தமிழ் உச்சரிப்பு அகராதி

34 views
Skip to first unread message

Avarangal

unread,
Dec 31, 2010, 4:53:57 PM12/31/10
to விக்சனரி

அகம் அ́க̖́ம்̥ (அக̖ә́ம்̥) aham (uhaum, a=u/umbrella)
அண்ணா அʺண்ணா aNNaa (uNNar a=u./, aa=ar)
அம்மா அ́ம்மா́ ammaa (ummar a=u, aa=ar)
அன்பு அ̂ன்பு anpu (a=a/apple, u=u/put)
அனல் அ̂ன̂ல் (அ̂னә́ல்) anal
அன்னை அ̂ன்னை annai
"ா
ஆ" "ா́
ஆ́" "aa (aa=ar/argon)
AA"
"ாʺ
ஆʺ"
"ா̂
ஆ̂" aa (aa=aa/ant)
"ா
ஆ"
"ா
ஆ"

ஆசை ஆ́சை aasai (arsai)
ஆவி ஆ́வி aavi (arvi i=I/his)
ஆரை ஆ̂ரை aarai (aa=aa/ant)
ஆறு ஆ́று aaRu (arRu)
ஆற்றல் ஆ̂ற்றல் aaTTal (aa=a/ant, a=u/but)

சின்னத்துரை

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages