19 நவம்பர் - தமிழாக்க நிலவரம்

45 views
Skip to first unread message

ravid...@googlemail.com

unread,
Nov 19, 2009, 4:16:21 PM11/19/09
to tamil_wordpre...@googlegroups.com
வணக்கம், 

மதியம் நான் கண்ட போது 4900 சரங்களைத் தாண்டித் தமிழாக்கி 12ஆம் இடத்தில் இருந்தோம். அதற்குப் பிறகு WordPressன் புதிய மொழிமாற்ற மென்பொருளான GlotPress வந்திருப்பதால் நிலவரத்தைக் கணிக்க இயலவில்லை. 

எனினும், இந்த புதிய மென்பொருள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. இதைப் பயன்படுத்துவதில் யாருக்கேனும் ஐயம் இருக்குமெனில் தயக்கமின்றி கேளுங்கள். 


என்ற முகவரியில் இருந்து முக்கியமான சரங்களை முன்னுரிமை கொடுத்துத் தமிழாக்கலாம். இன்னும் பல வகையிலும் சரங்களை வரிசைப்படுத்தித் தமிழாக்க இயல்வது, filter கொண்டு பிழைகளைக் கண்டு கொள்ள இயல்வது அருமை. 

ரவி

Sudhersan Vickram

unread,
Nov 28, 2012, 10:42:53 PM11/28/12
to tamil_wordpre...@googlegroups.com
Wordpress.org - software used for blogging. You can use it and install in your own website like www.ganeshkumar.com

Wordpress.com - website which provide free blog hosting. You will get sub domain address like gansh.wordpress.com

If you still don't get it, let me know. I will try to explain it in Tamil.

2012/11/29 GANESH KUMAR <ganesh...@gmail.com>
நண்பரே!...
wordpress.org க்கும்.
wordpress.com க்கும்.
என்ன வேறுபாடுகள்!

நன்றிகள்

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "wordpress தமிழாக்கம்" group.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/tamil_wordpress_translation/-/f8TFK1IZlMUJ.
To post to this group, send email to tamil_wordpre...@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to tamil_wordpress_tra...@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/tamil_wordpress_translation?hl=ta.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages