Sense Of Humor: HAPPY VALENTINE’S (ວັນທີ 14 ໃກ້ມໍ່)

3 views
Skip to first unread message

Sulilec @Gmail.com

unread,
Feb 11, 2022, 12:16:38 PMFeb 11
to
“HAPPY VALENTINE’S DAY! “

ກາງເດືອນກຸມພາກວມໃກ້...... ວັນທີ 14 ໃກ້ມໍ່
ເປັນວັນ Valentine’s......ເລົ່າປະຊາໂຮມຕ້ອນ
ດັ່ງຂະນິງສອນໃຈເວົ້າ ..........“ອັນຕົ້ນຫົວສີໃຄປູກໃນໂທ ເຫົ້ງາດຽວ
ກໍ່ເກີດຂຶ້ນໃບຂຽວຊໍ່ ..........ບໍ່ແປກຈໍ່ຫ້າກສະອອນໃບສົດ.”

ແລ້ວແນມຫິມະສະໂນຂາວ.........ລົງທົ່ວແດນທ້ອງຖິ່ນ
ແຕ່ດັ່ງບໍ່ຢ້ານກົວກ້າມ.........ໜາວເຢັນຫິມະມາກ
ຫ້າກດັ່ງມີຮັກເນົາຮຽງຂ້າງ......... ແມ່ນຊິຢູ່ວ້າງໆ
ກໍ່ດັ່ງວ່າຮັກ “ຊ່າງ“.......... ຮ່ວມເຮັດໃຫ້ອຸ່ນໃຈ ທ່ານເຮີຍ.

ປີນີ້, ທ່ານທ້າວເນົາຢູ່ຫ້ອງ .........ບ່ອນຢູ່ຖິດສະຖານ ດັ່ງນາງ...
ແມ່ນຮຽນຮູ້ “ຄໍາວ່າຮັກ“......... ກໍ່ເໝືອນຕົນດັ່ງບອກໄວ້...
ຄໍາວ່າຮັກກໍ່ຄືຜູ້ໃຫ້, ......... ຜູ້ຟັງ, ຜູ້ເຊື່ອ, ຜູ້ປະຕິບັດ ເຮັດຕາມ
ບໍ່ລ່ວງລັກຫຼອຍດົມດອມ .........ສິ່ງບໍ່ຄວນໝາຍຊ້ອນ

ເມື່ອໃດຮຽນຜິດຂໍ້ .........ການສຶກສາແນະນໍາ ແບບຢ່າງ...
ອະທິບາຍເຖິງຮອດເຫດ .........ຕວງໄວ້ບໍ່ໃຫ້ລືມຫຼົງ ເຈົ້າເອີຍ
ຄໍາເວົ້າ “ຮັກ”ເໝືອນດ້າມ......... ຄໍາເວົ້າດັ່ງເດີມ
ຄວາມຮັກກະຄື ຜູ້ໃຫ້ແນວຄິດດີລໍ້າ.........“ປະເສີດແຈ້ງໃສຊ່ອງ...”

ດັ່ງການສຶກສາຕາມແລມອງ ......... ໃຫ້ແນວຄິດຫັນຫ້າວ
ສາມ “ຮໍ” ນັ້ນ : .........“ຮຽນ“, “ຮູ້ “, “ຮັບປະກັນ“ ອີກພ້ອມ
ເປັນອານະໄມແບບຢ່າງ.........ການສຶກສາແມ່ນ “ຮຽນຮູ້ ”
ດີແລ້ວຈິ່ງກ້າ .........ຈາຕ້ານ “ຮັກແທ້ “ ພໍພົບພານ ພໍ່ແມ່ເຮີຍ.

As you may already know American Valentine’s Day is always on February 14th. This year 2022, Valentine’s day is on Monday. Therefore, may Valentine’s bring about prosperity and healthy and joyous the administrations of President Joe Biden.

--------------------“ນໍ້າໃສໄຫຼເຢັນດີ ດ້ວຍມີຄົນງາມໃຈດີ ຢູ່ນີ້.”---------------------------
Posted to WWW.GOOGLECOM FROM SOC.CULTURE LAOS BOARD OF USA ON FEBRUARY 11, 2022, ET, FRIDAY; 12:09PM (SULILEC)

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages