Request of Hearing...

156 views
Skip to first unread message

Sulilec @Gmail.com

unread,
Oct 12, 2021, 2:47:14 AM10/12/21
to
Who like this story? The introduction of a black swan? Maybe God should read the following story instead IF it is acceptable. For human, it is NEVER acceptable!!
-----------------------------------------------------

ມື້ໜຶ່ງ, ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ໜອງນໍ້າ ເຮັດໃຫ້ເລົ່າປີກທັງຫຼາຍ ຮວມທັງເປັດສີຂາວໄວໜຸ່ມ ທັງ 4 ສີ່ໂຕມີການພັດພາກຈາກຈຸ້ມດຽວກັນ. ພວກເຂົາເລົ່າປີກທັງຫຼາຍທີ່ມີທັງໂຫງຝ້າສີຂາວໄດ້ມາຢືນຢູ່ຊິເມັນບ່ອນຍ່າງຂອງຄົນ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຫຍັງເປັນຫຍັງ ດ້ວຍຄວາມສັບສົນທີ່ໝອງນໍ້າ, ມີເປັດຜູ້ນ້ອຍໂຕນຶ່ງທີ່ໃຫ່ຍກົ່ວເປັດແມ່ຂາວນອ້ຍນັ້ນ ເກີດມີກາບມະເພດຢາກປະສົມພັນ. ເມື່ອຜູ້ຍິງຜູ້ໜຶ່ງມອງເຫັນເຫດການ, ນາງໄດ້ແກ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ການກະທຳຂອງເປັດຜູ້ສີດຳ. ເປັດຜູ້ໄດ້ຢຸດການກະທໍາ ເປັດຂາວໂຕແມ່ຈິ່ງໄດ້ກັບຄືຊູ່ຄອບຄົວຂອງນາງທີ່ຍັງສັບສົນຢູ່. ມື້ຕໍ່ມາ, ເປັດແມ່ສີຂາວໃນຂະນະທີ່ຍັງສັບສົນກໍ່ດັ່ງໄດ້ສ້າງເຮືອນຮັງຢູ່ໃກ້ໆໜອງນໍ້າ ດັ່ງວ່ານາງນັ່ງລົງ ແຕ່ບໍ່ເໜັນບໍ່ຕີງແຕ່ຢ່າງໃດ. ເມື່ອມະນຸດເຫັນວ່າເປັດແມ່ ຍັງສັບສົນເພາະນາງບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍຫຼືກະພິດຕາເລີຍ, ນາງແປກໃຈ ວ່າເປັນຫຍັງຈິ່ງເກີດເຫດການນີ້ຂຶ້ນ. ເປັດສີດຳຜູ້ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນຜົວຂອງນາງໄດ້ຢືນ ຢັບຍ້າຍໄປມາ ຢູ່ຂ້າງໃກ້ໆນາງທີ່ນັ່ງຢູ່ໃກ້ຮັງ ມັນບໍ່ແມ່ນເປັດທໍາມະດາ ເຂົາຫ້າກແມ່ນໂຫງຝ້າເປັດສີດຳ ອີກຕ່າງຫ້າກ ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ. ເມື່ອມະນຸດຄົນດຽວກັນຄົນນັ້ນມອງເຫັນເຫດການ ກໍ່ບໍ່ພໍໃຈຫຼາຍ, ນາງໄດ້ອຸທອນຄວາມໃຈຮ້າຍອອກຢ່າງແຮງ ນາງໄດ້ກັບບ້ານໄປບອກຄອບຄົວຂອງນາງ ແລ້ວກໍ່ເຂົານອນໄປບໍ່ກິນເຂົ້າກິນນໍ້າດ້ວຍຄວາມໂມໂຫໂທໂຊ.

Sulilec @Gmail.com

unread,
Oct 12, 2021, 8:54:34 AM10/12/21
to
On Tuesday, October 12, 2021 at 2:47:14 AM UTC-4, Sulilec @Gmail.com wrote:Who like this story? The introduction of a black swan? Maybe God should read the following story instead IF it is acceptable. For human, it is NEVER acceptable!!
-----------------------------------------------------
ມື້ໜຶ່ງ, ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ໜອງນໍ້າ ເຮັດໃຫ້ເລົ່າປີກທັງຫຼາຍ ຮວມທັງເປັດສີຂາວໄວໜຸ່ມ ທັງ 4 ສີ່ໂຕມີການພັດພາກຈາກຈຸ້ມດຽວກັນ. ພວກເຂົາເລົ່າປີກທັງຫຼາຍທີ່ມີທັງໂຫງຝ້າສີຂາວໄດ້ມາຢືນຢູ່ຊິເມັນບ່ອນຍ່າງຂອງຄົນ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຫຍັງເປັນຫຍັງ ດ້ວຍຄວາມສັບສົນທີ່ໝອງນໍ້າ, ມີເປັດຜູ້ນ້ອຍໂຕນຶ່ງທີ່ໃຫ່ຍກົ່ວເປັດແມ່ຂາວນອ້ຍນັ້ນ ເກີດມີກາບມະເພດຢາກປະສົມພັນ. ເມື່ອຜູ້ຍິງຜູ້ໜຶ່ງມອງເຫັນເຫດການ, ນາງໄດ້ແກ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ການກະທຳຂອງເປັດຜູ້ສີດຳ. ເປັດຜູ້ໄດ້ຢຸດການກະທໍາ ເປັດຂາວໂຕແມ່ຈິ່ງໄດ້ກັບຄືຊູ່ຄອບຄົວຂອງນາງທີ່ຍັງສັບສົນຢູ່. ມື້ຕໍ່ມາ, ເປັດແມ່ສີຂາວໃນຂະນະທີ່ຍັງສັບສົນກໍ່ດັ່ງໄດ້ສ້າງເຮືອນຮັງຢູ່ໃກ້ໆໜອງນໍ້າ ດັ່ງວ່ານາງນັ່ງລົງ ແຕ່ບໍ່ເໜັນບໍ່ຕີງແຕ່ຢ່າງໃດ. ເມື່ອມະນຸດເຫັນວ່າເປັດແມ່ ຍັງສັບສົນເພາະນາງບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍຫຼືກະພິດຕາເລີຍ, ນາງແປກໃຈ ວ່າເປັນຫຍັງຈິ່ງເກີດເຫດການນີ້ຂຶ້ນ. ເປັດສີດຳຜູ້ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນຜົວຂອງນາງໄດ້ຢືນ ຢັບຍ້າຍໄປມາ ຢູ່ຂ້າງໃກ້ໆນາງທີ່ນັ່ງຢູ່ໃກ້ຮັງ ມັນບໍ່ແມ່ນເປັດທໍາມະດາ ເຂົາຫ້າກແມ່ນໂຫງຝ້າເປັດສີດຳ ອີກຕ່າງຫ້າກ ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ. ເມື່ອມະນຸດຄົນດຽວກັນຄົນນັ້ນມອງເຫັນເຫດການ ກໍ່ບໍ່ພໍໃຈຫຼາຍ, ນາງໄດ້ອຸທອນຄວາມໃຈຮ້າຍອອກຢ່າງແຮງ ນາງໄດ້ກັບບ້ານໄປບອກຄອບຄົວຂອງນາງ ແລ້ວກໍ່ເຂົານອນໄປບໍ່ກິນເຂົ້າກິນນໍ້າດ້ວຍຄວາມໂມໂຫໂທໂຊ.

ພໍຮຸ່ງຟ້າຊາງແຈ້ງ, ເປັດໂຫງໂຕນຶ່ງ ເຊິ່ງກໍ່ຄົງເປັນເປັດໂຫງໂຕຜູ້ໂຕດຽວ ທີ່ມາພົບໜອງ ຢູ່ບໍ່ໄດ້ຈິ່ງຮ້ອງດັ່ງກ້ອງຟ້າດ້ວຍເຫດໃດເຫດນຶ່ງ ມັນໄດ້ບິນໜີຈາກໜອງນັ້ນໄປທີ່ອື່ນ ທັໆທີ່ເລົ່າຫ່າງດໍາຂາວໜຸ່ມນ້ອຍທັງຫຼາຍ ບິນເຂົ້າຊູ່ໜອງໃນຕ້ອງເຊົ້າ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ຄົນໄດ້ມອງເຫັນ ຄິດວ່າໄດ້ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນທີ່ໜອງນໍ້າ. ນາງ ໄດ້ມອງເຫັນວ່າສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ໜອງນໍ້າເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ດີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຫງເປັດສີດໍາໂຕດຽວນັ້ນບິນໝີໄປ ແລະກໍ່ເສຍດາຍແລະກໍ່ຄິດໄດ້ພໍດີດ້ວຍຄວາມເສຍດາຍທີ່ຈະບໍ່ພົບເປັດໂຫງທີ່ໝອງນໍ້າອີກ ເພາະເປັນເປັດໂຫງໜຸ່ມບິນມາພຽງໂຕດຽວບໍ່ມີຄູ່ມີພວກ. ເລົ່າໜອງທັງຫຼາຍຄົງບໍ່ມັກໃນການກະທໍາ, ດ້ວຍວ່າ ມັນບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນພຽງໂຕດຽວ ການກະທໍາຂອງເປັດໂຫງໂຕຜູ້ໂຕດຽວ ຈະມາຢູ່ໜອງນໍ້າຢ່າງໂດດດຽວໄດ້ແນວໃດ? ເພາະທີ່ໜອງນໍ້ານັ້ນ ເລົ່າປີກທັງຫຼາຍມາກັນເປັນຈຸ້ມເປັນເຜົ່າ ຢູ່ກັນເປັນຄູ່ເປັນໝວດ. (Tuesday, 10/11/21; 8:36am)

Message has been deleted

Sulilec @Gmail.com

unread,
Oct 27, 2021, 8:57:01 AM10/27/21
to
So as it seems, LAOS has its own checker board. If it is where is LAOS entertainment
ໝໍລໍາຈອມເພັດທີ່ວ່າຮັບໄຊ້ລາວຢູ່ນອກປະເທດ...ຂໍຮຽນເຖິງຫົວໜ້າຂະນະຈອມເພັດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນລິເກເດີ ກະລຸນາລໍາມ່ວນໆເລື່ອງໂບຮານກ່ຽວກັບນາງຜົມຫອມຂອງລາວວຽງຈັນເດີ..ລັບຮອງວ່າຈ່າຍບໍ່ອັ້ນ...

Wednesday, October 27th, 2021; 8:53 am

Sulilec @Gmail.com

unread,
Nov 11, 2021, 8:20:20 AM11/11/21
to
ເຮົາຍັງບໍ່ທັນລືມເດີ...ວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຈິ່ງມາອາເມຣິກາ...
ຄະນະຈອມເພັດໝໍລໍາຕ້ອງການລູກພໍ່ພະຍາທີ່ສວຍສົດງົດງາມທີ່ມີສຽງ "SOUND THOUGH RESEARCH" ທີ່ເຮົາໄດພົບເຫັນວ່າເປັນລູກພໍ່ພະຍາແນ້ໆເລີຍ ໃນສອງສາມທິດຜ່ານມານັ້ນ. ເຮົານັ້ນມັກເຄື່ອງແບບແລະເກີບ (ແມ່ນວ່າບໍ່ແມ່ນເກີບເຫາະໃສ່ແກ້ວກໍ່ຕາມ) ຖົງຕີນກາ ADIDAS ກະ OK ເດີ...ຖ້າວ່າຊິພາກັນມາລໍາ ”ນາງຜົມຫອມ“ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຝັງຢູ່ອາເມກາ ກະລຸນາ Check-In and send bills ຖ້າຮູ້່ວ່າເຮົາຢູ່ໃສເດີ...

ຈາກຜູ່ຮັກໜ່ວຍຄະນະຈອມເພັດ
HAPPY THANKSGIVING TO US AND TO ALL!
(Thursday, November 11th, 2021; 8:18am)


Sulilec @Gmail.com

unread,
Nov 11, 2021, 2:26:28 PM11/11/21
to
WHAT ABOUT IT? 4K USD...RELAXING NATURAL WITH BIRD OF PARADISES...ໂຕນົກບໍ່ຈັກໂຕພາກັນຈົກກົ້ນກັນ ຂົນກະບໍ່ຫຼາຍພຽງພໍ ກິນແຕ່ໝາກກ້ວຍເທົ່ານັ້ນ ລ້ຽງຢູ່ສວນສັດ...ພວກເລົ່ານົກທັງຫຼາຍທີ່ ມັນຢູ່ປ່າລ້ຽງຢ່າງທໍາມະຊາດຢູ່ໃສ? I FELT ASLEEP. SHOW ME 10K USD, BIRDS OF PARADISE EXAMPLE PLEASE.

Sulilec @Gmail.com

unread,
Nov 13, 2021, 9:10:39 AM11/13/21
to
WHAT ABOUT BEAUTIFUL BLACK SWAN? I HAVE NOT HEARD OF BLACK SWAN TO REMEMBER? IF THERE IS ONE(S), I DO LIKE TO MEET. Well, I already have seen enough flocks of black and brown birds. I wish to see beautiful adaptive animals. I am fond of peacocks that show on TV and it's multiple colors body from the front view. There got be continuation of 10K USD shows, please.

Sulilec @Gmail.com

unread,
Nov 13, 2021, 9:11:41 AM11/13/21
to
ພາບນົກຍູງຫຼາກຫຼາຍສີ ແຄມຄົ້ນນັ້ນ ແມ່ນສວຍງາມຫຼາຍ. (Saturday, November 13th, 2021; 9:11am)

Sulilec @Gmail.com

unread,
Nov 21, 2021, 7:08:44 AM11/21/21
to
On such a very nice time of the year, November than December eventually it will be a universal new year.
I am so thrill and happy that I will be having more time to write. So I have form again more children story, "ALL FISHES SWIM".

ຫວັງວ່າມັນຊິເປັນບົດບາດວິທີການຂຽນທີ່ໃຫ້ຄວາມ
ຊຸ່ມເຢັນທັງກາຍແລະໃຈ ຜູ່ຂຽນເອງໄດ້ອ່ານແລ້ວອ່ານອີກ ກະຄິດວ່າມັນ
ພໍເປັນໄປໄດ້ ວິທີ່ຂຽນມັນຊິບໍ່ໂລດໂພດຫຼາຍເກີນໄປ ຫ້າກແນ່ໃສ່ຄວາມເຂົ້າໃຈ
ລະອຽດທີ່ເຂົ້າໃຈແຫ່ງພາສາລາວ. ຄິດວ່າຈະສົ່ງອອກໂພດໃສ່ Soc. Culture Laos at GOOGLE ້ເມື່ອວັນແຫ່ງຂອບໃຈພະເຈົ້າ ຜູ່ມີບຸນຄຸນ ທຸກຄົນທຸກທ່ານ ສິ້ນສຸດລົງ.

້໊Have A HAPPY THANKSGIVING TO MR. PRESIDENT, JOE BIDEN AND HIS ADMINISTSRATIONS.

Sincerely,
Sulilec
(Sunday, November 21st, 2021; 7:08pm, USA eastern time)

Sulilec @Gmail.com

unread,
Nov 26, 2021, 11:16:58 AM11/26/21
to
HAPPY BELATED THANKSGIVING!

As you know, it is November still. We are to celebrate and thanks so much for BOSE CORPORATION, the sound through research is still around. I still am up to participating at the play ໜໍລໍາ ໝໍແຄນສຸດຍອດທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າມາສະແດງບົດບາດໃນເລື່ອງນາງຜົມຫອນ... ຄະນະຈອມເພັດກໍ່ຍັງເປັນຈິດໃຈຝາກຝັງຈາກໄດ້ຍີນວ່າ ”ເວົ້າຈິງຫຼືບໍ່? ວ່າຄະນະຈອມເພັດ ເປັນຄະນະໝໍລໍາແຫ່ງລາວ ທີ່ຮັບໄຊ້ໜໍລາແລະສຽງເພັງຈາກລາວ ສູ່ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ທົ່ວໂລກ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ເທົ່ານັ້ນ. “ ຖ້າຫ້າກວ່າແມ່ນຄວາມຈິງ ກະລຸນາສົ່ງສັນສານໃຫ້ຮັບຮູ້ແດ່ເດີ...ແລະຖ້າຮູ້ວ່າເຮົາຢູ່ໃສ ກະສາມາດ Check-in and send bills to help pay for the expenses of the performance for Laotians outside of Laos. ແລະ ຫ້າກວ່າໃຜ ຫຼື ຄະນະໃດຢາກມາຮ້ອງລໍາທີ່ ສຫລ ກໍ່ບອກແດ່ເດີ...ຊິໄດ້ຂົນຂວຍຫຼາຍຜູ່ຄົນໄປເບິ່ງນໍາກັນເດີ.

ຕໍານານຂອງນາງຜົມຫອມທີ່ເຄີຍໄດ້ຍີນໃນການເລົ່າຄານຈາກເຄົ້າທີ່ເກີດ (VIENTIANE CAPITAL CITY OF LAOS AS A COUNTRY LOCATE AMONG CHINA, VIETNAM, CAMBODIA, THAILAND, AND BURMA ABOVE THE EQUATOR OF EARTH) ນັ້ນບອກກ່າວໃນຄໍາສອນວ່າ:
ນາງຜົມຫອມເປັນລູກສາວຄົນດຽວຂອງຄອບຄົວນຶ່ງ ທີ່ຍາກຈົນ. ເມື່ອແມ່ຂອງນາງຜົມຫອມຖືກພາມີລູກ ພໍ່ແມ່ຂອງນາງຜົມຫອມໄດ້ໄປຂໍ ແລະ ໄດ້ຮັບພອນອັນປະເສີດຈາກສິດສັກສິດ (ຄິດວ່າຄົງຈາກພະເຈົ້າຫຼຶເທວະດາ ຫຼຶ ສານສັກສິດແນວໃດແນວນຶ່ງ) ທີ່ບັນດົມບັນດານໃຫ້ຄູ່ຜົວເມັຍຍາກຈົນຄູ່ນີ້ ໄດ້ມີລູກສາວທີ່ງາມຍິ້ງ ເປັນລູກຜູ້ຍິງທີ່ສວຍງາມຜຸດຜ່ອງດັ່ງປະໂນຄິດຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດ ສະຫຼາດດີພ້ອມໄປດ້ວຍເຮື່ອນຮ່າງທີ່ສວຍງາມ
ຫ້າກຂໍ້ເດັ່ນທີ່ສຸກຂອງນາງຜົມຫອມ ກໍ່ແມ່ນມີຜົມທີ່ສວຍງາມເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນສາຍຕາແລະຈິດໃຈຂອງຜູ້ໄດ້ພົບເຫັນ. ແຕ່ຊີວິດຂອງນາງຜົມຫອມ ກໍ່ມີປົ່ມດ້ອຍຢູ່ຢ່າງນຶ່ງ, She lives secluded and isolated life. ນາງບໍ່ມີໝູ່ເພື່ອນທີ່ໃກ້ຄຽງຫຼຶຄົນຮັກແຕ່ຢ່າງໃດ. ເມື່ອໃຫ່ຍແລ້ວ, ນາງຜົມຫອມຢາກພົບຄົນຮັກ ( Wish for a possible soulmate for life). ບ່ອນທີ່ຢູ່ຂອງນາງຜົມຫອມມີສາຍນໍ້າທີ່ໄຫຼໃຫ່ຍ ນາງໄດ້ບັນພາສິດອອນວອນທູນນົບຫາຄົນທີ່ນາງຮັກ ພ້ອມກັບເອົາຜົມທີ່ຫອມຍິ້ງໃສ່ກັບກວດແກ້ວໄຫຼໄປຕາມໜ້ານໍ້າ ນາງປາຖະນາຢາກພົບຄົນທີ່ນາງຮັກ ຖ້່າໃຜພົບຜົນຂອງນາງ ຜູ້ຊາຍໂສດຄົນນັ້ນກໍ່ຈະເປັນຄູ່ແຕ່ງງານເປັນຄູ່ຄອງຮັກກັນຕະລອດຊີວິດ ທີ່ມີຢູ່. ໄດ້ຍີນວ່າແນວນັ້ນ...ຖ້າວ່າມີໃຜຮູ້ກ່ຽວກັນຕໍານາງຜົມຫອມທີ່ເນືອໄປນີ້ ຈາກປະເທດລາວ ຫຼຶ ອື່ນໃດ ກະບອກກ່າວກັນແດ່ເດີ...

SULILEC
(Friday, November 26th, 2021; 11:15am)

Sulilec @Gmail.com

unread,
Dec 2, 2021, 10:10:54 AM12/2/21
to
GOOD MORNING!

ດ້ວຍເຫັນວ່າມີຄວາມຕ້ອງການ (ເຮັດຕາມໃຈຜູ້ຂຽນ) ຈິ່ງຈະໄດ້ໂຈະໄປໄລຍະນຶ່ງໃນບົດ “ມີໝູ່ຮ່ວມລອຍ ກໍ່ດີກົ່ວໝານອ້ຍຮ່ວມຮຽງ” ເຊິງເປັນກອນຖືກຂຽນຂື້ນແລ້ວພຽງແຕ່ຕ້ອງການແກ້ໄຂປັບປຸງນອ້ຍນຶ່ງ ເມື່ອດີແລ້ວກໍ່ຄົງຈະໂປສທໃນທີ່ນີ້ເລີຍເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນສ້າງສັນ...ຕໍ່ໄປ...

Sulilec
Thursday, December 2nd, 2021; 10:08 am

Sulilec @Gmail.com

unread,
Dec 2, 2021, 11:17:37 AM12/2/21
to
Due to
”ເຮັດຕາມໃຈຜູ້ຂຽນ ຮຽນຕາມໃຈຜູ້ມັກ” kind of idea I will plan to post another piece of fun fun writing...

”ນາງຜົມຫອມ” ທີ່ເປັນນິທານໂບຮານທີ່ເຮົາເອງເປັນຜູ້ຮຽນຮູ້ວ່າຄວນກ່າວເຖິງເຫຼື້ອຍໆ. ຫວັງວ່າບົດຂຽນນີ້ຈະເປັນທີ່ປະທັບໃຈ ”ສົມມາສົມຄວນ” ຂອງຜູ້ມັກແລະນິຍົມພາກັນອ່ານ ແລະຖ້າວ່າໃຜມີບົດຮຽນກ່ຽວກັບຕົນ, ຕົວ ໜ້າ, ຕາ ຂອງນາງຜົມຫອມດີໄປກົ່ວນີ້ ແລະ ແປກຕ່າງໄປກົ່ວທີ່ເຮົາຈະຂຽນ ກະລຸນາບອກກ່າວ ກໍ່ຈະດີຍິ້ງ...ຂອບໃຈພິເສດລ່ວງໜ້າໃນການຮຽນເພີ້ມກັບສິ່ງທີ່ຍັງຄົງເປັນທີ່ພູມໃຈ.

SULILEC
(Thursday, December 2nd, 2021; 11:13am)

Sulilec @Gmail.com

unread,
Dec 3, 2021, 6:29:50 PM12/3/21
to
The idea theme that I was told about this fairy tale story "ນາງຜົມຫອມ" from Vientiane, Laos where I live. If you think there is other version that I have missed, please do make known. Obviously, it is what I have been told and gathered.

"Cut to tell for this part...of fairytale..."

ມື້ນຶ່ງ, ນາງຜົມຫອມໄດ້ໄປຕັກນໍ້າທີ່ສ້າງນ້ອຍຫຼັງບ້ານຂອງນາງ ດ້ວຍວ່ານາງບໍ່ສະບາຍເປັນໄຂ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ...ພໍ່,ແມ່ ຄົນທີ່ບ້ານຂອງນາງໄດ້ບອກວ່າ,


ຜົມຫອມເອີຍ, “ຈົ່ງເອົາຜົມຫອມຫວນ ສວນຮັກຂອງເຈົ້າ
ໄປສະ, ເຊັດລ້າງໃສ່ນໍ້າຫອມ ໃຫ້ຈົບດີ
ແລ້ວກໍ່ມັດກວດເກົ້າ, ຫຼືລະວາງ, ໃຫ້ເບິ່ງດີສະເມີໄວ້
ຢ່າໃຫ້ເນົ່າເໝັນກ້າມ ແຂງຂາດບໍ່ມ່ອນ
ຜົມດົກຫຼາຍເກີດຢູ່ຫົວ, ທີ່ຍາວ, ກໍ່ຈົ່ງໄວ້ເກົ້າ
ມັນຈິ່ງຊ່ອຍເຊົາຫາຍໄຂປ່ວຍ ດອກນາ
ເຈົ້າຈົ່ງໝັ່ນກວດຈັບ, ໝັ່ນຫວີໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ,
ຫີວສົງເບິ່ງດູດີ, ໃຫ້ງາມຕາຜູ້ແຍງຊົມ ເຈົ້າແລ້ວ.
ຄວາມງາມທີ່ຢູ່ກາຍເຈົ້າ ແລະໃຈໃຫ້ພ້ອມພໍ່າ
ຈະນໍາຄວາມເຈັບປ່ວຍ ກາຍເວັ້ນເປັນດີ ດອກເດີ.“

ນາງກໍ່ໄດ້ທໍາໂດຍດີດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຈິ່ງໄປສະຜົມທີ່ນໍ້າສ້າງພຽງຄົນດຽວໃນຕ້ອງເຊົ້ານຶ່ງ ເທົ່າທີ່ເຄີຍທໍາຢູ່ປະຈໍາ.
ລະຫວ່າງທີ່ນາງກໍາລັງສະຜົມເຊັດແຫ້ງດີແລ້ວກະຫວີກ້ຽງ, ກ້ຽວເກົ້າເປັນທີ່ຮຽນຮ້ອຍ, ກໍ່ດັ່ງຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ ຈິ່ງຍ່າງກັບບ້ານ. ນາງບໍ່ໄດ້ຮູ້ເລີຍວ່າການກະທໍາຢູ່ນັ້ນມີຄົນຜູ້ນຶ່ງກໍາລັງແນມເບິ່ງ ຈິ່ງຖືກຈວກ ພ້ອມໆຖາມວ່າ ”ນາງເອີຍ...ຖ້າບຶດນຶ່ງ ຂໍຖາມເຈົ້າໄດ້ບໍ?” ເປັນສຽງເວົ້າດັ່ງໃກໆແລ້ວກໍ່ໃກເຂົ້າມາ ເມື່ອຍ່າງມາຮອດບ່ອນນາງຢູ່ ທີ່ຮົ້ວໜາມໝາກຈັບອີກຝ້າກນຶ່ງ. “ຂໍຖາມນ້ອຍນຶ່ງ ເຈົ້າແມ່ນນາງຜົມຫອມ ທີ່ຫອມຫຼາຍ ອັນນີ້ບໍ?” ທີ່ເຂົາໄດ້ເອົາຊ້ອງຜົມອອກມາຈາກຖົງໄໜຄໍາສົ່ງໃຫ້ນາງເບິ່ງ. ມັນເປັນຊ້ອງຜົມທີ່ງົດງາມຍາວດົກດໍາ ແມ່ນວ່າມັນຖືກຕັດເປັນຊ້ອງແລ້ວກໍ່ຕາມ ກໍ່ຍັງເບິ່ງດົກດໍາເຫຼື້ອມເງົາງາມດັ່ງເດີ ດັ່ງຜົມສີດຽວກັນກັບຊາຍໝຸ່ມຄົນນັ້ນບໍ່ຜິດ. ເຊິ່ງນາງກໍ່ຕອບປະຕິເສດດ້ວຍໃຈຈິງ ຈິ່ງເຮັດດັ່ງບໍ່ເຄີຍພົບຊ້ອງຜົມສີ
ດໍານັ້ນເລີຍ ແລະກໍ່ບໍ່ຈື່ຈໍາຊ່ອງຜົມນັ້ນວ່າມາຈາກໃສແລະເປັນຜົມຂອງຜູ້ຍິງຫຼຶຂອງຜູ້ຊາຍ. ນາງຜົມຫອມຈິ່ງຕອບວ່າ, “ເຈົ້າເອົາຊ້ອງຜົມນັ້ນມາແຕ່ໃສ? ງາມດີເນາະ? ແຕ່, ບໍ່ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງຂ້ອຍດອກ ຜູ້ທີ່ມີຜົມຫອມແນວນີ້ຄົງງາມຂະນາດ. “ ນາງເວົ້າແບບຍິ້ມຫົວແລ້ວກໍ່ດັ່ງວ່າຈະກ້າວໜີໄປ ທ້າວຄົນນັ້ນກໍ່ເອີຍຖາມຕາມນາງເພີມອີກ ໃຫ້ແນ່ໃຈ ເພາະເຂົາຄິດວ່ານາງນັ້ນແຫຼເປັນເຈົ້າຂອງຜົມທີ່ຕົນຖືຢູ່, “ຊັ້ນໃຜຕັດຜົມລົງໃສ່ກະໂທງລ່ອງໄປທາງສາຍນໍ້າ? ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າກະໂທງໜ່ວຍນັ້ນມັນໄດ້ໄຫຼຕາມຝັ່ງຂຶ້ນໂຄກ ເຮົາເປັນຜູ້ເກັບໄດ້ຈາກໝູ່ບ້ານທີ່ຮ່າງໃກຈາກທີ່ນີ້. ເຈົ້າຮູ້ບໍ?“ ແລະແລ້ວນາງກໍ່ສາຍໜ້າ ”ບໍ່, ບໍ່ຮູ້ເດວ່າໃຜລອຍກະໂທງເອົາຜົມໄຫຼນໍ້າໄປ...ບ້ານເຮີືອນແຖວນີ້ບໍ່ມີໃຜເຮັດດອກ.” ດ້ວຍນາງບໍ່ຈື່ຈໍາການກະທໍານັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ. ເມື່ອສາຍໜ້າບົ່ງບອກວ່າບໍ່ແມ່ນຍິງຄົນດຽວກັນ ໃຫ້ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຄ້ອງກັບຜູ່ຍິງທີ່ມີຜົມດົກສະຫຼົວງນັ້ນເລີຍ ກໍ່ຍ່າງກາຍໄປ ປະໃຫ້ຊາຍຄົນນັ້ນລະອາດແກ່ໃຈວ່າຕົນໄດ້ຖັກຄົນຜິດ. ນາງກໍ່ຄິດໃນໃຈວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນຊອກຫາຜູ້ຍິງທີ່ມີຜົມດົກດໍາສະຫຼົວງເຮັດຫຍັງ? ອາດເປັນຄົນທີ່ເຂົາຮັກຈິ່ງຊອກຫາກໍ່ອາດເປັນໄປໄດ້. (ຈົບ)

(Friday, December 3rd, 2021; 6:29pm, Eastern Time)

Sulilec @Gmail.com

unread,
Dec 9, 2021, 12:42:25 PM12/9/21
to
PART 2: The Black Hair Beauty

ກາດ 2: ຍາແມ່ຜົມຫອມ (IN BRIEF ໂດຍຫຍໍ້)

ຊາຍໜຸ່ມຄົນນັ້ນ ໄດ້ໄປບອກພໍ່ແມ່, ໝົດທຸກຄົນກ່ຽວຄ້ອງທີ່ບ້ານວ່າ, ຜູ້ຍິງທີ່ເຂົາພົບທີ່ນໍ້າສ້າງຕ່າງກັນແລະບໍ່ແມ່ນຄົນດຽວກັນ. ເລື່ອງນີ້ຈິ່ງຖືກລືມ ເມື່ອເຂົາໄປຮໍ່າຮຽນອີກຖິ່ນນຶ່ງແລະກໍ່ໄປຮັກຍິງອີກຄົນນຶ່ງທີ່ເປັນຄົນຜົມຂາວທີ່ຜົ່ນໃຫ້ເປັນສີດໍາຕາມໃຈຊາຍນຸ່ມຜູ້ມັກຜົມດໍາດັ່ງຕົນ. ເມື່ອຮຽນຈົບມີອາຍຸພ້ອມທີ່ຈະແຕ່ງງານ, ພໍ່ແມ່ບອກເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍນຶ່ງປີກັບຄອບຄົວນາງຜົມຫອມ ກ່ອນແຕ່ງງານຕາມປະເພນີ. ເຂົາປະຕິເສດວ່າມີຄົນຮັກແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ຍອມໝັ້ນດ້ວຍວ່າຄອຍຄົວທັງສອງຝ່າຍ ຜູ້ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ຮູ້ກັນດີແລະມັກຫີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ. ກ່ອນໝັ້ນໝາຍກໍ່ມີນັດພົບ, ຈິ່ງໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າເປັນຜູ້ຍິງທີ່ເຂົາມັກຫຼາຍແລະໄດ້ໄປແອບເບິ່ງນາງອາບນໍ້າໃນຕ້ອງນັ້ນ. ເມື່ອຮູ້ວ່າເປັນຍິງທີ່ຕົນຫຼົງຮັກ, ເຂົາຈິ່ງໄປມາຫາຊູ່ ໄປຈີບໄປລົມກ່ອນຈິ່ງໝັ້ນຕາມປະເພນີບ້ານຕົນ. ເມື່ອໝັ້ນກັນແລະພອ້ມໃນການແຕ່ງງານ ເຂົາພານາງຜົມຫອມໄປຫວາຍພະທີ່ວັດບ່ອນຂໍລູກທີ່ພໍ່ແມ່ນາງຜົມຫອມໄປຂໍພອນອັນປະເສີດ ທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງຊາຍນຸ່ມກໍ່ໄດ້ກະທໍາດັ່ງດຽວກັນ. ຊາຍນຸ່ມໄດ້ອະທິຖານຕົນວ່າ, ຕົນຂໍຮັກຄົນຜົມດົກດໍາດັງຕົນແລະຈະຮັກນາງຜົມຫອມຄົນດຽວຕະຫຼອດໄປ. (The End)

Again, if you or anyone got a better idea or a better story about Vientiane, Laos version of black hair beauty than do post to make known. It is obvious that this fairy tale story related much to the modern Laos why majority of Laotians got long thick black hair along with tradition and custom of Vientaine, Laos. "ມັນກ່ຽວຄ້ອງເພາະທ້າວອັນນັ້ນຫັ້ນແຫຼ ມັກຄົນຜົມດົກດໍາຜິວຂາວດັ່ງຕົນ." (ມຫສລ)

Sulilec
(Post from SULILEC GOOGLE ACCOUNT ON December 9th, 2021; 12:41pm, Eastern Time)

Sulilec @Gmail.com

unread,
Dec 26, 2021, 3:01:06 PM12/26/21
to
Thinking Loudly...

ໃນປີໃໝ່ສາກົນໂລກປີ2021 ຈະເຄື່ອນຍາຍໄປຕາມລະດູເກົ່າ ທີຫຼັງ
ພວກເຮົາຊຸມຊາວເຊື້ອຍັງ ທຸກບ່ອນບ້ານຄ່ອຍຊຸ່ມດອກກິນເຢັນ ໃກໃກ້
ຫ້າກຮຽນແຕ່ຄິດຄ່ອງຄອຍ ນອ້ຍໃຈເລົ່າເຝັກເຢັນ ຫິມະຂາວ
ສະໂນເຄີຍໂຮຍຮໍາເຮີດີ ຂາວທົ່ວຖິ່ນແຖນແດນບ້ານ
ຮຽນຍັງລໍຫວັງພໍ້ເຈົ້າ ຫິມະຂາວຜູ້ສະງ່າ
ເຫດໃດບໍ່ມາຈັບໃຫ້ຮັບຮູ້ ສໍາພັດເຈົ້າດອກດັ່ງເດີມ ງຶ່ດນໍ.
Posted to Soc. Culture Laos; 12/26/21; 3:00pm, Easter Time

============================================================================

CASALAO

unread,
Dec 26, 2021, 5:54:09 PM12/26/21
to
ໂອເຄ... ປີເກົ່າພວມຈິໝົດໄປ ປີໃໝ່ພວມກ້າວເຂົ້າມາ. ຜູ້ຂຽນກໍຂຽນໄປ ຜູ້ອ່ານກໍອ່ານໄປ. ອີ່ຫຍັງກໍຕາມເດີ Happy holidays ເເດ່ທຸກຄົນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ ຢູ້ທີ່ນີ້. ປີໜ້າປີໃນ ຊິມີຫຍັງເກີດຂື້ນນັ້ນ ພໍເດົາເເລະວາດພາບໄດ້ບາງແນວນໍ.

ມີໃຜເຄີຍຟັງເພງນີ້ບໍ? https://youtu.be/b2zjnBnIrwk

Sulilec @Gmail.com

unread,
Jan 4, 2022, 8:02:46 AMJan 4
to
MESSAGE: TO/ABOUT NOI NIPON (ນ້ອຍ ນິຜົນ ແລະ ໜ່ວຍການຮ້ອງເພັງ)

So as it seemed that the song of Noi Niphon had changed it's meaning of words of YOUTUBE AND GOOGLE MUSICS. The oysters of rice field or any oysters that are known to humans do not have teeth. These oysters feed upon debris. Oyster are BOTTOM FEEDERS that can only eat debris due to its soft suctional mouth. Farmers, especially rice farmers, who grow starches and grains know type of oysters and eatable species really well. It's part of their daily life symbiosis and educational matters of farmers! As far as I know according to Noi Niphon majority of songs, this can put into good words that he has knowledge about rice farming. But why would anyone promote the singing of the song big oyster eat flesh?

ຕົວຢ່າງ...that has been heard and most acceptable...singers...

ຫ້ອຍປາກກ້ວງຈັບຢູ່ຖຽງນາ
ຫ້ອຍປາກກ້ວງຈັບຢູ່ຕົ້ນນາ(ກ້ານາ, ຕົ້ນກ້າ)
ຫ້ອຍປາກກ້ວງຈັບຢູ່ກົກເຂົ້າ
ຫ້ອຍປາກກ້ວງໄຕ່ຕາມທົ່່ງນາ
ຫ້ອຍປາກກ້ວງຕິດຕາມໄຮ່ນາ
ຫ້ອຍປາກກ້ວງດອມຕອມຕາມທົ່ງນາ

What ever the problem is, please kindly hear and address to the singers or the maker of such song. I can understand that IT IS JUST A SONG, but the entertainment got to be COOL and STAY SMOOTH about a lot of things.

Happy New Year 2022!! And stay cool!!

Sincerely,
SULILEC
Sulilec @Gmail.com

unread,
Jan 5, 2022, 8:04:43 PMJan 5
to
COME ON NOI NIPON GET REAL! WHAT YOU EAT OF THE OYSTER(S)/CLAMS/SNAILS THE MAJORITY PART OF IT, IT'S THE FOOT. DON'T COME TELL AROUND, SING A SONG THAT YOU HAVE BEEN EATING OYSTERS TEETH! WHOEVER YOU ARE, YOU DON'T SOUND SO CREDIBLE SIR/MAAM!! STOP SPREADING LIES!! YOU DON'T EAT ITS TEETH!! YOU HAVE BEEN EATING THE FOOT OF IT!!

Sulilec @Gmail.com

unread,
Jan 5, 2022, 8:29:13 PMJan 5
to
STOP SPREADING LIES. WHETHER TH PERSON (S) IS/ARE FROM ANY PART OF LAOS, WE DON'T KNOW ANYTHING ABOUT THE WORD “ຂໍາ“ OR ANY ITS ASSOCIATION OF WORD BEAUTIFUL. STOP SPREADING THE LIES ABOUT THE MEANING OF THE WORDS. IT MAKES YOU SOUND VERY LOW AND SHORT SIGHTED. GOOGLE DON'T EVEN KNOW HOW TO TRANSLATE THE WORD “ຂໍາ“ NOR LAOS DICTIONARY /AMERICAN WEBSTER DICTIONARY . GOOGLE SAID THE WORD “ຂໍາ“ MEANT GOLD. IT IS WELL-KNOWN THAT, “ຂໍາ“ IS A WORD BORROWED FROM BANKOK, THAILAND THAT REFER TO BEING FUNNY OR IRONIC. IF YOU ADD THE WORD BEAUTIFUL TO THE WORD FUNNY, IT SIMPLY MEANS FUNNILY BEAUTIFUL, TO WHICH THE LAOTIANS DON'T KNOW WHAT EXACTLY ONE MEANS BY FUNNILY BEAUTIFUL. SHOW ME YOUR SIDE OF STORY WHAT IS FUNILY PRETTY PERSON? YOU MEAN THE PERSONALITY OR CHARACTER OF THE PERSON? STOP SPREADING LIES ABOUT LAOS MEDIA THAT ITS OK. IT IS NOT OK. I WILL SHUT DOWN YOUR SINGING DIASPORA ANY TIME I HEAR AND SENSE THE NAUGHTY, NASTY, INSINCERE, DARK SIDE OF MUSICS.

JANUARY 5TH, 2022; 8:28PM, WEDNESDAY, EASTERN TIME

Sulilec @Gmail.com

unread,
Jan 5, 2022, 8:58:28 PMJan 5
to
ANOTHER LIES THAT GOT TO STOP. HAIRLESS STYLE IS NOT PROFESSIONAL PICTURE NOR GOVERNMENT BODILY WILL ACCEPT TO RUN OFFICE SIR/MAAM.

READ THE FINE LINES OF AMERICAN PROFESSIONALISM AND AMERICAN ENTERTAINMENTS. NOT TO MENTION THAT "THE LAO" THINK THAT HAIRLESS BEHAVIOR ARE HANDSOMELY FOR “ເປັນໂຈນ“, THIEF/BAD GUY IN THE MOVIES. AS FOR PROFESSIONAL PICTURE "QUOTE" PROFESSIONAL PEOPLE, SHOW AND MUST GROW HAIR TO ITS FULLEST. IT IS TO SHOW THAT AS A PERSON, ESPECIALLY MAN, GOT BALLS TO GROW HAIRS. BECAUSE HAIR IS A HUMAN BODY FUNCTION THAT ONE CAN NOT LIVE WITHOUT WHETHER IN THE COLDEST OR HOTEST WEATHER.

SO STOP SPREADING LIES TO THE MEDIA THAT IT IS OK TO BE HAIRLESS. TO THE LAOTIAN, THE LAO LIKE MYSELF, HAIRLESS PERSON(S) ON THE HEAD AND ALLOWED TO SHAPE OFF ARE/WERE THE LAOTIAN BUDDHIST MONKS.

IF YOU LIKE THE BUDDHIST MONK STYLE, PLEASE DO BY ALL MEAN JOIN THE BUDDHIST CLUBS. IN FACT, THOSE WHO CAME OUT OF BUDDHIST MONKHOOD GUARANTEE TO HAVE FULL HAIR GROW BECAUSE IT IS TRUE TO THE HIGHEST DEGREE THAT MALES BODY GONAD (SEX ORGAN) PROMOTE HAIR GROWTH. THAT IS WHY MAN/MALE GOT MORE HAIR THAN FEMALES. THE MORE THE MAN/MEN SHAPE OFF HAIR, THE MORE HAIR WILL GROW TWICE AS MUCH. SHOW ME MORE HAIR THAN WE CAN TALK SOME MORE OF THINGS YOU CAN OR CAN NOT DO.

WEDNESDAY, JANUARY 5TH, 2022; 8:55PM, ET

Sulilec @Gmail.com

unread,
Jan 24, 2022, 12:42:07 PMJan 24
to
ກະຂຽນໃຫ້ອ່ານຢູ່ນີ້ເດ...ຈົ່ງຢ່າມາປ່ຽນແປງວິທີຂຽນ, ເຂົ້າໃຈຂອງເຮົາເດີ...ເທົ່າທີ່ຮູ້, ນາງຜົມຫອມບໍ່ໄດ້ໄປຕັກນາໍ້ ຈິ່ງຄ່ອຍໄປພົບຄົນຮັກ...ຖ້າບໍ່ມັກນິທານທີ່“ເລົ່າ“ໄດ້ຝັງ ກະລຸນາໄປຂຽນເອງເດີ. “ເຮັດຕາມໃຈຜູ້ຂຽນ ຮຽນຕາມໃຈຜູ້ຮູ້ ເທົ່ານັ້ນ.“ ຈົ່ງຢ່າໂກກເຄືອງແຕ່ຢ່າງໃດ ໄປຂຽນເອງຈິ່ງຖືກໃຈຜູ້ເຮັດ...ອັນນີ້ເປັນຜູ້ຂຽນບໍ່ແມ່ນຜູ້ເຮັດ, ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈິງວ່ານາງຜົມຫອມນັ້ນແມ່ນໃຜແທ້ ແລະ ເປັນຫຍັງຕ້ອງເອົາເສັ້ນຜົມຂອງຕົນລອຍນໍ້າ...ຊອກຫາຄົນທີ່ນາງຮັກ...ເລື່ອງນີ້ເຮົາ “ຜູ້ກ່ຽວ“ ບໍ່ຮູ້ດ້ວຍຫຍັງ...ຖ້າຮູ້ຊິມາຂຽນເປັນນິທານຫວະ? ນິທານໝາຍຄວາມວ່າ ມັນບໍ່ເລື່ອງຈິງແຕ່ແນວໃດ...ບໍ່ມີໃຜເອົາຜົມຂອງຕົນລອຍນໍ້າພົບຄົນຮັກອີກແລ້ວ...ເປັນພຽງນິທານເທົ່ານັ້ນ...

Do not come to change the writing, please!!
(Monday, 1/24/22; 12:41pm)

Sulilec @Gmail.com

unread,
Jan 24, 2022, 12:46:46 PMJan 24
to
ກະຂຽນໃຫ້ອ່ານຢູ່ນີ້ເດ...ຈົ່ງຢ່າມາປ່ຽນແປງວິທີຂຽນ,...ເທົ່າທີ່ຮູ້, ນາງຜົມຫອມບໍ່ໄດ້ໄປຕັກນາໍ້ ຈິ່ງຄ່ອຍໄປພົບຄົນຮັກ...ຖ້າບໍ່ມັກນິທານທີ່“ເລົ່າ“ໄດ້ຝັງ ກະລຸນາໄປຂຽນເອງເດີ. “ເຮັດຕາມໃຈຜູ້ຂຽນ ຮຽນຕາມໃຈຜູ້ຮູ້ ເທົ່ານັ້ນ.“ ຈົ່ງຢ່າໂກກເຄືອງແຕ່ຢ່າງໃດ ໄປຂຽນເອງຈິ່ງຖືກໃຈຜູ້ເຮັດ...ອັນນີ້ເປັນຜູ້ຂຽນບໍ່ແມ່ນຜູ້ເຮັດ, ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈິງວ່ານາງຜົມຫອມນັ້ນແມ່ນໃຜແທ້ ແລະ ເປັນຫຍັງຕ້ອງເອົາເສັ້ນຜົມຂອງຕົນລອຍນໍ້າ...ຊອກຫາຄົນທີ່ນາງຮັກ...ເລື່ອງນີ້ເຮົາ “ຜູ້ກ່ຽວ, ຜູ້ຂຽນ“ ບໍ່ຮູ້ດ້ວຍຫຍັງ...ຖ້າຮູ້ຊິມາຂຽນເປັນນິທານຫວະ? ນິທານໝາຍຄວາມວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຈິງແຕ່ປະການໃດທັງນັ້ນ...ເປັນພຽງນິທານປາກເປົ່າ...ບໍ່ມີໃຜເອົາຜົມຂອງຕົນລອຍນໍ້າພົບຄົນຮັກອີກແລ້ວ...ເປັນພຽງນິທານເທົ່ານັ້ນ...

Sulilec @Gmail.com

unread,
Jan 24, 2022, 1:20:23 PMJan 24
to
ແລະຖ້າຢາກໃຫ້ມີຂຽນແຫ່ງນີ້ຢູ່...ຢ່າມາເຮັດອີກເດີວ່າທ້າວກໍ່າກາດໍານັ້ນແມ່ນຜູ້ຊາຍມັກຂອງທຸກຄົນ. ຄົນທີ່ຮັກທາ້ວກໍ່າກາດໍາຄືກະປິນັ້ນ ແມ່ນນາງສາວສວຍຊື່ລົດຈະນາພຸ້ນ. ຢ່າມາກ່າວຫາວ່າຄົນລາວ ,ເຊື້ອເຜົ່າລາວທຸກຄົນມັກເລື່ອງທ້າວກໍາກາດໍາ. ອີກຢ່າງ, ສໍາລັບເຮົາແລ້ວມັນເປັນພຽງນິທານພາຫົວເທົ່ານັ້ນ SENSE OF HUMOR. ກະລຸນາສົ່ງທ້າວກໍາກາດໍາໄປໃຫ້ຍິງທີ່ຊື່ລົດຈະນາພຸ້ນ...ເຊື້ອສາຍລົດຈະນາ, ຜູ້ທີ່ມັກທ້າວກໍາກາດໍາຜິວດໍາປື້ໆ...ກະລຸນາສົ່ງເຖິງຄົນທີ່ເຂົາຕ້ອງການ...

(Monday, 1/24/22; 1:20pm)

Sulilec @Gmail.com

unread,
Jan 28, 2022, 10:29:11 PMJan 28
to
The word is ທໍາມະດາສາມັນ (Ordinary/Normal). NO SUCH WORD IN LAOTIAN ທໍາມະດານ (This is not meant normal). IT IS A KID IDEA OF MISPRONOUCIATION to make it funny THAT IS NOT ALLOWED INTO THE CONTENT OF WRITING. Mispronounce words can make the person feel "ຫູຟາດ" even though the person is completely well and no hearing problem. The "ຫູຟາດ" a lot it is not good (Let just say it is not good or well understood to its meaning. Human react and according to one's perceptions. Give someone to feel "ຫູຟາດ" is not something fun to do. It is not funny! ). It is not ironic or funny at all to be "ຫູຟາດ" to something that is to take place as normal.

I WILL INFORM GOOGLE AT:
The Googleplex is the corporate headquarters complex of Google and its parent company, Alphabet Inc. It is located at 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California. Wikipedia
Address: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043
Phone: (650) 253-0000

SO STOP CHANGE MICROSOFT LAO FONTS and its content in writing. (Friday, 1/28/22; 10:38pm)

Sulilec @Gmail.com

unread,
Feb 7, 2022, 1:17:19 PMFeb 7
to
"ບໍ່ມັກມີຜົມ ກະລຸນາໄປຢູ່ວັດເປັນຄູບາຕະລອດຊາດເດີ..." (DMV)

So as it seems, someone keeps sending us hairless people that they are watch and appreciate. Please do not show up on anywhere if you are hairless. I don't even look at on TV. What make you think you will be OK without growth of proper style hair and put on board. If you think you are the likes of your love ones, please keep it at your own home. YOU ARE NOT APPRECIATE NOR LIKE! If anyone can not grown hair at its descent length, you are the person to work on growing hair of your own instead of sending to be accepted that it is OK. I burn all your hairless people on my albums, phones, TV, magazines and what not.
DO TELL YOUR KIDS THAT HAIR IS A NORMAL GROW. IT MAKE BE SHAPE FROM TIME TO TIME, NOT TO KEEP IT SHAPE FOREVER. "ບໍ່ມັກມີຜົມ ກະລຸນາໄປຢູ່ວັດເປັນຄູບາຕະລອດຊາດເດີ..." (DMV)


SINCERELY,
(MONDAY, FEBRUARY 7TH, 2022; 1:13PM)

Sulilec @Gmail.com

unread,
Mar 2, 2022, 9:08:34 AMMar 2
to
To WWW.GOOGLE.COM at Soc. Culture Laos forum:
It's 3rd month of the year once again. That means Saint Patrick's Day...I was told that it would be the 17th for 2022. St. Patrick's day is a day to remember the "Green" as the "Clean" and the "Spring". That is "Spring clean time!" A friend who told me that she does spring clean every season. She cleans her attics and I am doing that as well because it is to be clean than another. And most to ponder on Saint Patrick's month is the nice greenery of 3 leaves glovers that I came to learn and like in United States. It's flowers I often spotted are mainly opaque whites and smell great like lavender-honey. Several years ago, I spotted American red clovers that I had never seemed. The American red clovers are much taller in flowers and got huge red flower blooms 3 times larger than the white ordinary flowers that I normally would have spotted all over...the clovers that I saw seemed to take up space in cluster. I wonder if I can cut red clovers that into a vase! So Seeing 3 leaves clovers remind me of my mother's home land ດອກຜັກແວ່ນ. I don't know the American word or name of ດອກຜັກແວ່ນ. Most of the time, Laos's rice field that Laotian first farmer that I met told me that ດອກຜັກແວ່ນ is eatable plants. The plant can be cooked or eat raw. Anyway, here where I am, I have not yet had anyone told me that clovers are eatables. I can see why it was not told because it has not been sold at any local stores. Clovers are for 4-legs grazer, like cows and horses. But family of ດອກຜັກແວ່ນ is consumable as vegetable plant. It has small white flowers and grow well like vines mainly do well in lots of water. Hmmm? I wonder if I can order some to see if I can plant at home to see it's white flowering and for greenery tasting.

Once again, I will continue the children story of my own imagination: “ມີໝູ່ຮ່ວມລວຍ, ກໍ່ດີກົ່ວໝານ້ອຍຮ່ວມຮຽງ” that I found it would be fun. Again, it is sense of humor for human senses that humor can not be without.
Sincerely,
S.
(3/2/22; 9:00AM, Eastern Time)

Sulilec @Gmail.com

unread,
Apr 8, 2022, 8:29:20 AMApr 8
to
To Social Culture Laos Member at GOOGLE and all,
I fervently would like to return a MEDICAL DICTIONARY written in Thai language to the rightful owner. The reason is, I don’t write/type Thai keyboard. I only type Laotian keyboard as you may already seen at “Sense of Humor” title I often wrote here. And that is already enough for someone like me. There is no need for me to learn to type in Thai keyboard.
This MEDICAL DICTIONARY was handed delivery to me while I was knowing this screen name SOUMALY from AOL (American Online at www.AOL.com). I don’t write or read Thai medical language that well. Thai people and Laotian people are of different country. We don’t share medical terminology. Not that I know of, that is why I don’t share any medical Laotian words with Thai folks. We are of differences. And I am narrow mind and mean don’t like to share even words. But if one wishes, one would have to learn on one’s own. Laotian got their own medical words and so does Thai people. Certain medical words usage may intervine/crossbridge but WE ARE OF DIFFERENT IN MANY WAYS. NOTHING ALIKE AS FAR AS I KNOW. IF YOU KNOW BETTER THAN ME DO TELL ME. THAI ARE THAI PEOPLE, LAO PEOPLE ARE LAO PEOPLE. LAO WILL NOT EQUAL THAI. A will never be B entinty, so it is.

DO HELP LOCATE THE PERSON BY SCREEN NAME SOUMALY TO RETURN THE UNWANTED MEDICAL DICTIOINARY FOR I DON’T KNOW WHAT TO DO WITH IT BECAUSE IT IS NOT GOING TO BE USED. IT WOULD BE BETTER TO GIVE TO SOMEONE THAT IS THAI AND WOULD WANT TO USE IT. I DON’T WANT TO READ THAI LANGUAGE EITHER. IF I DON’T HEAR FROM SOCIAL CULTURE LAOS OR ANYONE IN SOMETIME, I WILL BURN/DESCARD/DISTROY THE DICTIONARY JUST LIKE OTHERS DOCUMENT/BOOKS..ETC….

HAVE A HAPPY EASTER 2022!

SINCERELY,
SULILEC
Friday, 4/8/22; 8:16am

Sulilec @Gmail.com

unread,
Apr 8, 2022, 9:13:47 AMApr 8
to
If anyone know HER LAO or Hawj Lauj from www.AMERICANONLINE.com or AOL board, please let him know if he wants HMONG LANGUAGE BOOK return to his keeping. I am cleaning and get rid of unwanted/old books and in time of traditional clean up for spring clean. Saint Patrict's day and Easter Sunday, clean and green, keep clean kind of thing! Cleaning and get rid of unwanted/old books are normal for many, especially Laotian folks. They don't keep any books over 10 years or that further, books are books. They are of paper that meant to be rid of/destroyed/discard/burn to enhance newer and better one to read about. Books are rewritten, update, review, remake multiple times, even of the same books. Barns and Noble Store, Target's, Walmart's, BOOKNACK etc...are free and only a dollar that I know. Even though, I think differently however. So I would hope someone who know HER LAO would want to make known. I don't keep books for long because books are not meant to keep forever and I have limited space. I only want to keep books of interest matter nearby. I am sure Her Lao will understand. I don't want to send to Congress Library or any public library to keep either. It only filled up the space for other better and newer, more meaningful books.

Regards,
SULILEC
Friday, 4/8/22; 9:05am, Eastern Time

Sulilec @Gmail.com

unread,
May 8, 2022, 8:42:47 PMMay 8
to
Have a Wonderful Mother's Day to Us All
My mother is very unique.

ສຸກ​ສັນ​ວັນ​ແມ່
"ແມ່ຂອງຂ້ອຍຮັກລູກທຸກຄົນ
ກ່ອນຂ້າມຝ້າກມາອາເມຣິກາ
ແມ່ຂອງຂ້ອຍຍອມເປັນຜູ້ພ່າຍແພ
ໜີຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນທີ່ຮັກສຸດຍິງ
ພາລູກຂ້າມຝ້າກມາສະຫະຣັດ
ຫວັງຢາກໃຫ້ລູກຕົນມີອະນາຄົດທີ່ດີ ກົ່ວຕົນ.
ນີ້ແມ່ນແມ່ຂອງຂ້ອຍ. "

Sulilec
Sunday, 5/8/22; 8:41 pm; ET.

Sulilec @Gmail.com

unread,
May 8, 2022, 9:15:17 PMMay 8
to
Happy Mother's Day 2022

Mother is one who often attending, caring for her love ones...
She loves her children much more than life itself...
Mother is the greatest and most ponder.
She often open her arm to hug that no one can compare.
Thank you mom for everything you have done.
There is no relationship retains more and less.
You are just right. Thank you for giving birth.
Thank you for your constant love and constant care.
Her motherly heart fondly remember everywhere her child goes.

And yet, my mother is very unique
My mother loves all her children...
Before crossing the border to America
My mother agreed to be the weakest link
Peddling boat from her love country Laos
Bring her children across the border to the United States
In hope her child has a better future.
This is my mother.

There is never a day that she would do less
She considers the children come first...
She often think positively and hope for the best in all
My mother loves her baby more than her own life...
Her openess arms hug all like no other.
Thank you mom for everything you did.
=========================================
(Sulilec - 5/8/22; 9:13pm; Eastern Time)

Sulilec @Gmail.com

unread,
Jun 17, 2022, 10:59:15 PMJun 17
to
I got a chance to visit this Pasaxon website and found information about American plant known as Fern.
According to the website, Pasaxon newspaper written mainly in Laotian language said that it is an edible plant and good for
many reasons such as herbal remedy for brain health and much more. I have not yet tried to eat this plant, for I think it is only
for decorative plants hanging fully to display at home. It is often on sale in spring and summer time. But according to the Laotian passage it said:

ຜັກກູດນອກຈາກເອົາມາຕົ້ມຫຼືລວກເພື່ອປະກອບເປັນອາຫານແລ້ວ ຍັງເປັນຢາ ບໍາລຸງເສັ້ນປະສາດ ແລະ ປົວກະດູກ ແລະ ຈອດບາດແຜ ລັກສະນະດ້ານພືດສາດ: ເປັນພືດພຸ່ມ
ສູງປະມານ 1 - 2 ແມັດ ມີລາກົ້ນເປັນເຫງົ້າ, ມີຂົນສີນ້ໍາຕານແກມສີນ້ໍາຕານເຂັ້ມປົກຫຸ້ມ. ໃບປະສົມປົ່ງສະລັບອ້ອມລໍາເຫງົ້າ, ໃບ ປະສົມແບບຂົນນົກ,
ໃບຍ່ອຍຂອບໃບຍັກມີສະປໍຈັບຕາມຂອບໃບ, ໃບຍ່ອຍປົ່ງ ກົງກັນຂ້າມ. ສ່ວນໃຊ້: ຫົວ, ຂົນ ຄຸນປະໂຫຍດດ້ານຢາພື້ນເມືອງ...

I was told that if eaten this plant at the wrong time, it can be poisonous. I don't know how poison it is but I was told so not
to consume.

(Friday, 6/17/22; 10:57pm, ET)

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages