எரிதம் தடுப்பு

5 views
Skip to first unread message

Mayu Mayooresan

unread,
Oct 1, 2009, 11:18:45 PM10/1/09
to tamil_wordpre...@googlegroups.com
எமது குழுவில் தொடர்ந்தும் எரிதங்களை அனுப்பும் நபர்களை கட்டப்படுத்த புதிய அங்கத்தவர்களின் முதலாவது செய்தி மட்டறுக்கப்படும். எரிதம் தவிர்ந்த அனைத்தும் வெளியிடப்படும்.

நன்றி

Regards,
J.Mayooresan
| http://mayuonline.com |

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages