेक्स्ट् स्टेप्स् , द बिल्ज़्
फ़ाइन्ल्̩ अप्रूव्ल्̩ रीप्रिज़ेन्टिड् अ स्टनिङ् टानराउन्ड् फ़्रम्
जैन्य्उरि , वेन् इट् वज़् कन्सिडड् डेड् आफ़्ट डेमक्रैट्स् लॉस्ट् देअ
<60-सेaट्y> मजॉरिटि इन् द सेनिट् , विच् इज़् रिक्वाइअड् टु डिफ़ीट् अ
फ़िलिबस्ट । ट अव्ɔइड् अ सेकन्ड् सेनिट् वोट् , द हाउज़् आल्सो अप्रूव्ड्
ऑन् सन्डि ईव्न्̩इङ् अ पैकिज् अव् रेकन्सिलिएश्न्̩ फ़िक्सिज़् <->
अग्रीड् बिफ़ाहैन्ड् बिट्वीन् हाउज़् अन्ड् सेनिट् डेमक्रैट्स् अन्ड् द
वाइट् हाउज़् <-> अमेन्डिङ् द बिल् दट् सेनटज़् अडॉप्टिड् इन् डिसेम्ब ,

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Message has been deleted

Anunad Singh

unread,
Mar 23, 2010, 12:24:36 AM3/23/10
to technic...@googlegroups.com
विशाल जी,

कृपया बतायें कि आपको किस प्रोग्राम को स्थापित करने में समस्या हो रही है?V S Rawat

unread,
Mar 23, 2010, 2:29:47 AM3/23/10
to technic...@googlegroups.com
Sending a 3+ MB bmp file to show a 50-60 word text message is really
abusing the free resources world has allowed you access to, and a
burden on so many members who have joined this list.

You could have typed the text message in your mail and sent here.

You could have sent the big pic only to the developer because others
will not be able to help in this.

You could have trimmed the gmail window, and just left (cropped) the
error message.

You could have converted that to jpg pic which is a small size format
and it could have been adjusted in 10-20 KB.

I feel my time and resources got wasted. Please take care.

Thanks.
--
Rawat


On 3/22/2010 9:36 PM India Time, _Vishal Goyal(विशाल गोयल)_ wrote:

> Please find the problem faced as attached snapshot while
> installation.Please guide.
>

narayan prasad

unread,
Mar 24, 2010, 7:33:38 AM3/24/10
to technic...@googlegroups.com
<<Sending a 3+ MB bmp file to show a 50-60 word text message is really abusing the free resources world has allowed you access to, and a burden on so many members who have joined this list.>>
 
That message with 3+MB attachment posted by Mr Vishal has been removed from the website.
 
---Narayan Prasad
 
२३ मार्च २०१० ११:५९ AM को, V S Rawat <vsr...@gmail.com> ने लिखा:
> --
> आपको यह संदेश इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि आपने Google समूह "Scientific and Technical Hindi (वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिन्दी)" समूह की सदस्यता ली है.
> इस समूह में पोस्ट करने के लिए, technic...@googlegroups.com को ईमेल भेजें.
> इस समूह से सदस्यता समाप्त करने के लिए, technical-hin...@googlegroups.com को ईमेल करें.
> और विकल्पों के लिए, http://groups.google.com/group/technical-hindi?hl=hi पर इस समूह पर जाएं.
>
 
 

Vishal Goyal(विशाल गोयल)

unread,
Mar 24, 2010, 9:22:52 AM3/24/10
to technic...@googlegroups.com
I feel sorry for that. I will take care in future.

2010/3/24 narayan prasad <hin...@gmail.com>--
[One Day National Seminar on DIP: 30th march 2010: RAFIP 2010: http://punjabiuniversity.ac.in/pages/rafip.pdf]
[Must Try Online Hindi to Punjabi Translation Software: http://h2p.learnpunjabi.org ]

Regards,
Vishal Goyal,
MCA, M.Tech., M.C.S.D.
Assistant Professor,
Department of Computer Science,
Punjabi University Patiala-147002
Placement Coordinator (All Science Streams),
Convenor Department Alumni Association,
Webpresence: http://www.punjabiuniversity.ac.in/pages/teaching/biodata/dcse/vishalgoyel.htm
(M)(0)9417671421
(R)0175-2280054,(O) 0175-3046313
(Fax) 0175-3046312

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages