සිංහල තුරු පුවරුව

8 views
Skip to first unread message

Nihal Rathnayake

unread,
Dec 4, 2021, 2:47:43 AM12/4/21
to Sinhala...@googlegroups.com
දැනට මා භාවිත කරන්නේ හෙළකුරු යතුරු පුවරුවයි මෙයට වඩා ලෙහෙසි යතුරු පුවරුවක් තිබේ ද?

ජනක නයනජිත්

unread,
Dec 4, 2021, 3:04:45 AM12/4/21
to sinhala...@googlegroups.com

2021 දෙසැ 4, සෙන දින 13.17 ට දින Nihal Rathnayake <nivi...@gmail.com> මෙසේ ලිව්වේය:
දැනට මා භාවිත කරන්නේ හෙළකුරු යතුරු පුවරුවයි මෙයට වඩා ලෙහෙසි යතුරු පුවරුවක් තිබේ ද?

--
සිංහල යුනිකෝඩ් සමූහය - Sinhala Unicode Group.
මෙම සමූහයට විද්‍යුත් තැපැල් පණිවුඩයක් එවීමට: Sinhala...@googlegroups.com
දායකත්වයෙන් ඉවත්වීමට මෙම ලිපිනයට ලියන්න: Sinhala-Unico...@googlegroups.com
වෙනත් විකල්ප සඳහා සමූහය වෙත එන්න: http://groups.google.com/group/Sinhala-Unicode?hl=si
If you have trouble reading Sinhala Fonts, please visit http://si.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sinhala_font for instructions.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "සිංහල යුනිකෝඩ් සමූහය - Sinhala Unicode Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sinhala-unico...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/sinhala-unicode/CANZQb-QG7f6sDBPh5t%3DOgeeH_qnDcnB2pfhxdp%3D7Uh4bFLF2Cg%40mail.gmail.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages