Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Mondpaca Esperantista Movado

21 views
Skip to first unread message

Wim Koolhoven

unread,
Jan 20, 1992, 2:43:39 AM1/20/92
to

Mondpaca Esperantista Movado, Worldpeace Esperantist
bela nomo cxu ne? Tion mi Movement, nice name isn't it?
ankaux pensis en 1985 kiam mi That's what I thought in 1985
demandis informojn cxe la when I asked information at
gxenerala sekretario Clement the general secretary Clement
Tholet (54 Rue des Hineux, B- Tholet (54 Rue des Hineux, B-
4400 Herstal, Belgio). Rapide 4400 Herstal, Belgium).
mi ricevis stoketon de Quickly I received a bundle
brosxuroj, kiujn mi samrapide of brochures, which I read
tralegis. Dankante mi sendis through at the same speed.
leteron en kiu mi ankaux Thanking I send a letter in
klare demandis kial ili nur which I also clearly asked
kritikemas Usonon kaj tute ne why they only liked to
Sovetion. Mi invitis lin critices the US and totally
konvinki min ke mi malpravas. not the Soviet Union. I did
invite him to convince me,
that I was wrong.

"Se vi konvinkos min, ke MEM estas pli ol nur kontraux-Usonaro,
sed vera pacmovado kontraux cxia superregado, tiam mi membrigxas.
Mi esperas ke vi sukcesos."

Ene de kelkaj tagoj mi In some days I received a
ricevis honestan respondon, honest answer, which totally
kiu tute pravigis mian justified my thinking. Here I
pensadon. Cxi tie mi enmetas include the whole answer so
la tutan respondon por ke vi you can judge for yourself:
jugxu mem:

>
> Estimata,
>
> Vian leteron mi legis interesplene. Klaran respondon vi
> meritas. Oni ne acxetas katon en sako.
> Kvankam MEM havas statute plenan absolutan sendependan
> konsiston kaj ne deziras subteni iun apartan superregadon, gxi
> ne situas abstrakte, lauxdogme inter "blokoj". Laux nia plej eble
> sciencmetoda analizo, ni ne konsideras nin inter du similaj
> imperiismoj, usona kaj sovetia. Tion nur povas akcepti simpluloj
> aux trompituloj fare de antisovetia kampanjo de la inform-medioj
> en Okcidenta Euxropo.
> NIA MOVADO NE ELEKTAS POLITIKAN REGXIMON KAJ NE CELAS GXIN
> ELEKTIGI.
> Sed nia honora devo sxulde al la homaro kaj konsekvence al
> la pacistoj implikas korektan historian komprenon.
> En Usono regas monavidaj aferistoj super diversaspekta sed
> respektinda kaj simpatinda popolo. En Sovetio regas
> senkapitalista ordo laux konstitucio kaj demokratia sistemo
> malsimila al la nia, kies demokration konstante endangxerigas
> privataj, egoismaj interesoj. Gxenerala nescio aux miskompreno
> de tiu demokratia nocio malhelpas tauxgan konon de la funkcianta
> sociordo en Sovetunio, nome la regula plibonigo de la ekonomia
> kaj socia vivo, spite de teruraj detruoj dum la lasta mondmilito.
> Neniu en Sovetunio deziras militon, por gxia registaro, la plej
> evitenda katastrofo. Tie ne ekzistas profitemuloj el militaj
> aferoj. Ecx propagando al milito estas tie legxe malpermesata.
> De objektiva analizo eligxas: Usono ade transiras al novaj
> pli teruraj armiloj, antauxen pli ampleksigas la detruan
> potencon, ecx proklamas siajn planojn al "stelara milito".
> Cxiamaniere, Usono kontrolas reton de militaj bazoj cxirkaux
> Sovetunio for de siaj landlimoj.
> Sovetunio konstante proponas malstrecxigajn rimedojn kaj ecx
> aplikas iujn. Atestas pri tio la plenumita deklaro al UNO ne uzi
> unuan nuklean frapon kaj lastdate unuflankan cxeson de atomaj
> eksplodprovoj.
> Do, fakte batali por la paco ankaux signifas klarigi la
> faktojn kaj rifuzi cxiun ajn helpon al psihxa preparo de la
> antisovetia krucmilito, nuna politika plej grava dangxero.
> Tamen, nia movado ne postulas de siaj membroj, ke ili necese
> akordigxas kaj samopinias pri cxio. Suficxas por aligxi al MEM
> sincere deziri kaj agadi por la paco. Cxiu ajn rajtas esprimi
> siajn apartajn opiniojn, kritikojn, demandojn kaj sugestojn. La
> dialogo estas malfermata.
> Tiel, mi informis vin pri nia gxisnuna agadlinio. Por vi mi
> fotolkopiigis la rezolucion adoptitan en Auxgsburg, je la X-a
> gxenerala kunveno de MEM, gxi konkretigas nian internacian
> pozicion. Mi kunmetas gxin por ke vi plenkonscie decidu.
> Cxiuokaze, mi frate salutas vin.
>
> Clement Tholet
>


Vi povas imagi ke dauxrigi la You can imagine that to
korespondadon estus sensence. continu the corresponding
Mi ja batalas por la paco kaj should have been nonsensical.
kontrauxis la malvarman I do fight for peace and did
militon, sed ja tute ne oppose the cold war, but do
kredas ke Sovetio estis pli totally not believe that the
pacema ol Usono. Sovet Union was more peaceful
than the United States.

Mi dauxre sercxis en I continued my search in
Esperantujo bonan organizon Esperantujo for a good
kaj mi membrigxis SAT organization en I got a
(Sennacieca Asocio Tutmonda, member of SAT (Sennacieca
67 Avenue Gambetta, F-75020 Asocio Tutmonda, 67 Avenue
Paris, Francio), kiu Gambetta, F-75020 Paris,
interalie havas Pacistan France), which between
Frakcion. others has a peace fraction.


Wim Koolhoven <w...@itc.nl>

0 new messages